זיהוי לקוחות לעניין איסור הלבנת הון

זיהוי לקוחות לעניין איסור הלבנת הון
המפקח על הבנקים בבנק ישראל הפיץ היום לתאגידים הבנקאיים הנחיות לעניין השלמת קבלת ההצהרות לגבי נהנה בחשבון, ולעניין הטיפול בחשבונות שנחסמו, כנדרש בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א- 2001.
להנחיות המפקח מספר מטרות עיקריות:
1.השגת היעד של קבלת הצהרות לגבי נהנה מכל לקוחות הבנקים, ללא יוצא מן הכלל, כנדרש בצו.
יעד זה יושג בין היתר, באמצעות דרישה להתנות פעולות של לקוח המצריכות מפגש עם נציג הבנק בחתימתו על טופס הצהרת נהנה; פעולות אלו כוללות, בין היתר, משיכה או הפקדה בדלפק, מסירת פנקס שיקים או כרטיס אשראי וכדו'.
2.השלמת פרטי זיהוי חסרים של לקוחות, והשלמת הצהרות לגבי בעל שליטה בחשבונות של תאגידים (חברות, עמותות וכו') בחשבונות שנחסמו, והסרת החסימה עקב כך.
3.הקטנת החשיפה של הבנקים לסיכוני מעילות והונאות ולסיכון מוניטין, וזאת באמצעות ביצוע הליכי זיהוי ואימות נאותים, גם ללקוחות המבקשים למשוך את היתרה הקיימת בחשבון שנחסם ולסגור אותו.
המפקח על הבנקים הדגיש, כי אין להשלים עם מצב שבו לקוח מסרב או נמנע בכוונה מלחתום על הצהרה לגבי נהנה. לפיכך סירוב או הימנעות מכוונת כאמור, יחשבו כסיבה לסירוב סביר לניהול חשבון, לעניין חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981.
עוד ציין המפקח בהקשר זה, כי אם הבנק סבור שהלקוח סוגר חשבון משום סירובו לקיים את הוראות הצו, עליו לשקול דיווח על פעולה בלתי רגילה לרשות לאיסור הלבנת הון.