הוראת מעבר בנושא מגבלות על חבות קבוצות לווים

23.11.03

הוראת מעבר בנושא מגבלות על חבות קבוצות לווים

המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, שלח היום תיקון הוראת המעבר בנושא מגבלות על חבות קבוצות לווים.

התיקון מגדיל באופן זמני את היקף האשראי המירבי שרשאי בנק לתת לסך שש קבוצות הלווים הגדולות ביותר אצלו מ-135% מהון הבנק ל150%. הבנקים יהיו רשאים לשמור על רמה זו עד סוף שנת 2004, ובהמשך יהיה עליהם להפחית זאת בהדרגה, כך שישובו ויעמדו במגבלת 135% עד סוף יוני 2006. חריגות ממגבלת קבוצת לווים אחת, העומדת על 30% מהון הבנק, יהיה על הבנקים להקטין בהדרגה תוך שנתיים מסוף מרץ 2004.

תיקון הוראת המעבר התחייב לאחר שהפיקוח על הבנקים נוכח, על בסיס בדיקות שערכו הבנקים בשבועות האחרונים, כי ההגדרות החדשות של קבוצות הלווים שנקבעו בתיקון שבוצע לאחרונה בהוראה חשפו תמונת ריכוזיות גבוהה ממה שהיה ידוע עד כה. הדבר חייב התאמת הוראות המעבר על מנת למנוע הקטנה מיידית של האשראי לחלק מקבוצות הלווים הגדולות במשק.

בתיקון נקבע גם כי, כחלק מהוראות המעבר, בדוחות ספטמבר עדיין לא יהיה צורך לבצע הפרשה נוספת לחובות מסופקים בגין חריגות ממגבלות, שנוצרו כתוצאה מיישום השינויים האחרונים בהוראה, וזאת משום שבדיקות הבנקים וקביעת קבוצות הלווים על פי ההנחיות החדשות טרם הסתיימו.

לנוכח היקפי החשיפות הגדולים הנדונים בתיקון זה, נדרש דירקטוריון כל בנק לקיים דיון באשר לתוואי צמצום החשיפות בהתחשב במאפייני הסיכון הייחודיים לבנק  ובהתאם למדיניותו, וזאת מעבר להתייחסות לקביעת תהליך ההתאמה לעמידה במגבלות על פי ההוראה.

הוראת המעבר קובעת עוד, כי בנק אשר יעריך כי יישום ההנחיות החדשות בהוראה צפוי להביאו לחריגה גם מעבר למגבלות שנקבעו בהוראת מעבר זו, יפנה לפיקוח על הבנקים לצורך בחינת ההסדרים הספציפיים הנדרשים.

בנוסף, הביא המפקח על הבנקים לידיעת הבנקים, כי הוא שוקל תיקון נוסף להוראה, שיובא לדיון בהמשך בוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. תיקון זה יקנה לכל בנק את האפשרות לבחור לעבור למסגרת מגבלות חלופית, ולפיה יקבל על עצמו מגבלת חבות של קבוצת לווים אשר לא תעלה על שיעור של 25% מהון התאגיד הבנקאי (במקום 30%). בתאגיד בנקאי אשר יודיע על אימוץ מסגרת מגבלות כאמור, תעמוד מגבלת סך כל חבויות ששת הלווים וקבוצות הלווים הגדולים על 150% מהון התאגיד (במקום 135%).

בפיקוח על הבנקים מדגישים, כי תהליך ההתאמה ההדרגתי לצימצום חשיפות הבנקים לסיכון האשראי מקבוצות הלווים הגדולות במשק במהלך השנתיים הקרובות אינו חייב להתמקד רק בהקטנה של האשראי הבנקאי, ויש עוד מספר דרכי התמודדות עם הבעייה. כך למשל יוכלו קבוצות הלווים הגדולות:

למכור אחזקות בחברות שאינן חיוניות לקבוצה, כשההחזקות שוליות יחסית להיקף החובות.

לגייס מקורות בדרך של הנפקת אג"ח לגורמים מוסדיים בהנפקות פרטיות, או בבורסה. זאת, כמקור מימון חליפי להשקעות חדשות ו/או להחלפת אשראי בנקאי קיים.

לגייס מימון משלים מבנקים זרים.

לבטל מסגרות בלתי מנוצלות בקבוצות הלווים הגדולות.

הבנקים יוכלו להגדיל את פוטנציאל מתן האשראי לקבוצות הלווים הגדולים ע"י:

הגדלת בסיס ההון של הבנק הן מצבירת רווחים והן מהנפקות הון מסוגים שונים. ברור שאם הבעלים יחליטו לחלק דיווידנדים, תהיה לכך השפעה בכיוון של צמצום פוטנציאל הרחבת האשראי.

מכירת סיכון אשראי, בדרך של איגוח, למשקיעים מוסדיים או מכירת השתתפות לבנקים אחרים (מקומיים או זרים).