התוכנית המוניטרית לחודש נובמבר 2003

27.10.03

התוכנית המוניטרית לחודש נובמבר 2003

בנק ישראל הודיע  על תכניתו המוניטרית לחודש נובמבר לפיה תופחת ריבית בנק ישראל ב- 0.5 אחוזים לרמה של 5.6 אחוזים. ההפחתה המצטברת בריבית בנק ישראל מאז דצמבר 2002 מסתכמת, עם ההפחתה הנוכחית, ב- 3.5 נקודות אחוז.

מבנק ישראל נמסר כי המשך תהליך הפחתת הריבית נדרש בשל רמת הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה הנמצאת בתחום יעד יציבות המחירים (1 עד 3 אחוזים), ועל רקע הירידה בפועל במדד המחירים ב- 12 החודשים האחרונים, המשך הפעילות הריאלית הממותנת של המשק והרגיעה היחסית בשוק מטבע-חוץ ובשוקי הכספים וההון. הפחתת הריבית תומכת, איפא, במדיניות הממשלה שנועדה לעודד את צמיחת המשק ולהגביר את התעסוקה, זאת תוך שמירה על יציבות המחירים והיציבות הפיננסית.

הציפיות לאינפלציה לשנה, הנגזרות משוק ההון, ירדו במקצת בחודש אוקטובר, והם מתחת לאמצע תחום היעד (קצת פחות מ- 2%), והציפיות לאינפלציה לשנה השניה עומדות גם החודש בחלק העליון של תחום היעד. הערכות החזאים הפרטיים לאינפלציה לשנה קדימה ירדו במקצת ונשארו באמצע תחום היעד, והמודלים של בנק ישראל מצביעים על האפשרות להשיג את יעד האינפלציה לעוד 12 חודשים ולשנה שלאחר מכן, תוך המשך הפחתת הריבית.

בבנק ישראל מציינים כי מדיניות הריבית מכוונת להשיג יציבות מחירים לאורך זמן ולא בהכרח לשנה קלנדרית מסויימת. הניסיון להשיג עוד בשנת 2003 את יעד יציבות המחירים, לאחר ירידת מחירים בתחילת השנה, מחייב האצה גדולה של האינפלציה בטווח הקצר, תוך הפחתה חדה בריבית, דבר שעלול לפגוע ביציבות המחירים, ביציבות הפיננסית ובתהליך ההתאוששות השברירי של המשק. על כן, מדיניות בנק ישראל מיועדת בכל עת להשיג יציבות מחירים לטווח של שנה ושנתיים קדימה.

בחודשים האחרונים התחדשה הירידה בתשואות על איגרות החוב הממשלתיות כאשר התשואות הנומינליות ירדו בשיעור מצטבר של כ- 4 אחוזים מתחילת השנה, לרמה של כ- 7.8 אחוזים והתשואות הריאליות ירדו בכ- 1.5 אחוזים באותה תקופה לרמה של כ- 4.4 אחוזים. נראה כי הירידה בריביות לטווח ארוך על איגרות החוב הממשלתיות מצביעה על כך שהציבור רואה את הגרעון התקציבי (הגדול יחסית) כנובע בעיקר מרמת הפעילות הנמוכה המשפיעה זמנית על הכנסות הממשלה ממיסים, ובמידה פחותה כבעיה של גרעון מבני שהוא בעייתי בטווח הארוך.

בבנק ישראל מציינים כי ירידת הריבית לטווח קצר, כשלעצמה, איננה מספקת לחידוש הצמיחה. תנאי הכרחי הוא שמירת משמעת תקציבית ואכן, תקציב הממשלה לשנת 2004 כפי שהוגש לכנסת, מציג תחילת כוון של התכנסות למגמה יורדת של הגרעון ותוואי החוב של הממשלה, לאחר עלייה בהם בשלוש השנים האחרונות. זאת, ביחד עם הרפורמה בשוק העבודה וצמצום במספר העובדים הזרים, ביצוע תכניות ההשקעה בתשתיות, וצעדים נוספים  בעלי השלכות ארוכות טווח על ריסון ההוצאה הציבורית, אמורים לתרום לביסוס היציבות ולהעלאת המשק על מסלול של צמיחה. חשוב שבתהליך אישור התקציב בכנסת לא תחול שחיקה במסגרת התקציב ובנחישות לחזור לתוואי יורד של הגרעון המבטא משמעת פיסקלית, שעלולים לפגום ביציבות, להביא לעלייה בתשואות הנומינליות והריאליות לטווח ארוך ולהקשות על תהליך ההתאוששות של המשק. 

