סיכום פעילות המשק במטבע חוץ בחודש אוגוסט 2003

24/09/2003

24.09.03

סיכום פעילות המשק במטבע חוץ בחודש אוגוסט 2003

המחלקה לפעילות המשק במט"ח עידכנה את נתוני פעילות המשק במט"ח לחודש אוגוסט 2003. מנתונים אלה עולה כי חודש אוגוסט אופיין ברכישת מט"ח נטו בסכומים נמוכים, בעיקר באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים. היציבות היחסית בשער החליפין של השקל נמשכה גם באוגוסט, תוך רמת פעילות נמוכה יחסית. סטיית התקן הגלומה באופציות הנסחרות מעבר לדלפק, שהיא מדד המבטא את סיכון שער החליפין, נותרה בממוצע ברמתה בחודש יולי כ-9.0 אחוזים. פרמיית סיכון המדינה המשיכה לרדת ושיקפה בעיקר התפתחויות בשוקי ההון הבינ"ל. ברקע התפתחויות אלה הצמצום בפער התשואות מול חו"ל והתפתחויות מקומיות, שהגבירו את אי-הוודאות בטווח הקצר.

(א) הפעילות בשוק שקל מטבע-חוץ

תושבי חוץ רכשו נטו בחודש אוגוסט מט"ח בהיקף של כ-110 מיליוני דולרים, בעיקר באמצעות עסקות עתידיות, שהסתכמו  בכ- 120 מיליוני דולרים בהשוואה לרכישות של כ- 290 מיליון, בחודש שעבר. בנוסף, מימשו תושבי חוץ אג"ח בבורסה בהיקף של כ- 60 מיליוני דולרים. המגזר העסקי, נטל בחודש אוגוסט, אשראי נטו במט"ח, מהבנקים המקומיים, בהיקף של 390 מיליוני דולרים. זאת, בהשוואה לסכום זניח בחודש הקודם ופירעונות נטו של כ- 210 מיליון בממוצע בכל אחד מהחודשים מרץ עד יוני. הסקטור העסקי גם רכש  מט"ח באמצעות עסקות עתידיות בסכום של כ- 110 מיליוני דולרים לאחר שלושה חודשים בהם נרשמו מכירות מט"ח באמצעות אפיק זה בסכום ממוצע של כ- 180 מיליון. מגזר משקי הבית רכש מט"ח באמצעות צבירה בקרנות נאמנות המתמחות במט"ח ב-65 מיליוני דולרים, בהמשך לצבירה של כ-125 מיליון בחודש הקודם, בעיקר באמצעות קרנות המשקיעות בחו"ל. פעילותם נטו של משקי הבית בפיקדונות בחו"ל המשיכה גם החודש להיות בסכומים זניחים.

(ב) הפעילות בחשבון הפיננסי

השקעות תושבי חוץ במשק בחודש אוגוסט הסתכמו בכ-20 מיליוני דולרים, לעומת כ- 140 מיליון בחודש הקודם. ההשקעות הישירות של תושבי חוץ נטו הסתכמו בחודש אוגוסט בכ- 110 מיליוני דולרים לעומת כ- 190 מיליון ביולי. בתיק ני"ע למסחר של תושבי חוץ נרשמו מימושים נטו של כ- 60 מיליוני דולרים בעקבות מימושים נטו, לראשונה השנה, בסכום זה בבורסה בת"א, כפי שצוין לעיל.

אינדיקטורים עיקריים לפעילות בשוק שקל/מט"ח ובחשבון הפיננסי של מאזן התשלומים
(מיליוני דולרים)