עמלה בינבנקאית בגין חיובים על פי הרשאה

עמלה בינבנקאית בגין חיובים על פי הרשאה(1)
 
כידוע, קבעו המפקח על הבנקים בבנק ישראל והממונה על ההגבלים העסקיים הגבלה לפיה העמלה
הבינבנקאית המירבית בגין "חיובים עפ"י הרשאה" תופחת מ- 32.5 סנט (כ- 1.4 ש"ח), תעריף שהיה
נהוג עד חודש יוני 2002 ל- 20 אג' לכל היותר, בעבור חיוב שוטף, ול- 15 ש"ח לכל היותר בעבור יצירת
הרשאה חדשה. הבנקים התבקשו להגיע להסדרים ביניהם במסגרת תעריפים אלה.
 
כשנוכח המפקח על הבנקים כי הבנקים אינם מצליחים להגיע ביניהם לתעריפים מוסכמים ונוצר חשש
לפגיעה בשירות החיובים עפ"י הרשאה, שהוא שירות חיוני לתפעולו התקין של מערך התשלומים במשק,
החליט המפקח, בתאום עם הממונה על ההגבלים העסקיים, שהתעריף המכסימלי הנ"ל (20 אג' ו- 15
ש"ח, בהתאמה) יהיה התעריף המחייב שישרור במהלך השנה הקרובה לקיום ההסדר (מ- 7.7.03 עד
6.7.04).
 
בבנק ישראל ביקשו להסב את תשומת ליבם של המוטבים (החברות שגובות את התשלומים
מהלקוחות) לכך שבמכתבו לתאגידים הבנקאיים מדגיש המפקח שהוא לא יסכים להפסקה או להתנייה
כלשהי באשר לעצם מתן השירות של הרשאות לחיוב חשבון וכי הוא פוסל פניות ישירות של בנקים
למוטבים שאינם לקוחות של אותם בנקים בדרישה לפתיחת חשבונות אצלם ולתשלום עמלה. אשר
על-כן, קובע המפקח על הבנקים כי אותם מוטבים שקיבלו פניות מסוג זה אינם צריכים להענות להן, שכן
ההסדר כפי שהוא נהוג כיום לפיו קיים בנק שמרכז עבורם את גביית התשלום החייבים, ימשך.
 
יש להדגיש שגם בהסדר החדש לא ישלמו הלקוחות, חותמי ההרשאה, עמלה כלשהי, פרט לדמי רישום
פעולה בחשבון (עמלת שורה).
 
בעקבות הוזלה משמעותית זו בעמלה הבינבנקאית יוכלו עתה המוטבים לנהל משא ומתן עם בנקים
מרכזיים על בסיס העלויות החדשות, דבר שעשוי להוזיל עבורם במידה ניכרת את העלויות, יחסית לעבר.
 
------------------
 
1)בפיקוח על הבנקים מבהירים כי חיוב על פי הרשאה נעשה על פי הוראה של הלקוח לשלם לצד ג' סכומי כסף מחשבונו בגין שרותים או מוצרים שהוא מקבל (דוגמה; חשבונות חשמל, מים, טלפון וכדו'). זאת להבדיל מהוראת קבע – שהיא הוראה של הלקוח לבנק שלו (להבדיל מהרשאה למוטב צד ג') להעביר מחשבונו
באורח קבע סכומים שנקבעו מראש למטרות שונות כגון לתוכנית חסכון וכדו'.