עסקאות מסוג ריפו מול התאגידים הבנקאיים וחברי הבורסה לניירות ערך

30.12.03

בנק ישראל יחל לבצע מחודש מארס 2004 עסקאות מסוג "ריפו"
מול התאגידים הבנקאיים וחברי הבורסה לניירות ערך


במסגרת העסקאות מסוג "ריפו" בנק ישראל ימכור לתאגידים הבנקאיים ולחברי הבורסה לני"ע מק"ם לשנה וירכוש אותו מהם בחזרה כעבור  כשבועיים.

¦

מטרת הפעילות של בנק ישראל בביצוע עסקאות "ריפו" היא לקדם את פיתוחו והעמקתו של שוק ההון ואת פיתוחו של התיווך הפיננסי החוץ-בנקאי.

¦

עסקאות מסוג "ריפו" הן אחד הכלים החשובים לניהול מדיניות ריבית ע"י בנקים מרכזיים במדינות רבות.

¦

מהמחלקה המוניטרית בבנק ישראל נמסר, כי הבנק יחל לבצע מחודש מארס 2004 עסקאות מסוג "ריפו" מול התאגידים הבנקאיים וחברי הבורסה לניירות ערך. במסגרת עסקאות אלה ימכור בנק ישראל מק"מ לשנה באמצעות מכרז במחיר אחיד וידוע מראש וירכוש אותו בחזרה כעבור כשבועיים. המחיר שבו בנק ישראל ירכוש את המק"ם ייגזר במכרז וייקבע בדרך הבאה: כל משתתף במכרז למכירת המק"מ ע"י בנק ישראל יגיש בהצעתו את ההפרש בין המחיר שבו בנק ישראל ירכוש את המק"ם ממנו לבין המחיר האחיד שבו בנק ישראל מוכר אותו. במכרז יזכו אלה אשר הגישו הצעות שבהן ההפרש הזה היה הקטן ביותר עד למכירת כל כמות המק"מ או עד להפרש מזערי שייקבע ע"י בנק ישראל לפני המכרז מחיר זה לא יפורסם לציבור. הזוכים במכרז מחויבים למכור את כל הכמות של אותה סדרתמק"ם בחזרה לבנק ישראל כשבועיים לאחר המכרז אך במשך התקופה הזאת הם רשאים לעשות בה כרצונם – ובכלל זה, גם לסחור בו. תנאי המכרז, לרבות סדרת המק"מ, הכמות, מחיר המכירה, מועד הרכישה החוזרת וכד\' יפורסמו ע"י בנק ישראל לתאגידים הבנקאיים ולחברי הבורסה לני"ע סמוך לכל מכרז. מידע ופרטים על העסקאות האלה יופצו על גבי חוזרים מיוחדים ובאתר האינטרנט של בנק ישראל.

במחלקה המוניטרית מציינים, כי בעתיד מתכנן בנק ישראל לבצע עסקאות מסוג "ריפו" נוספות מול התאגידים הבנקאיים וחברי הבורסה לניירות ערך. מדובר בעסקאות שבהן, לעומת העסקה שבנק ישראל יחל לבצע ממארס 2004, ירכוש בנק ישראל מק"מ באמצעות מכרז וימכור אותו בחזרה לזוכים במכרז כעבור תקופה מסוימת ידועה מראש.

במחלקה המוניטרית מסבירים, כי מטרת הפעילות של בנק ישראל בביצוע עסקאות כאלה היא לקדם את הפיתוח של עסקאות מסוג "ריפו" בישראל – על כל סוגיו. הדבר יתרום גם לשכלולו של שוק ההון ויסייע לשיפור הנזילות והסחירות בשוקי ניירות הערך ולפעילותם של עושי שוק בהם. זאת, בין היתר, משום שעסקאות מסוג "ריפו" – בהיקפים משמעותיים יחסית - עשויות לתרום להוזלת העלות הכרוכה בהחזקת מלאי של ניירות ערך עבור עושי שוק ומשקיעים פיננסיים אחרים. כמו כן, התפתחות שוק של עסקאות "ריפו" בישראל עשויה להגביר את התחרות מול מערכת הבנקאות, שכן, הוא מהווה מכשיר חלופי לגיוס הלוואות מצד אחד ולהפקדת כספים מהצד האחר.