הוועדה המוניטרית החליטה ב-4 לינואר 2021 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%

  • במהלך נובמבר ודצמבר חלה התאוששות בפעילות הכלכלית לאור היציאה מהסגר השני, אך נמשכה השונות בפגיעה בין ענפי המשק, והגידול בתחלואה הביא לכך שהממשלה הכריזה על סגר שלישי. נכון לעתה המגבלות קלות יותר מאשר אלו שהוטלו בסגרים הקודמים. העלות השבועית הישירה של הסגר השלישי במתכונתו הנוכחית לעומת מצב של פעילות מלאה של המשק מוערכת בכ-2.5 מיליארד ש"ח.
  • שיעור הבלתי מועסקים לפי ההגדרה הרחבה, שהגיע לכ-23% במהלך הסגר השני, ירד לכ-12.7% במחצית הראשונה של דצמבר, אך הוא צפוי לשוב ולעלות לנוכח הסגר השלישי. הפגיעה בתעסוקה גבוהה יותר בענפים המתאפיינים בשכר נמוך.
  • תחזית חטיבת המחקר מתארת שני תרחישים אפשריים המושפעים מקצב חיסון האוכלוסייה. בתרחיש של חיסון מהיר, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 6.3% בשנת 2021 וב-5.8% ב-2022. בתרחיש של תהליך חיסון איטי, צפויה צמיחה של 3.5% ב-2021 ושל 6% ב-2022. לאור קצב ההתחסנות המהיר עד כה, נראה שהסבירות להתממשות תרחיש החיסון המהיר גבוהה מאשר ההסתברות לתרחיש האיטי.
  • סביבת האינפלציה נותרה נמוכה; מדד חודש נובמבר ירד ב-0.2%, והאינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.6%- (0.2%- בניכוי אנרגיה ופו"י). הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים נותרו מתחת לגבול התחתון של היעד; הציפיות פורוורד החל מהשנה השנייה נמצאות בתוך תחום היעד.
  • מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-1.5% במונחי השער האפקטיבי, ב-2.8% מול הדולר וב-0.6% מול האירו. עד כה היצוא צומח למרות הייסוף, אך בשלב מסוים תיתכן השפעה לא לינארית של שער חליפין על היצוא, והמשך הייסוף צפוי לפעול להאטה נוספת באינפלציה.
  • שוק האשראי ממשיך לתפקד עם ריביות יציבות ונמוכות, בתמיכת מגוון צעדי בנק ישראל והאוצר. האשראי הבנקאי למגזר העסקי עלה בחודשיים האחרונים, ונמשך גידול גם באשראי לדיור. עם זאת, לפי סקר המגמות הקושי בגיוס אשראי עדיין גבוה מאשר ערב המשבר, בעיקר בקרב העסקים הקטנים.
  • הכלכלה העולמית מתאוששת, אך נמשכת אי ודאות לאור תחילת מבצעי החיסונים מחד, והמשך התפשטות התחלואה מאידך. צפויה שונות גבוהה בקצב צמיחת המשקים השונים ב-2021, וחלק מהמדינות לא צפויות להתאושש לחלוטין מהמשבר גם ב-2022, בעיקר אם יהיו התפרצויות נוספות של הנגיף וקצב החיסונים יהיה איטי. המדיניות המוניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה.

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן​

 לנתונים בקובץ אקסל​


הקצב המהיר של תהליך ההתחסנות בישראל מגדיל את האופטימיות באשר לחזרה מהירה של המשק לתוואי של צמיחה בשנה הקרובה. עם זאת, הסיכונים לפעילות עדיין גבוהים, והפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת. לכן, הוועדה תמשיך להפעיל מגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטרית ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים. הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטרית, ולמתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר.

 

עוד בטרם הספיק המשק להשלים את תהליך היציאה מהסגר השני, הגידול בתחלואה הביא לכך שהממשלה הכריזה על סגר שלישי. נכון לעתה המגבלות קלות יותר מאשר אלו שהוטלו בסגרים הקודמים, ובפרט, מערכת החינוך המשיכה בשגרת הפעילות שהייתה לפני הסגר. חטיבת המחקר מעריכה שבתנאים הנוכחיים, העלות השבועית הישירה של הסגר השלישי לעומת מצב של פעילות מלאה של המשק היא כ-2.5 מיליארדי ש"ח. הכנסת התפזרה מבלי לאשר את התקציב לשנת 2021. לצד זאת, ההתחלה המוקדמת מהצפוי של מבצע החיסון וקצב ההתחסנות הגבוה עד כה בישראל צפויים לתמוך בהתאוששות הכלכלית בהמשך השנה.

