חוק איסור הלבנת הון

 
חוק איסור הלבנת הון
 
המפקח על הבנקים קורא לציבור הלקוחות לשתף פעולה עם הבנקים ביישום חוק איסור הלבנת הון
ולהשלים את פרטי הזיהוי וטפסי הצהרת נהנה ובעל שליטה בחשבונותיהם.
 
צו איסור הלבנת הון, המתייחס לחובות המוטלות על התאגידים הבנקאיים, שנכנס לתוקף ב- 17.2.02,
הוא חלק מהמלחמה של מדינת ישראל בפשע ובהלבנת הכספים הקשורה בו, אשר קבלה משנה
חשיבות בשנים האחרונות, בדומה לשאר המדינות המערביות.
 
החוק והצו הטילו, בין היתר, חובות זיהוי ואימות של בעלי החשבון ומורשי החתימה, ורישום נהנים
בחשבון שמנוהל עבור אדם שאינו בעל החשבון, ובעלי שליטה בחשבון של תאגיד, על פי הצהרה של
הלקוחות. בפיקוח על הבנקים מדגישים, כי קיימת חשיבות להשלמת מידע זה בכל חשבונות הלקוחות,
גם אם רובם ככולם אינם קשורים כלל להלבנת הון - זאת בכדי להקשות על אותם בודדים שעוסקים
בכך, להיטמע ולהסתיר פרטי מידע וזיהוי, וכן משום שהשלמת המידע, כנדרש בחקיקה, חיוני לתדמיתה
הכלכלית של מדינת ישראל.
 
אימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים למלחמה בהלבנת הון, איפשר את הוצאת ישראל מרשימת המדינות
שאינן משתפות פעולה לעניין המלחמה בהלבנת הון שפרסם ה- FATF (ה- Financial Action Task Force)
- הגוף הבינלאומי המוביל את המאבק בהלבנת ההון.
 
לפני כחודש הורה המפקח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים להאיץ ולסיים את הזיהוי ואימות פרטי
הזיהוי של הלקוחות, שפתחו חשבון לפני מועד כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון (17.2.02)
במסגרת זו, קבע המפקח את הצעדים שעל תאגיד בנקאי לנקוט כדי לקבל הצהרה על נהנים ובעלי
שליטה בחשבון, ובכללם
 
×        משלוח טפסי ההצהרה לגבי נהנים בחשבון ובעלי שליטה בתאגידים, ללקוחות הבנק;
×        סימון של חשבונות הלקוחות אשר אין בהם הצהרה, שיאפשר דרישה למילוי הצהרה בכל פעם שהלקוח
מבצע פעולה בסניף;
×        מתן הודעה קבועה באינטרנט, ובדפי מידע שניתן להפיקם במכשירי בנק אוטומטיים, על אי מילוי הצהרה
כנדרש בצו;
×        במידת האפשר, יצירת קשר טלפוני עם הלקוחות שלא מילאו הצהרה כנדרש.
 
המפקח על הבנקים מדגיש כי היעדר זיהוי של לקוח ואימות פרטי זיהויו עד ליום 17.8.03, כנדרש בצו,
ימנע מהתאגיד הבנקאי לבצע כל פעולה בחשבון, למעט משיכת היתרה הקיימת, וסגירת החשבון ופירעון
חובות.
 
לפיכך, לאור כל אלה, המפקח על הבנקים קורא לציבור הרחב להיענות למאמצי התאגידים הבנקאיים
ולסייע בידם להשלים את כל פרטי הזיהוי כנדרש.