העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש מאי 2003