חיובים על פי הרשאה

חיובים על – פי הרשאה – קביעת שיעור גביה מירבי לעמלה שמשלם בנק "מרכז" לבנק ה"מעביר" חיוב על פי הרשאה מחשבון לקוחותיו
·         בנק המרכז את גביית חיובים על פי הרשאה "הוראות הקבע" למוטב יוגבל בסכום שהוא רשאי לשלם לבנק ה"מעביר" לו כספים מחשבונות לקוחותיו.
·         המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים העיסקיים סיכמו על גובה עמלה בינבנקאית מירבית שבנק "מרכז" ישלם לבנק "מעביר".
 
המפקח על הבנקים והממונה על הגבלים עסקיים הגיעו להחלטה משותפת על גובה העמלה הבינבנקאית המירבית שניתן יהיה לגבות על חיובים עפ"י הרשאה, ובדבר ההסדרים וההתקשרויות שיש לבצע בין תאגיד בנקאי, המעביר חיובים עפ"י הרשאה מחשבונות לקוחות עבור מוטבים, לבין תאגיד בנקאי המרכז את כל ההעברות מהבנקים השונים ומעבירם למוטב מסויים.
הרשאה לחיוב חשבון היא טופס עליו מחתימות חברות שונות (מוטבים), כדוגמת חברת החשמל, בזק, עיריות או כל אדם אחר את לקוחותיהם, ובו הוראה של הלקוחות להעביר תשלומים, באמצעות חיוב חשבונות הבנק שלהם מדי חודש, בהתאם לסכום החוב למוטבים אלה. מטבע הדברים, ברשות המוטב הרשאות לחיוב של לקוחות המנהלים את חשבונותיהם בבנקים שונים.
בדרך כלל, פונה מוטב כאמור אל בנק מסויים על מנת שזה ירכז עבורו את מלאכת גביית הסכומים מההרשאות לחיוב של לקוחותיו בבנקים השונים. עבור השירות של חיוב חשבונות הלקוחות השונים משלם הבנק המרכז עמלה לבנק המעביר, אשר החשבונות המחוייבים מתנהלים אצלו.
יש לזכור שבנושא זה לא קיימת תחרות והעמלה נקבעת ע"י הבנקים באופן שרירותי. עמלה זו עמדה בעבר על 32.5 סנט. המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים העסקיים סברו שהעמלה הנ"ל איננה סבירה, ולכן קבעו הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטה מיום 9.6.02 כי העמלה הבינבנקאית שקבעו הבנקים ביניהם, לפיה על הבנק המרכז לשלם לבנק המעביר 32.5 סנט בגין כל תנועה, פוגעת בתחרות ואין להעניק לה פטור, ולכן עד שימצא הסדר חדש לא יוכלו הבנקים המרכזים לשלם לבנקים המעבירים דבר. עקב כך מאז מועד זה עמדה עמלה זו על שיעור 0.
לאחר שנבדקו עלויות הבנקים שמעבירים חיובים עפ"י הרשאה מחשבונות הלקוחות למוטבים, דרך בנק מרכז, ולאחר דיונים בין המפקח על הבנקים לבין הממונה על ההגבלים העסקיים, הוחלט על גובה העמלה הבינבנקאית המירבית שבנק מרכז ישלם לבנק מעביר, כדלקמן:
·         15 ש"ח עבור כל הקמה של הרשאה חדשה;
·         0.2 ש"ח עבור כל ביצוע שוטף של חיוב על פי הרשאה.
העמלות הנ"ל יגבו מהמוטבים.
ההסדר החדש, הכולל הורדה משמעותית בגובה העמלה הבינבנקאית, אמור להביא להגברת התחרות בין הבנקים המרכזים על המוטבים בתחום הרשאות לחיוב חשבון, ובהתאם, להוזלה של מחירי השירות אותם נדרשים המוטבים לשלם.