תשלום מענק העבודה בשנת 2012 - השנה הראשונה לפריסתו הארצית


להודעה זו כמסמך Word

למחקר

v      בשנה הראשונה להחלה הארצית של החוק עמד מספר מקבלי המענק על כ-181,000 אלף, ומספר הזכאים על כ-370,000.

v      החוק ממוקד היטב באוכלוסיות המוחלשות: כ-75 אחוזים מסך התשלומים הועברו לשכירים משני חמישוני ההכנסה התחתונים בקרב השכירים.

v     כמחצית מהזכאים מימשו את זכאותם וקיבלו את המענק. הסכום השנתי הממוצע למממש עמד על כ-2,900 ש"ח.

מענק העבודה משולם מדי שנה, החל משנת 2008, והוא נועד לשפר את רווחתן הכלכלית של משפחות העובדים בעלי ההכנסות הנמוכות יחסית. בשנתיים הראשונות ליישום החוק (2008 ו-2009) שולם המענק רק באזורים נבחרים ("אזורי שילוב"), ובשנים 2010 ו-2011 הורחבה הזכאות גם לאימהות לילדים עד גיל שנתיים בכל הארץ. בשנת 2011 יושם החוק לראשונה בכל הארץ, ומספר הזכאים הסתכם בכ-370,000, שהם כ-10 אחוזים מכלל השכירים. מרבית הזכאים (80 אחוזים) הם הורים לילדים, ומתוכם כשליש הם הורים לשלושה ילדים או יותר. כרבע מהזכאים הם עולים, כחמישית ערבים וכ-7 אחוזים חרדים. המענק משולם פעם ברבעון בשנה העוקבת לשנת הזכאות, היינו שנת העבודה שעבורה שולם המענק.

בשנת 2012, שבה שולם המענק בגין ההכנסות ב-2011, מחצית מהזכאים הגישו בקשה למענק וקיבלו אותו. שיעור המימוש היה גבוה יותר באזורי היישום ה"ותיקים" – אזורי השילוב – וכ-52 אחוזים מהזכאים באזורים אלה קיבלו את המענק. שיעור המימוש באזורים ה"חדשים" עמד על 49 אחוזים. בין הגורמים שמגבירים, על פי הממצאים, את הסיכוי למימוש: קבלת מענק בשנים הקודמות, מגורים באזורי שילוב, גובה המענק, עבודה במגזר הציבורי וקבלת המענק על ידי בן/בת הזוג. כדי להגדיל את שיעורי המימוש, רשות המסים שולחת לזכאים שלא פנו לקבל את המענק מכתבים ובהם הודעה על זכאותם. השנה שופר נוסח המכתבים. נוסף על כך, מנובמבר השנה ניתן לבדוק את הזכאות ישירות, באתר האינטרנט של רשות המסים. הסימנים הראשונים מעידים כי שיעור המימוש בגין ההכנסות ב-2012 עלה משמעותית.  


סכום המענק השנתי הממוצע בגין העבודה בשנת 2011 עמד על כ-2,900 ש"ח. עובדים עם 3 ילדים או יותר זכאים למענק מוגדל, ולכן האוכלוסיות המאופיינות במספר ילדים גדול – כגון חרדים וערבים – קיבלו מענק גבוה יותר ביחס לשאר הזכאים (איור 1).

 

איור 1: סכומי המענק ששולם ב-2012 לפי קבוצות אוכלוסייה

4-12-2013-111.PNG

רוב הסכומים ששולמו הגיע לעובדים מקבוצות אוכלוסייה מוחלשות: עולים (24 אחוזים מסך התשלומים), ערבים (16 אחוזים), חרדים (9 אחוזים) ואימהות במשפחות חד-הוריות (11 אחוזים). מרבית מקבלי המענק (כ-71 אחוזים) נמצאים בשני חמישוני ההכנסה הנמוכים בהתפלגות השכירים לפי הכנסות משכר לנפש תקנית במשפחה, והם קיבלו כ-75 אחוזים מסך התשלומים שהועברו במסגרת החוק. המענק היווה תוספת משמעותית יותר עבור השכירים בעלי ההכנסות הנמוכות הנמצאים בחמישוני ההכנסה התחתונים (הכנסה לנפש תקנית במשפחה של מקבל המענק). הוא הגדיל בכ-12 אחוזים את ההכנסות לנפש תקנית במשפחות של זכאים בחמישון התחתון, ובכ-6 אחוזים את ההכנסות של הזכאים בחמישון השני. המענק גם ממוקד בעובדים מתמידים: רובם המכריע של הזכאים עבדו בכל השנים שבין 2011 ל-2007.

מענק העבודה משיג את מטרותיו משום שהוא ממוקד היטב באוכלוסיית העובדים שיש להם ילדים והכנסה נמוכה יחסית. לפיכך היא כלי יעיל לתמיכה באוכלוסייה זו בתקציב מצומצם וללא פגיעה בתמריץ לעבוד. סכומי המענק הנוכחיים נמוכים משמעותית ביחס לתוכניות דומות בארה"ב ובריטניה. הגדלת סכום המענק יכולה לצמצם, בעלות נמוכה יחסית, את תחולת העוני בקרב משפחות של עובדים עם ילדים, מכיוון שהרוב המכריע של התמיכות יגיע לאוכלוסיית היעד. לדוגמא, העלאת סכום המענק הממוצע בכ-45 אחוזים למשפחה, לצד הרחבה מסוימת של טווח ההכנסות המזכה במענק, תחלץ מעוני כ-4,700 משפחות עם עובדים, תפחית את תחולת העוני בקרב משפחות העובדים בכ-0.28 נקודת אחוז ותצמצם את פער העוני בקרבן בכ-0.5 נקודת אחוז. בכך היא יכולה לקזז כ-70 אחוזים מהגידול שחל בעוני בקרב משפחות העובדים בעקבות הפחתת קצבאות הילדים בתקציב האחרון, וזאת בעלות של כ-0.66 מיליארד ₪, שהם כחמישית מהחיסכון התקציבי שהשיגה ההפחתה (לוח 1).
 

 

 

 
לוח 1: הגדלת המענק והשפעתה על העוני בקרב משקי בית עם מפרנסים

 

 

קבוצות אוכלוסייה
השפעת ההצעה על תחולת העוני (בנקודות אחוז)
משפחות עם עובדים
סה"כ משקי בית עם מפרנסים
-0.28
-4,700
מפרנס אחד
-0.30
-2,200
שני מפרנסים ויותר
-0.26
-2,500