עיקרי דברי המפקח על הבנקים - יואב להמן, בועידת ישראל לעסקים

07.12.03

עיקרי דברי המפקח על הבנקים - יואב להמן, בועידת ישראל לעסקים

המפקח על הבנקים ציין בדבריו את השיפור שחל לאחרונה ברווחיות הבנקים והלימות הונם. ואולם, על אף השיפור המסתמן במצב המשק ורווחיות הבנקים הצביע המפקח על הבנקים על כך שבענפים שונים המצב עדיין קשה, ועל הבנקים לתת תשומת לב מיוחדת להפרשות בענפים כמו הנדל"ן, הנדל"ן המניב, המלונאות וכן לעסקים הקטנים הרבים שבקשיים.

בבנקים בהם הרווחיות טובה, לאחר שביצעו הפרשות שמרניות לחובות מסופקים, והלימות ההון גבוהה באופן משמעותי מהמינימום הנדרש בהוראות, יכול הדירקטוריון להמליץ על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון הוא האחראי לוודא שחלוקת הדיבידנד לא תפגע ביציבות הבנק ובתוכניותיו להרחבת עסקיו בעתיד.

המפקח התייחס גם להוראה החדשה המגבילה מעורבות דירקטורים בניהול השוטף של בנק בקשר לעסקות ולקוחות ספציפיים, והדגיש כי מטרתה לחזק את הדירקטוריון כארגון המופקד על הפיקוח של פעילות ההנהלה. חשוב שפעילות הדירקטורים תהיה במסגרת הדירקטוריון וועדותיו ולא במגעים פרטניים על עסקאות עם מנהלים בבנק. 

המפקח על הבנקים סיכם את דבריו בהזכירו את קביעתה של 'מודיס' כי יציבות המערכת הפיננסית בישראל הינה מוקד לחוזקת המשק. הבנקים אכן הוכיחו חוסן בעמידתם בקשיי המיתון, וחשוב להמשיך לשמור על חוסן זה. גם בעת שהצמיחה במשק והגידול  באשראי הבנקאי יתחדשו – חשוב שהבנקים ישמרו על הלימות הון עודפת על ידי הנפקות הון ראשוני.