תיקונים לכללי הבנקאות בתחום השירות ללקוח

תיקונים לכללי הבנקאות בתחום השירות ללקוח
 
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר כי היום יכנס לתוקף תיקון לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים, הכולל הרחבה ושיפור של הגילוי הנאות ומסירת המסמכים שמחויבים הבנקים לספק ללקוחות.
את התיקון יזם בנק ישראל לאור תלונות שקיבל וניסיון שהצטבר בטיפול בלקוחות הבנקים.
להלן עיקרי התיקונים:
עמלות
X התאגיד הבנקאי יחויב להודיע ללקוח על כל חיוב בעמלה, תוך ציון מהותה, שיעורה, סכומה ודרך חישובה. לדוגמא: לגבי עמלת רישום פעולה יהיה על הבנק לפרט את דרך החישוב (מספר הפעולות מוכפל בעמלת רישום פעולה בחשבון), בעמלות הנקובות באחוזים יהיה על הבנק להציג את דרך חישוב העמלה וכו'.
X בנק המשנה את מועדי החיוב או הזיכוי של הריבית או העמלה, או קובע עמלות חדשות, או משנה את תעריפי העמלות, חייב לפרסם זאת שבועיים מראש, במקום 3 ימים כפי שהיה עד כה.
X בנק אשר משנה את תעריפי העמלות, מחויב לפרסם את השינוי גם בשני עיתונים יומיים. זאת לעומת פרסום על גבי הלוחות בסניפי הבנק בלבד.
X התיקון קובע כי על הבנק לתת ללקוח מידע על הטבות או הנחות הניתנות לכל לקוחות הבנק בהתאם לקריטריונים שנקבעים על ידו (סטודנטים, גמלאים וכד').
X תעריפון העמלות המתומצת של הבנק שכלל את העמלות העיקריות (כ- 40 במספר) הורחב והוא כולל מעתה כ- 70 עמלות. את תעריפון העמלות המתומצת ניתן לשלוף במסופי הבנקים והוא מופיע על גבי לוח בסניף. כידוע, על פי חוק הבנקאות (שירות ללקוח) חייב הבנק לשלוח ללקוחותיו דו"ח רבעוני המפרט את העמלות שנגבו מהם והמופיעות בתעריפון המתומצת. הרחבת התעריפון המתומצת מהוה הרחבה משמעותית של הגילוי הנאות ללקוח.
העמלות שנוספו ללוח הן: דמי ניהול חח"ד, דמי הקצאת אשראי, דמי טיפול במסגרות אשראי לרבות עמלת עריכת מסמכים, מכירת שיק בנקאי, שכירת כספת, שירותים בנקאיים בתקשורת (טלפון, פקס, גישה ישירה למחשב הבנק באמצעות מחשב הלקוח), שחזור מידע, איתור מסמכים, צילום מסמכים, דמי שימוש שנתיים בכרטיס מידע, כרטיס למשיכת מזומן וכרטיסי אשראי, דמי הגבלת אחריות, החלפת כרטיס שאבד או נגנב, דמי ניהול ני"ע, תשלום ריבית, דיבידנד ופדיון ני"ע, מכירת שיק בנקאי במט"ח, דמי ניהול חשבון במט"ח של תושב חוץ/ תושב ישראל, רנטות/ פיצויים מגרמניה - העברה חד פעמית /קבועה.
 
 
גילוי עלות אפקטיבית
חובת הדיווח של הבנק ללקוח בדבר העלות האפקטיבית של ההלוואה הורחבה. עד לתיקון היה חייב הבנק לתת מידע זה להלוואות עד לסכומים של 60,000 ש"ח (מתוך הנחה שבסכומים גבוהים יותר מדובר בלקוחות עסקיים שמסוגלים לחשב עלות זו בעצמם). לאחר התיקון חייב הבנק להציג עלות זו ללקוח גם להלוואות עד לסכום של 500,000 להלוואה שאינה לדיור ועד לסכום של 1,000,000 ש"ח להלוואה לדיור. כמו כן לקוח שלווה מעל סכומים אלה יוכל לדרוש מהבנק מידע על העלות האפקטיבית והבנק יהיה חייב לספק מידע זה.
הוספת מידע בדף החשבון על מסגרת אשראי והריבית
תאגיד בנקאי יציין בדף החשבון מידע על מסגרת האשראי של הלקוח והריבית בה ניתן האשראי, נכון ליום משלוח דף חשבון.
הרחבת המידע על פיקדונות
בהודעה על גמר תקופת פקדון או בדף חשבון הנשלח ללקוח אחת לשנה, על הבנק למסור ללקוח מידע שיאפשר לו בדיקת חישוב הריבית וההצמדה בפקדון: סכום הפקדון, הריבית והתקופה בגינן חושבה הריבית, הפרשי הצמדה, והטבה שניתנה ללקוח במהלך השנה שאליה מתייחס הדיווח (אם ניתנה הטבה כזו).
חיוב סניף - או תאגיד בנקאי שאינו נותן שירותי דלפק ללקוחותיו לתת מידע במענה הקולי
תאגיד בנקאי או סניף שאינו נותן שירותי דלפק ללקוחותיו (כמו הישיר הראשון), יעמיד לרשות הלקוח מענה קולי שיועמד לרשות הלקוחות במקום לוח בסניף ובו כל המידע אותו מחוייב התאגיד לפרסם על גבי לוח בסניף.
הודעה על הפחתת מסגרת אשראי
בוטל הסעיף המחייב את הבנק במתן הודעה על הפחתת מסגרת האשראי 10 ימים מראש. עם זאת מובהר כי עמדת הפיקוח על הבנקים היא כי על הבנק לתת ללקוח הודעה על הפחתת מסגרת האשראי זמן סביר מראש - העשוי לעלות במקרים רבים על 10 ימים - על מנת שיוכל להתארגן בהתאם.
פרסומת על פקדונות ואשראי
על התאגיד הבנקאי לכלול בפרסום על פקדונות או אשראי את תנאי הפקדון או האשראי, לרבות שיעור ריבית שנתית מתואמת ממוצעת, סוג ההצמדה ובסיסה, ותקופת הפקדון או האשראי, זאת כדי לאפשר ללקוח אפשרות השוואה אחידה בין הבנקים.