הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2002

14/07/2003
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
מחלקת המטבע בבנק ישראל פרסמה היום את הסקירה השנתית לשנת 2002
 
לגירסא המלאה (קובץ PDF) – הקש כאן.
 
ערך מחזור המטבע (השטרות והמטבעות שבידי הציבור והבנקים) הסתכם בסוף שנת 2002 ב- 18
מיליארדי ¤ לעומת 16.9 מיליארדים בסוף 2001.
 
מחזור המטבע הממוצע גדל במהלך שנת 2002 במונחים ריאליים בכ- 9%. עיקר הגידול התרכז
במחצית הראשונה של השנה, והוא המשך לגידול המהיר שהחל ברביע הרביעי של שנת 2000, עם
פרוץ המהומות בשטחים. הגידול המהיר של המחזור מוסבר בין היתר בהתגברות השימוש
במזומנים על חשבון השימוש בשקים בסחר בין תושבי הרשות הפלסטינית לתושבי ישראל,
התפתחות הכרוכה בגידולה של כמות המזומן שמחזיקים תושבי הרשות.
 
משקלם של השטרות בעריכים 100 ש"ח ו- 200 ש"ח במחזור המשיך גם השנה לעלות. חלקם של
שני שטרות אלו במחזור היה בסוף 2002 כ- 66%, לעומת 63% בסוף 2001, וזאת אף על פי
שהשטר בעריך 200 ש"ח טרם הוכנס למכשירי הבנק האוטומטיים. להרכב השטרות במכשירי
הבנק האוטומטיים השפעה על הרכב העריכים של מחזור השטרות: משקל השטרות בעריך 20 ש"ח
הולך ויורד, משום ששטרות אלו הוצאו מרוב המכשירים משיקולים של עלות תפעול ; יורד גם משקל
השטר של 50 ש"ח, וזאת מאז הוכנס למכשירים השטר של 100 ש"ח.
 
מספר השטרות במחזור הסתכם בסוף 2002 ב- 181 מיליונים לעומת 174 מיליונים בסוף שנה
קודמת. מספר השטרות הגבוה ביותר הוא של שטר בן 100 , (92 מיליוני שטרות) ואחריו שטר בן
50 (41 מיליונים) שטר בין 200₪ (27 מיליונים) ושטר בן 20 (21 מיליונים).
 
בסקירה השנה הוכנסו לראשונה מחקרים הקשורים לנושאי המטבע וכן נתונים בדבר מערכות
תשלומים בישראל. המחקר הנכלל בסקירה זו עוסק בנושא אובדני מעות .
 
ערכן של המעות במחזור המטבע עמד בסוף שנת 2002 על כ- 5% מערכו הכולל של המחזור. חלקן
האפקטיבי של המעות במחזור המטבע נמוך אף יותר, בגלל אובדנים. בדיקה שנערכה במחלקת
המטבע של בנק ישראל העלתה כי שיעור האובדן המצטבר של מעות בעריך 10 אג' מאז שהן הונפקו
למחזור ב- 1985 הוא כ- 65%, וכי במעות ½ ש"ח ו- 1 ש"ח שיעורי האובדן בתקופה זו הם כ- 41%
וכ- 54%, בהתאמה.
 
ערך המחזור בעריך של 1 ש"ח הרשום בספרי בנק ישראל ב- 31.12.02 הוא 261 מיליוני ¤. אולם
בהתחשב בשיעורי האובדן של מעה זו המחזור האפקטיבי (בפועל) עומד על כ- 120 מיליוני ש"ח
בלבד. במחלקת המטבע מציינים כי שיעורי האובדן של מעות אמנם עומדים ביחס הפוך לערכן, אך
ביחס ישר לגודלן. מאחר וגודל המטבע של 1 ¤ קטן יותר, שיעור האובדן במעה של 1 ש"ח גבוה יותר
מאשר בזו של ½ ש"ח.
 
ערך המחזור של המעות לסוגיהן הסתכם בסוף 2002 ב- 838 מיליוני ¤, כ- 5 אחוזים מהמחזור
הכולל. משקל המטבעות לפי עריכים במחזור נשאר יציב לאורך זמן. המעות בעריך 10 אג' היוו
בסוף 2001 כ- 51 אחוזים ממספר המעות במחזור, משום שבמטבע זה מרבים להשתמש כעודף
בתשלום עבור נסיעות באוטובוסים בערים.
 
במהלך שנת 2002 הסתכמה צריכת השטרות (לבלאי ולגידול במחזור) ב- 57.3 מיליוני שטרות,
מהם 50.5 מיליונים לבלאי. במהלך שנת 2002 הנפיק בנק ישראל כ- 47.4 מיליוני מעות, מהם 4.8
מיליונים בעריך 10 ש"ח - הטבעה חוזרת ראשונה מאז שנת 1995, שבה הונפק מטבע זה לראשונה
במקום השטר באותו עריך.
 
עוד נמסר ממחלקת המטבע כי מספר המכשירים להפצת מזומנים בישראל (מכשירי בנק אוטומטיים
A.T.M - ) שעמד בשנת 2000 על 208 מכשירים למיליון תושבים, הוא הרבה פחות מהמקובל
במדינות המפותחות (מדינות – G10). הסיבה למיעוט המכשירים בישראל היא העדר מכשירים
למשיכת מזומנים מהסוג הקרוי cash dispenser – המתופעלים בדרך כלל על ידי בתי העסק
שבאתריהם הם מוצבים, ותפעולם לכן זול משמעותית מזה של מכשירי הבנק האוטומטיים
המתופעלים על ידי הבנקים. סיבה נוספת היא העדר עמלה על משיכת מזומן ממכשיר בנק אוטומטי
(למעט עמלת רישום השורה בחשבון), דבר הגורם לתמריץ שלילי ומונע מהבנקים להגדיל את מספר
המכונות למשיכת מזומנים.
 
בחודש יולי 2000 פסקו השטרות הישנים לשמש "הילך חוקי" אולם גם לאחר מועד זה, ניתן
להמשיך ולהחליפם בבנק ישראל וזאת עד סוף שנת 2005.
 
בשנת 2002 הונפקו בסטים מיוחדים שני מטבעות זיכרון וכן במגמה לתרום לעידוד אספנות של
כסף ישראלי - מהדורה מיוחדת של שטרות בעלי מספר סידורי נמוך:
 
מטבע יום העצמאות התשס"ב - "התנדבות".
 
מטבע בסדרה "תמונות מן התנ"ך" התשס"ב - "מגדל בבל".
 
מהדורה מיוחדת של שטרות בעלי מספר סידורי נמוך, בשלוש גרסאות: שטרות בודדים, גיליונות לא
חתוכים של שלושה שטרות וגיליונות לא חתוכים של שנים עשר שטרות.