התפתחות מדד העמלות בחמשת הבנקים הגדולים במחצית הראשונה של שנת 2003

08.10.03

התפתחות מדד העמלות בחמשת הבנקים הגדולים במחצית הראשונה של שנת 2003

מדד העמלות הריאלי הממוצע של חמשת הבנקים הגדולים היה גבוה במחצית הראשונה של שנת 2003 ב- 0.5% בהשוואה למחצית השניה של שנת 2002.

   ×

בנק הפועלים הוא הבנק הזול ביותר במתן השירותים הבנקאיים השכיחים במחצית הראשונה של שנת 2003. בנק לאומי הוא הבנק היקר ביותר במתן שירותים אלו בתקופה זו. הפער בין הבנק הזול ביותר ליקר ביותר הוא 2.7 נקודות האחוז.

   ×

מדד העמלות של בנק המזרחי ירד ב- 0.6% ריאלית מאז המחצית הראשונה של 1999 ועד מחצית שניה של 2002, הירידה הגבוהה מבין חמשת הבנקים הגדולים בתקופה זו. מדד העמלות של בנק דיסקונט עלה ב- 5% באותה תקופה- העליה הריאלית הגבוהה מבין חמשת הבנקים הגדולים. אין הבדלים משמעותיים בין הבנקים במרבית תעריפי העמלות הכלולות במדד.

   ×

מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי בהשוואה של מדד העמלות המשקף את העלות הממוצעת של חמישה עשר השירותים הבנקאיים השכיחים - נמצא, כי בנק הפועלים הוא הבנק הזול ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים, במחצית הראשונה של שנת 2003. הסיבות העיקריות לכך הן גביית עמלות נמוכות יותר מאשר הבנקים האחרים עבור החזרת שיק מהסיבה א.כ.מ, (אין כיסוי מספיק) עבור שימוש בכרטיס למשיכת מזומן, וגביית עמלה נמוכה יותר במספר מדרגים של מתן אשראי (עמלת עריכת מסמכי אשראי). בנק לאומי הוא הבנק היקר ביותר, וזאת בעיקר עקב גביית עמלה גבוהה על מתן אשראי (עריכת מסמכי אשראי) במרבית המדרגים ועמלה גבוהה יותר עבור החזרת שיק מהסיבה א.כ.מ.

ממוצע תעריפי העמלות בחמשת הבנקים הגדולים היה גבוה במחצית הראשונה של שנת 2003 ב- 0.5% ריאלית ביחס למחצית השניה של שנת 2002. העלייה נובעת מעדכון תעריפי העמלות ע"י הבנקים במהלך מחצית שניה של שנת 2002 שבאה לידי ביטוי חלקי במחצית השניה של 2002 ובאה לידי ביטוי במלואה  במחצית הראשונה של שנת 2003. כמו כן, חלק מהעלייה במדד העמלות נובע מירידת מדד המחירים לצרכן במהלך השנה האחרונה, שלא לווה במקביל בהורדת העמלות. בחודש ספטמבר 2003 נרשמה עליה נוספת בשיעור של  כ- 0.7% במדד העמלות הריאלי הממוצע לעומת מחצית ראשונה 2003, וזאת בעיקר עקב ירידה נוספת במדד המחירים לצרכן ביחס למדד הממוצע במחצית הראשונה של השנה. עם זאת מדד העמלות הנומינלי ירד בספטמבר בכ- 0.4%, בין היתר, בגלל מתן שאילתא פטורה בחודש עבור ריכוז יתרות חובה וזכות של הלקוח בחודש זה ע"י מספר בנקים בעקבות דרישת הפיקוח על הבנקים.

עוד נמסר מהפיקוח על הבנקים, כי בשנים האחרונות - החל מהמחצית הראשונה של שנת 1999 ועד המחצית הראשונה של 2003, עלה מדד העמלות הממוצע בחמשת הבנקים הגדולים בכ 3.1% ריאלית. בתקופה זו ירד מדד העמלות של הבנק המזרחי בשיעור הגבוה ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים - בכ- 0.6% ריאלית, ואילו מדד העמלות של בנק דיסקונט עלה בשיעור הגבוה ביותר- כ- 5% ריאלית.

החל מהמחצית הראשונה של 1995 עד מחצית ראשונה של 2003 עלה מדד העמלות הריאלי ב- 1.7% (ראה גרף).

בפיקוח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להשוות בין תעריפי העמלות של הבנקים השונים, ולנסות להפחית עמלות שונות ע"י פנייה לסניף הבנק בו מתנהלים חשבונותיהם. פרסום מדד העמלות ע"י הפיקוח על הבנקים, נועד לסייע בהעברת מידע על עלות השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, ובכך לתרום לתחרות בענף זה, ולצרכנות נבונה.

בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי מדד העמלות - המתפרסם עבור חמשת הבנקים הגדולים - מייצג את העלות הממוצעת של השירותים הבנקאיים השכיחים ביותר עפ"י משקלם בסך ההכנסות של הבנקים במהלך של חצי שנה עבור השנים 1999 2003. כמו כן, מדד העמלות מייצג את העלויות של שירותים בנקאיים אלו עבור לקוחות פרטיים ועסקים קטנים, ולא עבור כלל לקוחות הבנקים.

במדד העמלות למחצית הראשונה של 2003 נוספו 2 עמלות חדשות והן: עמלת שאילתות מידע בנושאים אחרים (שאינם עו"ש) ועמלת מתן אשראי (עריכת מסמכי אשראי) על הלוואות בסכומים של עד 10,000,000 ש”ח. לאחר הוספת העמלות החדשות המדד מונה 15 עמלות. העמלות הכלולות במדד הנוכחי הן: רישום פעולה בחשבון, דמי ניהול חשבון עו"ש פרטי, דמי ניהול חשבון חח"ד, הנפקת שיק אישי, תשלום חשבון בדלפק, הפקדת שיק דחוי, החזרת שיק למושך מסיבת "אין כיסוי מספיק", החזרת שיק למפקיד, קניה או מכירה של ני"ע, דמי ניהול ני"ע, ביצוע חליפין במט"ח, משיכה שוטפת של שאילתות ומידע בנושא עו"ש ובנושאים אחרים, חיוב שנתי עבור כרטיס למשיכת מזומן ועמלת מתן אשראי (עריכת מסמכי אשראי).

לנוחיות הציבור צורף גם לוח השוואה של חמשת הבנקים הגדולים ובו תעריפי העמלות העדכניים נכון ל- 9/2003. מלוח זה ניתן לראות שאין הבדלים משמעותיים בין הבנקים במרבית תעריפי העמלות הכלולות במדד.

מדדי העמלות בחמשת הבנקים הגדולים
(בנק המזרחי מהווה בסיס להשוואה עד מחצית שניה 2002 ובנק דיסקונט מהווה בסיס להשוואה החל ממחצית ראשונה 2003)

מדדי העמלות בחמשת הבנקים הגדולים
(המחצית הראשונה של שנת 1999 מהווה בסיס להשוואה)

תעריפי עמלות של הבנקים ליום 1/9/2003 (בש"ח-אלא אם נכתב אחרת)