הפעילות בשוק שקל/מטח - התפתחויות עיקריות בחודש יוני 2003 ובמחצית הראשונה של השנה

המחלקה לפעילות המשק במט"ח בבנק ישראל פרסמה היום את נתוני חודש יוני על הפעילות בשוק שקל/מטבע חוץ. מנתונים אלה עולה, כי הפעילות בשוק בחודש זה משקפת בעיקר המשך מגמה של מכירות מטבע חוץ על ידי תושבי חוץ על רקע ירידה בסיכון שער החליפין בחודשים האחרונים, מגמה שהחלה בסוף חודש פברואר ובבסיסה שיפור במצב הגיאו-פוליטי באזור, קבלת הערבויות ואישור התוכנית הכלכלית.

מכירות המט"ח של תושבי החוץ התרכזו בעיקר בעסקאות עתידיות ואלו הסתכמו בחודש יוני בסכום של 0.5 מיליארד דולרים ו- 2.4 מיליארדים מסוף חודש פברואר. המניע לפעילות קצרת הטווח הוא ירידה בסיכון המשק הישראלי על רקע פער הריביות בין המשק לחו"ל. מכירות המט"ח של תושבי חוץ הן חלק ממגמה עולמית של השקעה במשקים מתעוררים בהם שוררים שיעורי ריבית גבוהים יחסית, ועל רקע ירידת התשואות במשקים המפותחים. הירידה בסיכון המשק הישראלי השתקפה בירידה בפרמיית הסיכון על אג"ח של ממשלת ישראל, והירידה בסיכון שער החליפין השתקפה בירידה בסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר. בחודש יוני עמדה סטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר על 9.2% בממוצע, ירידה בהשוואה לחודש קודם. סטיית התקן הגלומה משקפת, מלבד סיכון שער חליפין, גם את התנודות בשער החליפין עצמו.
בחודש יוני פרע המגזר העסקי אשראי בסכום של 0.1 מיליארדי דולרים. פירעונות האשראי הן המשך מגמה של המחצית הראשונה של 2003. משקי הבית המשיכו לצבור מטבע חוץ בפיקדונות מט"ח בבנקים אך כמעט שלא צברו מטבע חוץ בפיקדונות בבנקים בחו"ל. צבירת פיקדונות מטבע חוץ בחו"ל הסתכמה בחודשים אפריל עד יוני ב- 26 מיליוני דולרים בלבד – ירידה ניכרת לעומת הרביע הראשון של 2003, שהצבירה בו הסתכמה בכ- 230 מיליוני דולרים, ולעומת הצבירה בשנת 2002 שהסתכמה בכ- 1.4 מיליארדי דולרים.
(ב) הפעילות בחשבון הפיננסי
השקעות תושבי חוץ במשק הסתכמו בחודש יוני ב- 1.2 מיליארדי דולרים. מהן 0.9 השקעות בתיק ני"ע למסחר (באג"ח ומניות), ומרביתן נובעות מגיוס הון על ידי הממשלה בסך 750 מיליון דולר.
השקעות תושבי ישראל בחו"ל הסתכמו ביוני ב- 0.8 מיליארדי דולרים, מרביתם משקפות עליה של רזרבות בנק ישראל.
במהלך המחצית הראשונה של 2003 חל שיפור במספר אינדיקאטורים בתחום מטבע חוץ, שתרמו גם הם לירידת הסיכון: החוב החיצוני נטו של המשק לחו"ל שלילי, וכיום המשק מלווה נטו לחו"ל (במהלך 2003 המגמה בחוב החיצוני אף הואצה); ישנם סימנים להתאוששות בפעילות ארוכת הטווח של תושבי החוץ במשק בעיקר בתחום ההשקעות הישירות וביניהן השקעות בשתי חברות היי-טק בסוף חודש יוני השנה. בנוסף הודיעו מספר חברות על כוונותיהן לגייס הון באמצעות הנפקה.