הפיקדונות המובנים (Structured Products) - מידע לציבור

05.01.04

הפיקדונות המובנים (Structured Products) - מידע לציבור

יתרת הפיקדונות המובנים בשבעת הבנקים הגדולים בישראל הסתכמה בספטמבר 2003 בכ-10 מיליארדי ש"ח, עיקרם (כ-8 מיליארדי ש"ח) במגזר מטבע החוץ. משקלה של יתרה זו בסך היתרה של  פיקדונות הציבור מצומצם יחסית, כ-2%.

¦

ייחודם של הפיקדונות המובנים הוא שהמפקיד מקבל בוודאות את הקרן בסוף תקופת ההפקדה ונוסף על כך נהנה מאופציה לרווחים אם יתממשו תנאים מסוימים; עם זאת   הוא נחשף לסיכון של אי קבלת תשואה כלשהי. לכן ההפסד הכלכלי עשוי לגדול ככול שהפיקדון מופקד לזמן ארוך יותר, ובפרט אם הריבית תעלה במהלך תקופת ההפקדה.

¦

מפאת המיגוון הרחב של סוגי הפיקדונות המובנים ומורכבותם, על ציבור הלקוחות להקפיד ולדרוש מהבנקים גילוי מלא, שקיפות ובהירות במידע על משמעות ההשקעה בהם, ולהשקיע בפיקדונות אלו רק במידה שהם מודעים למאפיינים הייחודיים של מכשירים מורכבים אלה.

¦

יתרת הפיקדונות המובנים במערכת הבנקאות הישראלית הסתכמה בספטמבר 2003 בכ-10 מיליארדי ש"ח, עיקרה (כ-81%) במגזר המט"ח (דיאגרמה 1). למרות היקפה הגדול, משקלה בסך היתרה של פיקדונות הציבור מצומצם יחסית (כ-2%), כך נמסר היום מיחידת המחקר שבפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

פיקדונות מובנים קיימים בעולם המערבי זה שנים מספר, והרקע לצמיחתם הוא ירידת הריביות, התשואות הנמוכות יחסית ועליית התנודתיות בשווקים הפיננסיים (במחיריהם של ניירות ערך, בריביות ובשערי החליפין) וכן הרצון מצד הלקוחות לצמצם את הסיכונים הגלומים באסטרטגיות השקעה שונות.

פיקדון מובנה מורכב מפיקדון לא סחיר, שעליו מורכב מכשיר פיננסי נוסף – בדרך כלל מעין אופציה האמורה להקנות רווח אם יתממשו תנאים מסוימים: ייחודם של המוצרים המובנים הוא שהמפקיד אינו מסכן את הקרן על מרכיב הפיקדון הלא-סחיר, אלא מקבל אותה במלואה בסוף תקופת ההפקדה. אי-הוודאות באשר לתשואת ההשקעה על הפיקדון, מתבטאת ברכיב הריבית (תשואה) על המכשיר הפיננסי הנוסף בלבד. שיעור התשואה הסופי תלוי, כאמור, בתנאים מסוימים, הנקבעים עם ההפקדה, תנאים המתייחסים להתפתחות משתנים בשוקי הכספים וההון (שיעורי הריבית, שערי החליפין ומדדי המניות). בתמורה לוויתור על ריבית, או תשואה המושתתת על הצמדה לשע"ח או לאינפלציה, כפי שנהוג בפיקדונות ציבור רגילים (כמו תוכניות חיסכון צמודות מדד ופיקדונות קצרי מועד הנושאים ריבית קבועה או ניידת במט"י ובמט"ח) נהנה המפקיד מהסיכוי לקבל תשואה גבוהה מתשואת השוק, אך מנגד גם מסתכן באי קבלת תשואה כלל. ככל שטווח ההשקעה במכשיר זה ארוך יותר, המשמעות של הפסד התשואה (הריבית) גדול יותר, שכן המפקיד עלול שלא לקבל תשואה על כספו במשך שנים רבות. הואיל ולא ניתן "לשבור" פיקדון מובנה, המפקיד חשוף לאפשרות שהוא גם לא יוכל ליהנות מעליית ריבית בתקופת הפיקדון. לעומת חסרונות אלו היתרון המרכזי ללקוח ברכישת מוצר מובנה נגזר מהאפשרות ליהנות מחשיפה למכשירים הפיננסיים המיוחדים בלי לסכן  את הקרן ומבלי לשאת בהוצאות עסקה (לדוגמא, עמלות קנייה ומכירה, דמי משמרת).

היתרון לבנקים מהצעת הפיקדונות המובנים נובע מגיוון השירותים הפיננסיים המוצעים ומהרחבת מקורות הרווח ללא נטילת סיכונים נוספים, שכן הבנקים מחסנים את עצמם כנגד סיכוני השוק הגלומים במכשירים אלו באמצעות עסקאות נגדיות בשוק האופציות בישראל ובחו"ל. המוצרים המובנים גם מצמצמים את סיכון הנזילות לבנקים, משום שכאמור, לא ניתן "לשבור" אותם במהלך תקופת ההפקדה.

אף שהפיקדונות המובנים הם מכשירים פיננסיים מורכבים יחסית, הרי שבשנה האחרונה הגבירו הבנקים הגדולים בישראל את פיתוחם ושיווקם של מוצרים מובנים גם ללקוחות קטנים, לאחר שבעבר הם נהגו להציעם בעיקר ללקוחות גדולים. לנוכח המורכבות המאפיינת את המוצרים המובנים, ציינו בפיקוח על הבנקים כי על הלקוחות לנהוג בהם זהירות, ולדרוש מהבנקים גילוי מלא, בהיר ושקוף בדבר מאפייניהם. יש לזכור כי הסיכויים במכשיר פיננסי זה כרוכים גם בסיכונים, ולכן על הלקוחות להשקיע בפיקדונות אלו רק כאשר הם מודעים למאפיינים הייחודיים של מכשירים  מורכבים  אלה.