הודעה משותפת לפיקוח על הבנקים ולרשות ניירות ערך: החזקה במניות הבנקים על ידי חברות תעודות סל

להודעה זו כמסמך Word

לנייר העמדה המשותף

נייר עמדה משותף בנושא החזקות מניות בנקים על ידי מנהלי תעודות הסל

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ורשות ניירות ערך פרסמו היום עמדה משותפת, לגבי מתווה פעולה אפשרי המתייחס להנפקת תעודות סל העוקבות אחר מדד הבנקים על ידי חברות המנפיקות תעודות סל. המתווה המוצע תואם את הוראות החוק הרלוונטיות ומאפשר לחברות האמורות להחזיק מניות בנקים  כנכס מגבה לתעודות הסל.

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל והרשות לניירות ערך פרסמו היום נייר עמדה בו מפורט מתווה פעולה המתייחס להנפקת תעודות סל העוקבות אחר מדד הבנקים, אשר יאפשר להעביר את הבעלות על אמצעי השליטה בבנק מהחברה המנפיקה את תעודת הסל למחזיק הסופי בתעודת הסל. זאת במטרה לאפשר לבתי ההשקעות להמשיך ולהציע ללקוחותיהם מגוון פעילויות של ניהול נכסים מחד, ולמנוע מצב בו גורם מחזיק ביותר מ-5% מאמצעי השליטה בתאגיד בנקאי ללא היתר, מאידך.

מנפיקי תעודות הסל מנפיקים, בין היתר, תעודות סל העוקבות אחר מדד ת"א בנקים, תעודות אשר גייסו בשנים האחרונות מיליארדי שקלים. הגידול בהיקף הגיוסים בתעודות סל העוקבות אחר מדד ת"א בנקים, כמו גם המיזוגים בין חברות המנפיקות תעודות סל, הביאו לעליה משמעותית בהיקף ההחזקות במניות הבנקים של בתי ההשקעות המנהלים תעודות סל העוקבות אחר מדדים הכוללים את מניות הבנקים (ת"א בנקים, ת"א 25 ות"א 100). בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), החזקת בית השקעות במניות הבנקים בדרך זו, היינו בדרך של ניהול תעודת סל, נכללת במניין ההחזקות של בית ההשקעות לצורך המגבלה הקבועה בחוק הבנקאות לגבי החזקה של לא יותר מ-5% מכל סוג של אמצעי שליטה בבנק ללא צורך בקבלת היתר החזקה.
במסגרת נייר העמדה נקבע כי מנפיק תעודת סל יוכל להנפיק ולנהל, אם יבחר לעשות זאת, ובכפוף להוראות כל דין, שני סוגי תעודות: תעודת סל "שקופה" בה כל ארבעת הסוגים של אמצעי השליטה בנכסי התעודה (מניות הבנקים), כהגדרת "אמצעי שליטה" בחוק הבנקאות, יהיו בבעלות המשקיעים, וכן תעודת סל "אטומה" הפועלת לפי המודל הקיים (לגביה מיוחסות ההחזקות במניות הבנקים למנפיק תעודת הסל). כל מנפיק תעודת סל יהא רשאי לבחור אם להנפיק ולנהל תעודה מסוג זה או אחר, או את שני סוגי התעודות במקביל.
 
מתווה זה יאפשר למנהלי תעודות הסל להמשיך ולנהל תעודות העוקבות אחר מדד הבנקים מבלי שההחזקה במניות הבנקים, הנעשית לצורך ההתכסות בתעודות אלה, תשויך למנהל תעודות הסל.
 
פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ניירות ערך, אמר כי "מתווה זה יעניק מענה לצרכי השוק המשתנים והוא תואם את מפת הדרכים של הרשות המעודדת רגולציה מידתית ומאוזנת לצד שמירה על עקרונות הליבה של ההסדרה בשוק ההון. אני בטוח שמתווה זה יאפשר פתרון בעיה אמיתית שהתעוררה בבתי ההשקעות ומאידך יקנה למשקיעים בתעודות הסל זכות הצבעה במניות המוחזקות כנכס מגבה, זכות שלא הייתה להם בעבר".
 
דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: "מתווה זה מדגיש את החשיבות שמייחס בנק ישראל להמשך פיתוחם ושכלולם של השווקים הפיננסיים, בד בבד עם הבטחת פיקוח יעיל ואפקטיבי על מחזיקי אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים במטרה להבטיח את ניהולם התקין".