מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים, 1998-2002

מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים – 2002 – 1998
 
הפיקוח על הבנקים פרסם היום את המידע השנתי על התאגידים הבנקאיים לשנת 2002.
 
המידע כולל נתונים על:
 
-מבנה מערכת הבנקאות
-הדוחות והמאזנים של הבנקים
-האשראי
-הפיקדונות
-ניירות הערך
-הריביות והעלויות
-התוצאות העסקיות של הבנקים
-נתונים על השלוחות הבנקאיות בחו"ל
 
את הפרסום ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של הבנק:
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/bankco02/banco02h.htm