טיוטת הוראה בדבר ניהול סיכון נזילות בתאגיד בנקאי

 
טיוטת הוראה בדבר ניהול סיכון נזילות בתאגיד בנקאי
 
על רקע השינויים וההתפתחויות בעולם הבנקאות, שהעלו את חשיבות נושא ניהול הנזילות בשנים
האחרונות, ועל רקע פרסום המלצות של ועדת באזל לניהול בנקאי תקין של סיכון הנזילות, ולפיקוח
על תחום זה, הפיץ המפקח על הבנקים לחברי הועדה המייעצת טיוטת הוראה חדשה בדבר ניהול
סיכון הנזילות. הוראה זו מהווה המשך להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 339 בנוגע לניהול סיכונים.
 
ניהול מושכל של סיכון הנזילות מיועד להגן על הבנק ועל לקוחותיו ולאפשר לבנק להגן על רווחיו ועל
הונו מפני הסיכון הנובע מאי יכולתו לספק את צורכי נזילותו.
 
על פי טיוטת ההוראה, תאגיד בנקאי נדרש לקבוע מדיניות כוללת לניהול הנזילות שלו, ובמסגרת זו
לקבוע במסמך מדיניות לפחות את הנושאים הבאים:
 
¦     הנהלים המגדירים את מדרג האחריות הניהולית והסמכויות בתחום הנזילות.
¦     הרכב תיק הנכסים וההתחייבויות והשימוש במכשירים הפיננסיים, תוך שימת דגש על היבטי
הנזילות של נכסים והתחייבויות אלו. כמו כן תהיה התייחסות ליכולת לממש נכסים, ולהשפעה שיש
לסיכוני השוק, סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים על סיכון הנזילות.
¦           ההוראה דורשת מהתאגידים הבנקאיים להבטיח שיהיה באפשרותם לענות על צורכי הנזילות שלהם
לחודש הקרוב לפחות, וזאת גם בתנאים קשים יחסית לבנק (למשל - ירידה במיחזור הפיקדונות
הקצרים בידי המפקידים). לצורך כך, התאגידים הבנקאיים נדרשים לפתח מודלים פנימיים לאמידת
צורכי הנזילות שלהם והאמצעים הנזילים העומדים לרשותם. מודלים אלו עשויים לאפשר עמידה
בצרכי הנזילות גם אם היקפם של האמצעים הנזילים אינו שווה למלוא התחייבויותיהם שמועד
פרעונם הוא עד חודש. תאגידים בנקאיים שלא יפתחו מודלים פנימיים מתקדמים, ידרשו להחזיקו
בנכסים נזילים בסכום השווה לפחות, למלוא סכום התחייבויותיהם שמועד פרעונן הוא עד חודש.
 
כמו כן, על הבנק לקיים מערכות מידע לשליטה, מדידה, בקרה ודיווח בתחום הנזילות שיאפשרו
לחשב את מצב הנזילות הכולל בכל אחד מהמטבעות העיקריים בהם הוא פועל, ושיתנו מידע בנוגע
למבנה ההתחייבויות, לרבות ריכוז פיקדונות של מפקידים גדולים (בריכוזיות כזו גלום סיכון נזילות
גבוה יותר).
 
טיוטת ההוראה תידון בוועדה המייעצת ולאחר בחינת המלצותיה תופץ ההוראה במתכונתה הסופית
ליישום בתאגידים הבנקאיים.