יום עסקים בתאגידים בנקאיים

15.09.03

יום עסקים בתאגידים בנקאיים

המפקח על הבנקים מר יואב להמן הפיץ היום לתאגידים הבנקאיים מכתב המודיע על כוונת בנק ישראל לבחון שינוי בקביעת השעות לביצוע פעולות ביום עסקים בתאגידים בנקאיים, וכן להביא לקיצור התקופה בה זיכוי הופך לסופי.

בנק ישראל יקיים בהמשך דיונים עם התאגידים הבנקאיים בנושאים הנגזרים מהשינויים המוצעים, לרבות בהקשר ליחסי בנק-לקוח, השלכות על התפעול והסליקה, שעות פתיחה וסגירה, לוחות זמנים לישום השינויים וכדו'.

מהפיקוח על הבנקים נמסר כי בהוראת ניהול בנקאי תקין בדבר יום עסקים בתאגידים בנקאיים (הוראה מס' 402) נקבע שהשעה המאוחרת ביותר שניתן לקבוע לעניין ביצוע פעולות היא 15:00, פעולות לאחר שעה זו מקבלות "ערך" של יום המחרת. הוראה זו נקבעה בשנת 1991, ובעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו מאז בשוק ההון והבנקאות התעוררו בעיות שונות בקשר עם סיום יום העסקים.

בנוסף, הוראות הבנקאות (שירות ללקוח)(מועד זיכוי וחיוב בשיקים) קובעות שזיכוי יהפוך לסופי רק בתום שלושה ימי עסקים נוספים מיום הסליקה.

בעקבות בחינת הרפורמה במערכות התשלומים בישראל ועל מנת להתאימן לסטנדרטים הבינלאומים המקובלים כיום, הוקמה בבנק ישראל מסגרת לטיפול במערך התשלומים ולהקמת RTGS (Real Time Gross Settlement) - מערכת לסליקה מיידית וסופית של תשלומים גדולים. מטרת הקמת מערכת ה - RTGS היא שיפור המעבר של תשלומים בין לקוחות וזאת באמצעות הגברת הביטחון של הלקוחות וביצוע מיידי של התשלום. מערכת זו מתוכננת לפעול גם בשעות מאוחרות, כך שסיום יום העסקים בשעה 15:00 אינו מאפשר סליקה סופית מיידית לפעולות המבוצעות לאחר שעה זו, ולפיכך שעות הפעילות של מערכת ה-RTGS לא תהיינה אופטימליות בלא שינוי שעת הסיום.

ככלל, פעולה המבוצעת כיום עד השעה 15:00, מקבלת ערך של אותו יום עסקים. פעולה המבוצעת לאחר השעה 15:00 מקבלת ערך של יום העסקים שלאחריו. תיקון שעת הסיום, יאפשר קבלת ערך אותו יום, גם לפעולה המבוצעת לאחר השעה 15:00.