קובץ חקיקה בנקאית

קובץ חקיקה בנקאית
בנק ישראל העלה לאתר האינטרנט שלו מהדורה מעודכנת של קובץ חקיקה בנקאית. הקובץ מרכז את החקיקה הבנקאית הראשית והמשנית, והחוזרים, הנהלים ודברי ההסבר של המפקח על הבנקים. קובץ זה מצטרף לשני קבצים נוספים בנושא בנקאות – קובץ הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים (עברית ואנגלית) וקובץ יחסי בנק לקוח. הקובץ יעודכן עם שינויי חקיקה ושינויים בחוזרי המפקח והוראותיו.
בין הנושאים שמכיל הקובץ:
חוק בנק ישראל,
פקודת הבנקאות,
פקדונות ללא תנועה,
צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם),
חוק הבנקאות (רישוי),
תחומי העיסוק של תאגידים בנקאיים,
סינוף
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), כולל כללי גילוי נאות והתייחסות לנושאים צרכניים,
חוק כרטיסי חיוב,
חוק שיקים ללא כיסוי,
חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות,
חוק איסור הלבנת הון,
המבנה הארגוני של הפיקוח על הבנקים,
רשימת התאגידים הבנקאיים ועוד.
ניתן להגיע לקובץ דרך אתר בנק ישראל:
http://www.boi.org.il במסגרת נתונים, מידע וחקיקה
או ישירות בכתובת:
http://www.boi.org.il/he/BankingSupervision/BankingLegislation/Pages/Default.aspx