הוראה בדבר ניהול סיכון נזילות בתאגיד בנקאי

הוראה בדבר ניהול סיכון נזילות בתאגיד בנקאי
 
 
לדף הוראות ניהול בנקאי תקין - לחץ כאן.
המפקח על הבנקים בבנק ישראל הפיץ היום לתאגידים הבנקאיים הוראה חדשה בתחום ניהול סיכון הנזילות. בהוראה נדרשים הבנקים להגדיר וליישם מדיניות כוללת בנושא, כולל קביעת נהלים, מדרגי אחריות וסמכויות, לפתח מודלים מתקדמים לניהול סיכון הנזילות ולקיים מערכות מידע לשליטה, בקרה ודיווח בתחום זה.
המודלים שיפתח כל בנק יאמדו את צרכי הנזילות של הבנק ואת האמצעים הנזילים העומדים לרשותו, על מנת שיהיה באפשרותו להתמודד עם מחסור בנזילות, גם אם מחסור זה יארך עד כדי כחודש ימים. בנקים שיבחרו לא לפתח מודלים מתקדמים לניהול סיכון הנזילות יידרשו להחזיק נכסים נזילים כנגד כל התחייבויותיהם שמועד פרעונן הוא עד חודש, בהתאם להגדרות שקובעת ההוראה.
ההוראה באה על רקע השינויים וההתפתחויות בעולם הבנקאות - עלייה בתחרות על גיוס פיקדונות, שינוי בהעדפות המפקידים, גידול בפעילות החוץ-מאזנית והשיפורים בתחום הטכנולוגי, שהשפיעו על מבנה המקורות של התאגידים הבנקאיים ועל אופן ניהול סיכון הנזילות שלהם. התפתחויות אלו הביאו את הוועדה הבינלאומית לפיקוח על הבנקים (ועדת באזל) לפרסם עקרונות לניהול בנקאי תקין של הנזילות, ולפיקוח על היבט זה.
בפיקוח על הבנקים הדגישו, שמחסור בנזילות יכול להתפתח הן ממאפייני הבנק עצמו, והן מהתפתחויות בבנקים אחרים. על הבנקים לקחת בחשבון תרחישים אפשריים שונים, ולהתאים את ניהול נזילותם באופן שימזער את הפגיעה בהם אם יתממש תרחיש שכזה.
פיתוח המודלים המתקדמים הנו תהליך מורכב, המצריך היערכות נרחבת הן להגדרת המודלים והן , לבניית תשתיות המידע עליהן הם יתבססו וינוהלו. בשל כך נקבעה תחילת ההוראה ל-31.12.2004, והבנקים התבקשו לדווח לפיקוח על הבנקים במהלך תקופה זו על ההתקדמות בפיתוח המודלים והטמעתם.