ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2004

29.12.03

ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2004

בנק ישראל הודיע על תכניתו המוניטרית לחודש ינואר 2004 לפיה תופחת ריבית בנק ישראל ב- 0.4 אחוזים לרמה של 4.8 אחוזים. ההפחתה המצטברת בריבית בנק ישראל מאז דצמבר 2002 מסתכמת, עם ההפחתה הנוכחית, ב-4.3 נקודות אחוז.

מבנק ישראל נמסר כי המשך תהליך הפחתת הריבית מתאפשר בשל רמת הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה הנמצאת מעט מתחת ליעד יציבות המחירים (1 עד 3 אחוזים), ועל רקע הירידה בפועל במדד המחירים ב- 12 החודשים האחרונים, המשך הפעילות הריאלית הממותנת של המשק והרגיעה היחסית בשוק מטבע-חוץ ובשוקי הכספים וההון. הפחתת הריבית תומכת בעידוד הצמיחה ובהגברת התעסוקה – הריבית הריאלית הקצרה ירדה מ-7.2% בדצמבר 2002 ל-4.5% בדצמבר 2003 - תוך שמירה על יציבות המחירים והיציבות הפיננסית.

הציפיות לאינפלציה לשנה, הנגזרות משוק ההון, ירדו בחודש דצמבר, והן נמצאות כיום מעט מתחת לגבול התחתון של היעד (קצת פחות מ- 1%) והציפיות לאינפלציה לשנה השניה עומדות בתחום היעד. הערכות החזאים הפרטיים לאינפלציה לשנה קדימה ירדו במקצת והן מתחת לאמצע תחום היעד וחלק מהמודלים של בנק ישראל מצביעים על האפשרות להשיג את יעד האינפלציה לעוד 12 חודשים ולשנה שלאחר מכן, תוך המשך איטי של הפחתת הריבית.

בהרכב תיק הנכסים של הציבור מסתמנים שנויים הנובעים, בין השאר, מתהליך הפחתת הריבית ע"י בנק ישראל. בין אלה בולטת השנה העלייה במשקל המניות בתיק עקב העלייה בשעריהן אשר תרמה כשני שליש לגידול בתיק מתחילת השנה ועד אוקטובר 2003. הירידה בשערי הריבית לטווח קצר וארוך הביאו לגידול בערך הנכסים הסחירים ומשקלם גדל יחסית לפקדונות בבנקים. בנוסף לכך, למרות הצמצום הניכר שנרשם בפערי הריבית בין ישראל לבין חו"ל עקב תהליך הפחתת הריבית בישראל, נרשמה התאמה הדרגתית במשקל הנכסים השקליים ובנכסים הצמודים למטבע-חוץ בתיק, תוך המשך התפקוד הסדיר של השווקים.

בבנק ישראל מציינים כי מדיניות הריבית מכוונת להשיג יציבות מחירים לאורך זמן ולא בהכרח לשנה קלנדרית מסויימת. הניסיון להשיג עוד בשנת 2003 את יעד יציבות המחירים, לאחר ירידת מחירים מתחילת השנה, היה מחייב האצה גדולה של האינפלציה בטווח הקצר, תוך הפחתה חדה בריבית, דבר שעלול היה לפגוע ביציבות הפיננסית, בתהליך ההתאוששות של המשק ובסופו של דבר ביציבות המחירים. על כן, מדיניות בנק ישראל מיועדת בכל עת להשיג יציבות מחירים לטווח של שנה ושנתיים קדימה.

בחודשים האחרונים נמשכת, אם כי בקצב איטי יותר, הירידה של התשואות על איגרות החוב הממשלתיות: מתחילת השנה ירדו התשואות הנומינליות (אג"ח שחר ל-10 שנים) בשיעור מצטבר של קרוב ל-4.5 אחוזים, לרמה של כ- 7.0 אחוזים, והתשואות הריאליות לטווח ארוך ירדו ביותר מ- 1.5 אחוזים באותה תקופה לרמה של כ- 4.2 אחוזים. נראה כי הירידה בריביות לטווח ארוך על איגרות החוב הממשלתיות מצביעה על כך שהציבור רואה את הגרעון התקציבי (הגדול יחסית וגבוה מזה של 2002) כנובע בעיקר מרמת הפעילות הנמוכה במשק, המשפיעה זמנית על היקף הכנסות הממשלה ממיסים, ובמידה פחותה כבעיה של גרעון מבני שהוא בעייתי בטווח הארוך.

בבנק ישראל מציינים כי, אישור התקציב לשנת 2004 במועד ומניעת פריצת המסגרת שלו חיוניים לשמירה על היציבות שהושגה. התמדה ונחישות לחזור לתוואי יורד של גרעון ממשלתי וחוב, תוך ביצוע רפורמות בשוק העבודה וביצוע תכניות ההשקעה בתשתיות, תורמים להעלאת המשק למסלול של צמיחה. סטייה ממסלול זה, על רקע רמת החוב הממשלתי הגבוה, עלולה להביא לעלייה בתשואות הנומינליות והריאליות ולהקשות על תהליך ההתאוששות של המשק, שהחל להסתמן לאחרונה.

