איך בנקים מרכזיים מדברים? - השוואה בינלאומית

"איך בנקים מרכזיים מדברים?" – השוואה בינלאומית
 
×        בפרסום מחקר השוואתי המשווה ומדרג דוחות אינפלציה של 20 מדינות אשר פועלות במסגרת
מדיניות של יעד אינפלציה, דורגה ישראל במרכז הטבלה.
×        במחקר מציינים כי כדי להבטיח אמינות משטר יעד אינפלציה צריכים להתקיים שני תנאים:
עצמאות הבנק המרכזי ושקיפות בניהול המדיניות, כפי שמשתקפת בדו"ח אינפלציה.
 
הכלי המרכזי שבאמצעותו נוהגים בנקים מרכזיים להסביר את מדיניותם המוניטרית במשטרים
בהם קיים יעד אינפלציה כמותי, המהווה את היעד המרכזי למדיניות, הם דוחות אינפלצייה
תקופתיים. גם בישראל מפרסם בנק ישראל דוחות אינפלציה חצי שנתיים מאז 1998.
 
ממחלקת המחקר בבנק ישראל נמסר כי לאחרונה פורסם על ידי שלושה חוקרים מה- CEPR
(המרכז האירופי למחקר מדיניות כלכלית) מחקר השוואתי המשווה ומדרג דוחות אינפלציה של 20
מדינות אשר פועלות במסגרת מדיניות של יעד אינפלציה1. המחקר מתבסס על השוואת דוח אחד
מכל מדינה, שיצא בשנת 2002. המחקר מתייחס לדוחות האינפלציה כאל מכשיר מרכזי להגברת
השקיפות של המדיניות המוניטרית, שהיא מצידה, בתרומתה לעיצוב הציפיות של השווקים, מהווה
מרכיב חשוב ביעילות של המדיניות בהשגת יעדיה. החוקרים קובעים כי כדי לעמוד במשימתם, על
דוחות האינפלציה לספק מידע אמין ושלם על התשומות של החלטות המדיניות (נתונים, תחזיות,
ניתוח) על תהליך קבלת ההחלטות עצמו, ועל מאזן הסיכונים, ובכללם אלה שכרוכים במדיניות
עצמה. המחקר מציין כמה מרכיבים מרכזיים אשר אמורים להכלל בדוחות האינפלציה:
 
¦           דיון ביעדי המדיניות, תהליך קבלת ההחלטות, ובאיזו אופן מטופלים יעדים סותרים, אם יש
כאלה;
¦           תיאור המסגרת האנליטית והמידע שעליהם מתבססות ההחלטות,
¦           תיאור תחזית האינפלציה, והערכה של תחזיות קודמות, ושל המדיניות.
 
ככלל ההערכה לה זוכים דוחות האינפלציה בישראל ממקמת אותם בקירבת המרכז בין הדוחות
שדורגו.
 
בהערכה המסכמת, הכוללת כמה סעיפים זכו דוחות האינפלציה של בנק ישראל בדירוג הבא (הטווח
הוא מ- 0 לדירוג הנמוך ביותר, ועד 10, לדרוג הגבוה ביותר, כאשר בפועל הדרוג ברוב הקטגוריות נע
בטווח 2.5-9).
 
¦           משכנע -  6.6
¦           הרמה המיקצועית - 6.2
¦           שלמות המסמך - 5.0
¦           סגנון הכתיבה - 7.4
¦           המידע הניתן - 5.6
¦           "לא מאיים" לכלכלנים - 8.8
ללא כלכלנים – 5.8
 
ראוי לציין כי נושא אחד אשר לא היה מכוסה בדוח האינפלציה של ישראל שנכלל במחקר הוא
"דיאגרמת המניפה" אשר מתארת את תחזית האינפלציה, וכוללת מידע על ההסתברויות לחרוג מיעד
האינפלציה כלפי מעלה וכלפי מטה. נושא זה, והרחבת הדיון בסיכונים להשגת היעד הורחב בדוח
האינפלציה שפירסם בנק ישראל לאחר כתיבת המחקר ההשוואתי.
 
נקודת המוצא כמעט בכל המדינות הנסקרות במאמר הוא עצמאות הבנק המרכזי, אשר יעד
המדיניות המרכזי שהוגדר לו בחוק הוא יעד האינפלציה, וגוף מחליט-מועצה מוניטרית, שבראשה
נגיד הבנק המרכזי. אחד מהנושאים המכוסים במחקר הנדון הוא הדיווח על דיוני
מועצת המדיניות המוניטרית ה-"MPC". ואולם, בהעדר מועצה מוניטרית בישראל, ובהעדר חוק
עדכני המעגן את יעדי המדיניות ואת אופן קבלת ההחלטות, מטבע הדברים נושא זה אינו מכוסה
בדוחות האינפלציה בישראל - והעדר כיסוי שלו פוגם בהערכה הכללית לה זוכה דוח האינפלציה של
ישראל.
 
נושא נוסף המכוסה במחקר הוא הפתעות במדיניות המוניטרית, ונעשה ניסיון לבחון אמפירית באיזו
מידה קשורות הפתעות אלה באופן עיקבי עם איכות דוחות האינפלציה. במילים אחרות, נבחנה
השאלה האם, כאשר דוחות האינפלציה הם איכותיים ומסבירים היטב את המדיניות, היא הופכת
שקופה ולפיכך צפוייה. החוקרים מזהים העדר הפתעות בהחלטות הריבית עם שקיפות של
המדיניות. על פי נתוני המחקר, ממוקמת ישראל במרכז בהפתעות החלטות הריבית (מקום 10 מתוך
18 מדינות). החוקרים מוצאים קשר מובהק בין טיבם של דוחות האינפלציה, על פי שורה של
מדדים, לבין העדרן של הפתעות בהחלטות הריבית.
 
בסיכום המאמר קובעים החוקרים כי כדי להבטיח את אמינות המשטר של יעד אינפלציה, צריכים
להתקיים שני תנאים: (א) עצמאות הבנק המרכזי בניהול המדיניות המוניטרית, (ב) שקיפות
בניהולה. אלה נדרשות כדי שניתן יהיה להתחייב באופן אמין על מדיניות להשגת היעד, וכדי
שיתרום לעיצוב הציפיות בשווקים.
 
דיווח על הדיונים, ובכללם על הדילמות העולות ביחס למדיניות, במסגרת מועצה מוניטרית-אשר
ניתן יהיה להוסיף לכשתקום מועצה כזו לאחר שנוי בחוק בנק ישראל - וכתיבה הפונה גם לציבור
הרחב, הם שני התחומים ששיפור בהם ישפר את ההערכה לדוחות האינפלציה בישראל.
 
 
____________________
 
1 Fracasso Andrea, Hans Genberg, Charles Wyplodz (2003) “How do Central Banks Write? An
Evaluation of Inflation Targeting Central Banks” ICMB and the CEPR special Report.