תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין - דירקטוריון

01.12.03

תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין - דירקטוריון

המפקח על הבנקים פרסם היום תיקון להוראת הדירקטוריון, שמטרתה לחדד את ההפרדות שבין פעילות הדירקטורים לבין זו של הנהלות הבנקים. כידוע, תפיסת הפיקוח על הבנקים, בהתאם גם לתפיסת חוק החברות, היא כי לדירקטוריון הבנק תפקיד מרכזי בפיקוח על פעילות ההנהלה, אשר בידיה מסורים תפקידי הביצוע והניהול השוטף. הדירקטוריון מופקד גם על הכוונת המדיניות האסטרטגית של הבנק, אך מבלי להיות מעורב בניהולו השוטף, שכן מעורבות כזו עלולה לפגום ביכולתו לפקח על ניהול זה.

ההוראה החדשה קובעת, כי דירקטור לא יפנה לעובד של התאגיד הבנקאי ביוזמות עסקיות לתאגיד הבנקאי. הדירקטור רשאי לפנות ביוזמה כזו למנהל הכללי של התאגיד הבנקאי, ובלבד שלדירקטור אין בה עניין אישי.

דירקטור גם לא רשאי לפנות לעובד של התאגיד הבנקאי בעניינים עסקיים של לקוחות ספציפיים או בעניין השקעות מסוימות של התאגיד הבנקאי. גם בעניין כזה הוא רשאי לפנות למנהל הכללי, ואפשרית פניה של יו"ר הדירקטוריון או יו"ר ועדה של הדירקטוריון - להבהרה בקשר לעניין הקשור ישירות לדיון במליאת הדירקטוריון או וועדה מוועדותיו.

ההוראה קובעת גם את סדרי תיעוד הפניות והפצתן לגורמים המתאימים בבנק.

ההוראה אינה מגבילה פניות דירקטורים למנהלים, הנעשות במסגרת ישיבות הדירקטוריון וועדותיו. בעניין חשבונו האישי  (אם הוא מתנהל בבנק) רשאי, כמובן, דירקטור לפנות לגורם המתאים בבנק, בדרכים המקובלות.

בפיקוח על הבנקים מציינים, כי דרישת ההפרדות בין פעילות הדירקטורים לבין ההנהלה מעוגנת זה מכבר בהוראת הדירקטוריון – כך, למשל, אסורה מעורבות יו"ר הדירקטוריון בניהול שוטף של התאגיד לרבות מתן הוראות והנחיות למנהלים הכפופים למנהל הכללי (סעיף 17ג להוראה הקיימת), וממילא מה שנאסר על יו"ר הדירקטוריון, אסור גם על דירקטור אחר. כמו כן, על פי סעיף 38 להוראה הקיימת נאסר על דירקטור להיות מורשה חתימה בשם הבנק בעניינים שהם במהלך העסקים הרגיל.

תחילת ההוראה היא מיידית.