העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש יוני 2003