ד"ר מאיר סוקולר: בנק ישראל ימשיך לשאוף לריבית הקצרה הנמוכה ביותר

14.09.03

בנק ישראל ימשיך לשאוף לריבית הקצרה הנמוכה ביותר
המאפשרת לשמור על יציבות המחירים והיציבות הפיננסית

ככלל, שאיפתו של בנק ישראל היא לקיים את רמת הריבית הקצרה הנמוכה ביותר המאפשרת גם להבטיח את יציבות המחירים וגם את היציבות הפיננסית. זאת, כדי להביא לידי ביטוי את התרומה המרכזית של בנק ישראל, להעלאת המשק על מסלול של צמיחה בת-קיימא. כך אמר היום ד"ר מאיר סוקולר, המשנה לנגיד בנק ישראל, בהרצאתו בכנס של קבוצת "פריקו" בנושא: "מעוף ויוזמה בניהול סיכונים פיננסיים".

סוקולר ציין, כי בנק ישראל ימשיך לנהל את מדיניות הריבית תוך התמקדות ביציבות פיננסית, ומראשית השנה הפחית בנק ישראל את הריבית הקצרה בלמעלה מ-2.5 נקודות אחוזים. עם זאת, הדגיש סוקולר, כי יכולתו של הבנק המרכזי להמשיך ולהפחית את הריבית לטווח קצר וגם לשמר את היציבות תלויה במידה רבה גם באמון הציבור ברצינות כוונותיה של הממשלה וביכולתה לנהל מדיניות תקציבית אשר תביא לצמצום של הגירעון שלה בשנים הבאות ולהפחתת נטל והחוב שלה בתוצר. מדיניות תקציבית כזו מהווה נדבך מרכזי במדיניות כלכלית שמטרתה ליצור צמיחה בת קיימא במשק הישראלי.

סוקולר ציין, כי חשוב מאוד שהחלטות הממשלה באשר למסגרת התקציב לשנת 2004 - גודל הגירעון ולא פחות חשוב הרכב התקציב - ישיבו את אימון הציבור בארץ והמשקיעים בעולם במדיניות תקציבית שתמשיך להפחית לאורך זמן את הגירעון והחוב יחסית לתוצר. הדבר חשוב במיוחד לנוכח רמתו הגבוה מבין מרבית מדינות המערב של החוב הממשלתי בתוצר בישראל, והעלייה בו בשלוש השנים האחרונות והצפי להמשכה גם ב-2004, לנוכח המדיניות התקציבית הגרעונית שניהלה הממשלה מאז 2001 ועד היום. מדיניות תקציבית נכונה ל-2004 ולשנים שלאחריה תצליח להפוך את הסטיה הגדולה כלפי מעלה ביחס החוב בתוצר של השנים האחרונות לאפיזודה חולפת בלבד.

מידת אמונו של הציבור ביכולתה של הממשלה לנהל מדיניות תקציבית נכונה ואחראית באה לידי ביטוי, בין השאר, בתשואותיהן של איגרות החוב הממשלתיות לטווח ארוך. ככל שאמון הציבור רב יותר, כך נוטות התשואות האלה לרדת. אכן נרשמה השנה ירידה מסוימת בתשואות האלה אך זו נעצרה בחודשים האחרונים.

המשך ירידה בתשואות על איגרות החוב הממשלתיות מעודדת ביצוע של השקעות ארוכות טווח וגם מקלה על בנק ישראל, להמשיך ולהפחית את הריבית הקצרה, תוך שמירה על יציבות המחירים והיציבות הפיננסית.