בבנק ישראל מציינים כי, בשוק מטבע חוץ נמשכה הרגיעה, כפי שהיא מתבטאת בסטיית התקן הגלומה באופציות שמנפיק בנק ישראל, שעמדה בממוצע בחודש אוקטובר על כ- 6.5 אחוזים לעומת קרוב ל- 9 אחוזים בחודש יוני. בנוסף, פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא נמדדת בשוק  ה- CDS  (Credit Default Swap) ל- 5 שנים, ירדה  החודש, והיא עומדת כיום על 70 נקודות בסיס, בהמשך למגמת ירידה רצופה מאז הרבעון הראשון של 2003. רגיעה בשוק חלה, כנראה, על רקע הערבויות שהתקבלו מממשלת ארה"ב והאמינות בה מתקבלת המדיניות המקרו-כלכלית בעיני הציבור, וזאת על אף אי-הוודאות הביטחונית שגברה לאחרונה.

בנק ישראל עוקב אחר ההתפתחויות בשווקים במטרה להבטיח שמירה על קצב האינפלציה בתחום המוגדר כיציבות מחירים תוך חיזוק היציבות הפיננסית. בכפיפות לכך ימשיך הבנק לפעול כדי לתמוך במדיניות לעידוד התעסוקה ולקיצור תקופת ההאטה במשק.

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

 

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים

 

פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות ל- 10 שנים

פער ריביות

 ארה"ב

ישראל

 

בין ארה"ב לישראל***

של בנקים מרכזיים**

 

שינוי

שעור
הריבית

 

שינוי

שעור
הריבית*

 

 

 

 

 

 

 

סופי שנה

-

8.75

-

4.75

-

13.5

1998

-

5.70

-

5.50

-

11.2

1999

-

1.70

-

6.50

-

8.2

2000

1.6

4.05

-

1.75

-

5.8

2001

6.8

7.85

-

1.25

-

9.1

2002

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

2.9

2.65

-

1.75

0.0

4.4

אפריל 2002

3.9

2.85

-

1.75

0.2

4.6

מאי

5.5

5.35

-

1.75

2.5

7.1

יוני

4.7

7.35

-

1.75

2.0

9.1

יולי

5.1

7.35

-

1.75

0.0

9.1

אוגוסט

6.6

7.35

-

1.75

0.0

9.1

ספטמבר

7.8

7.35

-

1.75

0.0

9.1

אוקטובר

7.4

7.85

0.50-

1.25

0.0

9.1

נובמבר

6.8

7.85

-

1.25

0.0

9.1

דצמבר

7.5

7.65

-

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

-

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

-

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

-

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

-

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

-

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.50

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6.00

-

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.50

-

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.10

-

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

 

4.6

-

1.00****

0.5-

5.6

נובמבר

ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית המוניטרית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDS ל- 5 שנים, ירדה החודש לרמה של 70 נקודות בסיס, לעומת 85 נקודות בחודש הקודם.

(**)

הפער בין תשואות השחר ל- 10 שנים לבין תשואת איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לאותו טווח.

(***)

ב-28 לאוקטובר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 1.00%.

(****)


לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, תשואת המק"מ וה"שחר"  והתשואה הריאלית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד

(ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה על איגרות חוב "שחר"
ל-9-10 שנים4

התשואה הריאלית ברוטו של אג"ח צמודה ל-10 שנים

תשואת המק"ם ל-12 חודשים

ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת1

החודש והשנה

 

 

 

ריאלית3

אפקטיבית2

 

 

6.6

3.8

4.3

1.7

4.0

3.8

1/02

6.7

4.0

4.7

0.9

4.0

3.8

2/02

6.9

4.5

5.3

2.5

4.6

4.4

3/02

7.6

5.0

6.0

2.1

4.6

4.4

4/02

9.2

5.3

6.7

1.5

4.9

4.6

5/02

11.8

5.4

8.7

2.7*

7.3*

7.1

6/02

9.3

5.4

9.0

7.0

9.7

9.1

7/02

9.3

5.5

8.8

7.8

9.6

9.1

8/02

10.4

5.7

8.9

7.1

9.6

9.1

9/02

11.7

5.8

9.3

6.4

9.7

9.1

10/02

11.5

5.8

8.9

6.6

9.6

9.1

11/02

10.9

5.7

7.9

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.7

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.6

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.2

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.4

8.8

8.4

5/03

8.0

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.8

4.4

5.8

5.0

6.4

6.1

10/03

 

 

 

 

 

5.6

11/03

כולל שתי העלאות ריבית במהלך החודש. שיעורי הריבית האפקטיבית והריאלית של בנק ישראל מחושבים על בסיס ממוצע חודשי.

*

הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

1

הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

2

הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

3

עד יוני 2002 - תשואת המכרזים ל-10 שנים; מיולי ואילך - התשואה הממוצעת היומית בשוק.

4