טיוטות הוראות חדשות בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

 טיוטות הוראות חדשות בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי.docלהודעה המלאה, כולל פירוט ההוראות, נתונים ותרשימים, ורשימת שאלות ותשובות, הקש כאן

לטיוטת מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

טיוטת יישום דרישות בגין תגמול

המפקח על הבנקים פרסם היום טיוטות של הוראת ניהול בנקאי תקין ושל הוראות דיווח לציבור חדשות בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי.

 

  • פרסום הטיוטות תואם את המגמה בקרב רשויות פיקוח בעולם, שהתחזקה בעקבות המשבר הפיננסי הגלובלי, ואשר נעוצה בהכרה כי נושא התגמול הינו נדבך אינטגראלי בממשל תאגידי תקין במוסדות פיננסיים, וכי יש להבטיח שהתגמול אינו מעודד לקיחת סיכונים חריגים, העלולים לסכן את יציבות הבנקים והמערכת הפיננסית כולה.
  • ההוראות נועדו לחזק את הממשל התאגידי ואת מנגנוני הבקרה והתיעוד בהקשר של מדיניות התגמול, להבטיח כי הסדרי התגמול עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים ועם המטרות ארוכות הטווח של התאגיד הבנקאי, וכן להרחיב את חובות הגילוי כך שיתאפשר למשתתפים בשוק להעריך את איכות שיטות התגמול.
  • הטיוטות נותנות דגש מיוחד למרכיב המשתנה בתגמול כך:
  1.  ועדת התגמול של הדירקטוריון תידרש לקבוע מראש את יחס מקסימאלי בין התגמול המשתנה לבין התגמול הקבוע עבור קבוצות עובדים שונות;
  2.   נדרש לדחות את מימוש לפחות 50% מהמרכיב המשתנה  בתגמול של עובדים מרכזיים על פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים;
  3.   נקבע כי יש להימנע מהענקת תגמולים משתנים שאינם מותני ביצועים אלא במקרים חריגים.
 
 
ההוראות תכנסנה לתוקף לאחר השלמת הדיונים לגביהן, בין היתר, בוועדה המייעצת לענייני בנקאות ובכפוף להוראות מעבר.
 

 

המפקח על הבנקים, דוד זקן: "המערכת הבנקאית מתאפיינת בעלויות שכר גבוהות וביעילות תפעולית נמוכה באופן יחסי למערכות בנקאיות בעולם. הסדרת שיטת התגמול במערכת הבנקאית, חיונית הן כדי לחזק את הקשר שבין תגמול העובדים לבין מטרות הבנק, לביצועיו ולניהול הסיכונים שלו והן בהיבט היעילות התפעולית. המשבר הפיננסי הגלובאלי חידד את ההבנה כי הסדרי תגמול לא נאותים עלולים לעודד סיכוני יתר, בפרט בסקטור הפיננסי. ההוראה הנוכחית תשמור על היכולת לתמרץ את העובדים, אך תמנע מצב בו התמריצים שניתנים לעובד אינם תלויים בביצועים או דוחפים את העובד לקחת סיכוני יתר".