האינדיקטורים הזמינים לגבי הפעילות בנובמבר ודצמבר מצביעים על התאוששות הפעילות הכלכלית לאורך היציאה ההדרגתית מהסגר השני, אך נמשכת השונות בפגיעה בין ענפי המשק. עם פתיחת חנויות הרחוב בתחילת נובמבר חל זינוק ברכישות בכרטיסי אשראי,  ומאז רמתן גבוהה במקצת מזו שהייתה לפני המשבר (איור 3). נתוני הניידות  מעידים על החזרה לפעילות במקומות העבודה ובשווקים. יצוא הסחורות (ללא או"מ ויהלומים, בדולרים) התאושש ובאוקטובר ונובמבר רמתו גבוהה מזו שהייתה לפני המשבר. יצוא השירותים (למעט התיירות) ממשיך לצמוח בקצב נאה (איור 4). גם כל רכיבי יבוא הסחורות (בדולרים) גדלו בנובמבר בשיעור גבוה, והיקפו גבוה במקצת מזה שלפני המשבר (איור 5). ברבעון השלישי נמשך הגידול בעודף בחשבון השוטף תוך גידול בעודף בחשבון השירותים וצמצום הגירעון בחשבון הסחורות.  

שיעור האבטלה הרחב, שהגיע לכ-23% במהלך הסגר השני, ירד לכ-12.7% במחצית הראשונה של דצמבר, אך הוא צפוי לשוב ולעלות לנוכח הסגר השלישי (איור 7). הפגיעה בתעסוקה גבוהה יותר בענפים המתאפיינים בשכר נמוך (איור 8). סקרי הבזק של הלמ"ס מצביעים  על עלייה בהיקף סגירת העסקים במשק. שיעור סגירת העסקים עולה ככל שהעסק קטן יותר  כמו גם שיעור המפוטרים מהעסק.

לאור פיזור הכנסת ללא אישור תקציב לשנת 2021 וכדי למנוע קיצוצים נרחבים בפעילות הממשלה, הגדילה הממשלה את בסיס התקציב ל-2020 כך שהתקציב ההמשכי ב-2021 יהיה מרסן פחות מכפי שהיה צפוי לפני השינוי. הגרעון הכולל של הממשלה (ללא מתן אשראי) בסוף 2020 מוערך בכ-12 אחוזי תוצר.

חטיבת המחקר עדכנה את התחזית המקרו כלכלית לשנתיים הקרובות ומעריכה שהתכווצות התוצר ב-2020 תעמוד על כ- 3.7% (איור 1). התחזית העדכנית מתארת שני תרחישים אפשריים המושפעים מקצב חיסון האוכלוסייה, ולאור תחילת מבצע החיסון שניהם חיוביים ביחס לתחזית שפורסמה באוקטובר. בתרחיש של חיסון מהיר, שבו לקראת סוף הרבעון השני הממשלה אינה מגבילה את הפעילות הכלכלית מסיבות בריאותיות באופן משמעותי, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 6.3% בשנת 2021 ושיעור האבטלה הרחב צפוי לרדת עד ל-7.7% מכח העבודה ברבעון האחרון של 2021. בשנת 2022 צפויה צמיחה של 5.8%, שיעור האבטלה צפוי להמשיך לרדת ל-5.4% ויחס החוב לתוצר צפוי לעמוד על 75%. בתרחיש של תהליך התחסנות איטי יותר שיארך עד למחצית שנת 2022 צפויה צמיחה של 3.5% בשנת 2021 ושיעור האבטלה הרחב צפוי לרדת ל כ-11%. בשנת 2022, צפויה צמיחה של  6%. שיעור האבטלה צפוי להמשיך לרדת ל-7% ויחס החוב לתוצר צפוי לעמוד על 82%. לאור קצב ההתחסנות המהיר, נראה שכרגע הסבירות להתממשות תרחיש החיסון המהיר גבוהה באופן משמעותי מאשר הסבירות לתרחיש האיטי.

