דברי המשנה לנגידת בנק ישראל בכנס הגופים המוסדיים 2017

למצגת


המשנה לנגידה, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, השתתפה אתמול (3.12.2017) בכנס השנתי לגופים מוסדיים באילת והעניקה הרצאה בנושא "ניהול יתרות מט"ח בבנק ישראל".

המשנה לנגידה הסבירה כי יתרות המט"ח המנוהלות בבנק ישראל משמשות כ"כרית ביטחון" למשק בשעת חירום, צפויות להפחית את נזקו של משבר כלכלי אפשרי ומפחיתות את ההסתברות לכך שמשבר כזה יפרוץ. בנוסף, הן מורידות את פרמיית הסיכון של מדינת ישראל ומשפיעות לחיוב על דירוג האשראי שלה.

המשנה לנגידה תיארה את האופן שבו נקבעת הרמה הנאותה של יתרות המט"ח כאשר לפי החוק, הוועדה המוניטרית, באישור שר האוצר, רשאית לשנות את העקרונות שעל פיהם קובעת הנגידה את הרמה הרצויה של היתרות לטווח ארוך. העקרונות מתבססים על גישה משולבת המביאה בחשבון את הסטנדרטים הבינלאומיים ואת אומדן השימושים האפשריים של היתרות, תוך התייחסות למצבה המיוחד של ישראל. העקרונות גובשו במהלך השנים, ומסמך העקרונות אושר ב-2012. ב-2015 עדכנה הנגידה את הרמה הנאותה לטווח של 70-110 מיליארד דולר. בנוסף, לבנק ישראל יש סמכות לרכוש או למכור מט"ח, כאחד הכלים בארגז הכלים של המדיניות המוניטרית.

החל משנת 2010 חל גידול ביתרות המט"ח מרמה של 60 מיליארד דולר עד 111 מיליארד דולר בסוף חודש אוקטובר 2017. כאשר יחס היתרות לתוצר נותר יציב, ובשנים האחרונות עלה באופן מתון בלבד (שקף 4). בהשוואה בינלאומית, ניתן לראות כי במשקים קטנים ופתוחים שהנם ברי השוואה לישראל חל גידול ביתרות המט"ח בשנים האחרונות (שקף 5), ובחלקן אף חל גידול חד ביתרות ביחס לתוצר (שקף 6).

בהמשך ההרצאה התייחסה המשנה לנגידה לאופן ניהול יתרות המט"ח כאשר שלוש המטרות העיקריות הן: שימור כוח הקניה, שמירה על נזילות גבוהה והשגת תשואה נאותה שתכסה את עלות המימון. לצורך כך, בנק ישראל מפזר את ההשקעות בין מדינות שונות וסוגי נכסים שונים תוך שמירה על רמת הסיכון שנקבעה על ידי הוועדה המוניטרית. הגידול בהיקף יתרות המט"ח והירידה בתשואות בעולם הובילו לפיזורן על מגוון נכסים (שקף 10). בנוסף, מגמת פיזור סוג הנכסים מקיפה בנקים מרכזיים בעולם (שקף 20). מאז ההחלטה לרכוש מניות במסגרת ניהול יתרות המט"ח תרומתן לתשואת התיק הייתה חיובית. (שקף 22).

לסיכום, מדיניות ניהול היתרות בבנק ישראל איננה דומה למדיניות של תיק השקעות אחר, בשל המאפיינים המיוחדים של יתרות המט"ח והמטרה שהן נועדו לשרת. הגידול בתיק היתרות אפשר לוותר על מידה מסוימת של נזילות ולהגדיל את משקל נכסי הסיכון בתיק. תהליך זה בוצע בהדרגה ובזהירות, וזיכה את בנק ישראל בפרס "Reserve Manager of the Year 2017" של המגזין Central Banking. כתוצאה מהשינוי בהרכב התיק, בשנים האחרונות התשואה על היתרות גבוהה מתשלומי הריבית של בנק ישראל.

​​​​​​​