פרסום הקובץ היומי של החשבונות המוגבלים

 
פרסום הקובץ היומי של החשבונות המוגבלים
 
לדף נתוני החשבונות המוגבלים היומיים - הקש כאן.
 
בכדי לקיים בבטחה את מערך התשלומים באמצעות שיקים ועל מנת לעודד את המלחמה בתופעת
השיקים ללא כיסוי, החליט בנק ישראל לפרסם מעתה ואילך את הקובץ היומי של החשבונות
המוגבלים באתר האינטרנט שלו.
 
עד עתה העביר בנק ישראל מידע זה לציבור באמצעות חברות מסחריות שהיו מנויות על השירות
בתשלום (כ- 60 חברות). מעתה יוכל כל מי שמעוניין להוריד את הקבצים מאתר האינטרנט של בנק
ישראל חינם אין כסף. הדבר יאפשר לכל עסק, קטן כגדול, ולאנשים פרטיים, להחזיק ברשותם את
הקובץ היומי של החשבונות המוגבלים ובעת קבלת שיק יוכלו לבדוק אם החשבון ממנו נמשך השיק
הוא חשבון מוגבל.
 
את הקובץ ניתן לקבל במבנה EXCEL או במבנה ASCII. קובץ ה- EXCEL דורש זכרון מחשב
רחב יחסית.
 
הקובץ היומי של החשבונות המוגבלים כולל את שם הבנק, שם הסניף, מס' הסניף, מס' החשבון
המוגבל ואת תאריך סיומה של ההגבלה.
 
העמדת המידע לרשות הציבור הרחב ללא תשלום, נועדה לחזק את המאבק בתופעה של מושכי
שיקים ללא כיסוי. המידע חשוב בעיקר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שעד כה לא רכשו את המידע,
שעל-פיו יוכלו לסרב לקבל שיקים מלקוחות בעלי חשבונות מוגבלים.
 
עפ"י חוק מושכי שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981, חל איסור לפרסם שמות של בעלי חשבונות
מוגבלים. מותר לפרסם רק את מספרי החשבון. לעומת זאת החוק מתיר לפרסם שמות של לקוחות
מוגבלים בנסיבות מחמירות, (אלה לקוחות שהוגבלו פעם נוספת תוך תקופה של פחות משנתיים מאז
סיומה של תקופת ההגבלה הראשונה).
 
בשנים האחרונות פעל בנק ישראל לשיפור איכות הנתונים על מוגבלים בנסיבות מחמירות ועקב כך
קטן מאוד החשש לטעויות שעלולות לפגוע בשמם הטוב של אנשים על לא עוול בכפם. כתוצאה מכך
נערך בנק ישראל עתה גם לפרסום שמותיהם של מוגבלים אלה. כבר עתה ניתן לקבל באמצעות
שאילתא עפ"י מס' הזהות של אנשים פרטיים ועפ"י מס' הרישום של תאגידים, שמות של מוגבלים
בנסיבות מחמירות, הן באתר האינטרנט והן במענה קולי (טלמסר) שמספרו: 1212-332-755.