סביבת האינפלציה נותרה נמוכה; מדד חודש נובמבר ירד ב-0.2%, והאינפלציה בשנים עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.6%- (0.2%- בניכוי אנרגיה ופו"י; איור 10). בחודשים הקרובים צפויה האינפלציה השנתית להמשיך להיות בתחום השלילי. הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים עלו קלות אך עדיין נותרו מתחת לגבול התחתון של היעד; בציפיות משוק ההון נמשכה עלייה בין היתר על רקע עליית מחירי הסחורות והנפט. הציפיות פורוורד החל מהשנה השנייה נותרו כמעט ללא שינוי ונמצאות בתוך תחום היעד, והציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו מעוגנות בתוך היעד (איור 13).

מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-1.5% במונחי השער האפקטיבי, ב-2.8% מול הדולר וב-0.6% מול האירו. עד כה היצוא צומח למרות הייסוף, אך בשלב מסוים תיתכן השפעה לא לינארית של שער חליפין על היצוא, והמשך הייסוף צפוי לפעול להאטה נוספת באינפלציה (איור 14).

מחירי הדירות עלו בשנה האחרונה ב-2.5%, תוך התמתנות קצב העלייה בחודשים האחרונים. היקף העסקאות בשוק הדיור נותר נמוך ביחס לתקופה שטרם המשבר, וניכרת האטה בהתחלות הבנייה. הוראת הפיקוח על הבנקים בדבר ביטול מגבלת שיעור רכיב הפריים בתמהיל המשכנתא צפויה להוזיל את הריבית האפקטיבית על ההלוואות (איור 21).

שוק האשראי ממשיך לתפקד עם ריביות יציבות ונמוכות, בתמיכת מגוון צעדי בנק ישראל והאוצר. עם זאת, לפי סקר המגמות הקושי בגיוס אשראי עדיין גבוה מאשר ערב המשבר, בעיקר בקרב העסקים הקטנים (איור 22). בחודש נובמבר ניכרת האטה בסך דחיית תשלומי ההלוואות במערכת הבנקאית. במקביל, עד לסוף נובמבר כ-60% מסך יתרת ההלוואות שנדחו לאור המשבר סיימו את תקופת הדחייה. בשוק ההון המקומי נרשמה מגמה חיובית, מדדי המניות בת"א עלו בדומה למגמה בעולם ומרווחי האג"ח הקונצרניים המשיכו להצטמצם.

הכלכלה העולמית מתאוששת, אך נמשכת אי ודאות לאור תחילת מבצעי החיסונים מחד, והמשך התפשטות התחלואה מאידך. צפויה שונות גבוהה בקצב צמיחת המשקים השונים ב-2021, וחלק מהמדינות לא צפויות להתאושש לחלוטין מהמשבר גם ב-2022, בעיקר אם יהיו התפרצויות נוספות של הנגיף וקצב החיסונים יהיה איטי (איור 25). רמות התחלואה הגבוהות הביאו להאטה במגזר השירותים, בעיקר באירופה, ומנגד נמשך השיפור בתעשייה ובסחר העולמי. בשוקי ההון נמשכו העליות במחירי המניות על רקע תחילת מבצעי החיסון, תוך עליית תשואות קלה באג"ח הממשלתיות בארה"ב. נמשכת העלייה במחירי הנפט והסחורות התעשייתיות, אך האינפלציה צפויה להיוותר נמוכה, והמדיניות המוניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה. בארה"ב אושרה תכנית תמריצים פיסקלית ותחזיות הצמיחה עודכנו כלפי מעלה, אך נתוני הצריכה הפרטית ושוק העבודה מצביעים על התמתנות בפעילות. באירופה התגברות התחלואה צפויה להביא להתכווצות בפעילות ברבעון הרביעי ותחזיות הצמיחה ל-2021 ירדו שוב. ההסכם בין האיחוד האירופאי ובריטניה הפחית את אי הוודאות הפוליטית. ביפן, למרות הגידול בתחלואה, האינדיקטורים המהירים מצביעים על שיפור. בסין נמשך השיפור הכלכלי על רקע שיפור בסנטימנט הצרכני וגידול בביקושים ליצוא.

 

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-18/01/2021. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-22/02/2021, בשעה 16:00.

​​