בשוק מטבע-חוץ נמשכה הרגיעה שהתבטאה בהתחזקות השקל ביחס לדולר ובפיחות ניכר ביחס לאירו, המשקפים שנויים בשוקי המטבע הבינלאומיים. פרמיית הסיכון של ישראל כפי שהיא נמדדת בשוק  ה- CDS(Credit Default Swap) ל- 5 שנים, נשארה  החודש ברמה של כ- 60 נקודות בסיס, לאחר מגמת ירידה רצופה מאז הרבעון הראשון של 2003. הרגיעה בשוק חלה, כנראה, על רקע הערבויות שהתקבלו מממשלת ארה"ב והאמינות בה מתקבלת המדיניות המקרו-כלכלית בעיני הציבור.

בבנק ישראל מזכירים כי תנועות ההון קצרות הטווח של משקיעים זרים לישראל מושפעות, בין היתר, גם מהשנויים בשערי הריבית במדינות מפותחות נוספות ובשווקים המתעוררים (ולא רק בארה"ב ובאירופה) אליהם מופנים זרמי ההון של ההשקעות הבינלאומיות. אינדיקציה לכך ניתן לראות בלוח 3: ריבית בנק ישראל כבר נמוכה במקצת מהרמה הגבוהה של הריבית בבנקים מרכזיים במדינות המפותחות (אוסטרליה וניו-זילנד - 5%), גבוהה בנקודת אחוז בלבד מזו שבאנגליה, והיא במרכז תחום הריבית של בנקים מרכזיים במדינות המתעוררות ובמדינות מתפתחות אחרות.

בנק ישראל עוקב אחר ההתפתחויות בשווקים וימשיך לפעול כדי להחזיר את קצב האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים תוך חיזוק היציבות הפיננסית. בכפיפות לכך ימשיך הבנק לפעול כדי לתמוך במדיניות לעידוד התעסוקה ולהאצה בפעילות הכלכלית.

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

 

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים

 

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל- 10 שנים

בין ארה"ב לישראל***

פער ריביות

של בנקים מרכזיים**

ארה"ב

ישראל

 

שינוי

שעור

הריבית

שינוי

שעור

הריבית*

 

 

 

 

 

 

 

סופי שנה

-

8.75

-

4.75

-

13.5

1998

-

5.70

-

5.50

-

11.2

1999

-

1.70

-

6.50

-

8.2

2000

1.6

4.05

-

1.75

-

5.8

2001

6.8

7.85

-

1.25

-

9.1

2002

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

7.8

7.35

-

1.75

0.0

9.1

אוקטובר

7.4

7.85

0.50-

1.25

0.0

9.1

נובמבר

6.8

7.85

-

1.25

0.0

9.1

דצמבר

7.5

7.65

-

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

-

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

-

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

-

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

-

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

-

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.50

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6.00

-

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.50

-

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.10

-

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

-

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

-

1.00****

0.4-

5.2

דצמבר

 

 

 

 

0.4-

4.8

ינואר 2004


ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית המוניטרית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDS ל- 5 שנים, נשארה החודש ברמה של כ-60 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.

(**)

הפער בין תשואות השחר ל- 10 שנים לבין תשואת איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לאותו טווח.

(***)

ב- 28 לינואר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 1.00%.

(****)

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, תשואת המק"מ וה"שחר"  והתשואה הריאלית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד

(ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה על איגרות חוב "שחר"

ל-9-10 שנים4

התשואה הריאלית ברוטו של אג"ח צמודה ל-10 שנים

תשואת המק"ם ל-12 חודשים

ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת1

החודש והשנה

 

 

 

ריאלית3

אפקטיבית2

 

 

6.6

3.8

4.3

1.7

4.0

3.8

1/02

6.7

4.0

4.7

0.9

4.0

3.8

2/02

6.9

4.5

5.3

2.5

4.6

4.4

3/02

7.6

5.0

6.0

2.1

4.6

4.4

4/02

9.2

5.3

6.7

1.5

4.9

4.6

5/02

11.8

5.4

8.7

2.7*

7.3*

7.1

6/02

9.3

5.4

9.0

7.0

9.7

9.1

7/02

9.3

5.5

8.8

7.8

9.6

9.1

8/02

10.4

5.7

8.9

7.1

9.6

9.1

9/02

11.7

5.8

9.3

6.4

9.7

9.1

10/02

11.5

5.8

8.9

6.6

9.6

9.1

11/02

10.9

5.7

7.9

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.7

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.6

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.2

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.4

8.8

8.4

5/03

8.0

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

5.8

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.4

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.2

5.0

4.5

5.4

5.2

12/03

 

 

 

 

 

4.8

1/04

 

* כולל שתי העלאות ריבית במהלך החודש. שיעורי הריבית האפקטיבית והריאלית של בנק ישראל מחושבים על בסיס ממוצע חודשי.

1 הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

2 הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

3 הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

4 עד יוני 2002 - תשואת המכרזים ל-10 שנים; מיולי ואילך - התשואה הממוצעת היומית בשוק.

 

לוח 3: שעורי ריבית של בנקים מרכזיים – דצמבר 2003

שיעור הריבית

 

 

מדינות מפותחות

0.0

יפן

1.00

ארה"ב

2.00

ECB

2.25

נורבגיה

2.75

קנדה

2.75

שבדיה

3.75

אנגליה

5.25

אוסטרליה

5.00

ניו זילנד

מדינות מתעוררות (emerging markets)

1.25

תאילנד

1.375

טייאוון

2.75

צ\'ילה

3.75

קוריאה

4.8

ישראל

5.0

מקסיקו

8.0

דרום אפריקה

17.50

ברזיל

26.00

תורכיה

 

מדינות מתפתחות אחרות

2.00

צ\'כיה

5.25

פולין

12.50

הונגריה