העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש אוגוסט 2003

21.10.03

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (08/03)
והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (07/03) ה"שוק האפור"

1. הריביות והמרווחים (באחוזים)

אוגוסט
 2003

יולי
 2003

יוני
 2003

מאי
 2003

הריבית הממוצעת
על סך האשראי לציבור:

10.14

10.66

10.95

11.54

סך הכל

9.20

9.68

9.86

10.32

אשראי זמן קצוב

12.74

13.36

14.01

14.73

עו"ש ביתרת חובה וחח"ד

 

 

 

 

הריבית הממוצעת על
פיקדונות הציבור:

5.80

6.28

6.66

7.08

סך הכל

6.20

6.69

7.10

7.54

פיקדונות לזמן קצוב

1.65

1.83

1.82

1.92

עו"ש ביתרת זכות

4.34

4.38

4.30

4.47

פער הריבית – ההפרש בין הריבית
על האשראי לריבית על הפיקדונות

3.03

3.00

2.99

3.24

המרווח הפיננסי
בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות

 

11.26

11.66

12.17

עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*

2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ש"ח)

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

 

154.2

156.5

156.7

154.4

יתרת האשראי לציבור

127.6

129.2

129.9

126.9

 מזה: ללקוחות עסקיים

233.7

232.5

232.2

232.6

יתרת פיקדונות הציבור

* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד.