תגובת בנק ישראל לפרסום מדד המחירים לצרכן לשנת 2003

15.01.04

תגובת בנק ישראל לפרסום מדד המחירים לצרכן לשנת 2003

מדד המחירים לצרכן ירד בשנת 2003 בשיעור של 1.9 אחוזים, מתחת ליעד יציבות המחירים, המוגדר כעליית המדד ב- 1 עד 3 אחוזים לשנה. מבנק ישראל נמסר כי התפתחות המחירים במהלך השנה לא היתה אחידה - ברביע הראשון עלה המדד ב- 0.8 אחוזים, ואילו החל מהרביע השני של השנה ירד המדד: ברביע השני והשלישי בשיעור חד של 2.3 אחוזים וברביע הרביעי בשיעור מתון של 0.4 אחוזים.

¦

חרף ירידת המחירים במהלך השנה, היו הציפיות לאינפלציה כמעט בכל השנה, בתוך תחום היעד. ציפיות החזאים הפרטיים לשנה קדימה ולשנת 2004 היו במרכז תחום היעד במשך השנה כולה. בנוסף, היו הציפיות לאינפלציה לשנה קדימה הנגזרות משוק ההון מעל 1.5 אחוזים עד אוקטובר, וירדו רק לקראת סוף השנה.

¦

הכוחות העיקריים שהניעו את ירידת המחירים במהלך השנה היו הייסוף החד של השקל ביחס לדולר, והמשך הרמה הממותנת בפעילות הריאלית. הייסוף שהתרחש עקב הירידה הניכרת באי-הוודאות ובפרמיית הסיכון של המדינה, החל מהרביע השני של השנה, על רקע הסיום המהיר של הלחימה בעיראק, מתן ערבויות על ידי הממשל האמריקאי להלוואות חדשות של ממשלת ישראל ואישור מהיר על ידי הממשלה החדשה של תוכנית כלכלית.

¦

בבנק ישראל מסבירים כי מדיניות הריבית נועדה להשיג יציבות מחירים לאורך זמן. הניסיון להשיג עוד בשנת 2003 את היעד, לאחר ירידת המחירים בתחילת השנה, היה מחייב האצה גדולה של האינפלציה בטווח הקצר, תוך הפחתת ריבית חדה שהיתה עלולה לפגוע ביציבות המחירים וביציבות הפיננסית. על כן בחר בנק ישראל להמשיך ולשמור על יציבות המחירים בטווח של שנה ושנתיים קדימה, תוך הפחתת ריבית מדורגת שהסתכמה בכ- 4.3 אחוזים, והגיעה בסוף השנה לרמה של 4.8 אחוזים.

¦

לוח  – 1

תחום השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן,

סטיית התקן של השינוי החודשי והאינפלציה השנתית, 1993 עד ‏2003

(אחוזים)

תחום השינוי במדד המחירים לצרכן

סטיית התקן הבין–חודשית

הפער בין השינוי החודשי המרבי למזערי

השינוי החודשי המזערי

השינוי החודשי המרבי

שיעור האינפלציה השנתי

השנה

(6)

(3) – (2) = (4)

(3)

(2)

(1)

 

0.46

1.3

0.1

1.4

11.2

1993

0.36

1.4

0.6

2.0

14.5

1994

0.46

1.3

-0.1

1.2

8.1

1995

0.45

1.4

0.3

1.7

10.6

1996

0.55

1.5

-0.3

1.2

7.0

1997

*0.93

3.2

-0.2

3.0

8.6

1998

0.44

1.5

-0.8

0.7

1.3

1999

0.48

1.5

-0.6

0.9

0.0

2000

0.42

1.5

-0.6

0.9

1.4

2001

0.71

2.3

-0.8

1.5

6.5

2002

0.36

1.1

-0.7

0.4

-1.9

2003

*הסטייה הניכרת מנתון זה ביחס למגמה הרב–שנתית נובע מהעלייה החדה של שער החליפין באוקטובר 1998, שהייתה בבחינת זעזוע זמני בלבד.

לוח 2

הצפיות לאינפלציה לשנה, האינפלציה בפועל בשנה האחרונה,

ריבית בנק ישראל והתשואות בשווקים

ריבית שחר ל-10 שנים

ריבית מק"מ
לשנה

ריבית בנק ישראל
מוצהרת

מדד המחירים
לצרכן - שיעור שינוי שנתי

ציפיות לאינפלציה
לשנה קדימה

 

 

 

 

 

 

2002

10.9

7.9

9.1

6.5

2.2

דצמבר

 

 

 

 

 

2003

11.4

8.1

8.9

5.6

2.7

ינואר

11.7

8.8

8.9

5.2

3.8

פברואר

10.7

8.6

8.9

4.9

3.1

מרץ

9.5

8.1

8.7

3.1

1.9

אפריל

8.5

7.6

8.4

1.6

1.4

מאי

7.9

7.1

8.0

-0.3

1.5

יוני

8.0

6.7

7.5

-1.7

2.5

יולי

8.6

6.6

7.0

-1.1

1.7

אוגוסט

8.3

6.2

6.5

-1.9

1.5

ספטמבר

7.6

5.8

6.1

-2.6

1.7

אוקטובר

7.3

5.4

5.6

-2.0

1.1

נובמבר

7.0

4.9

5.2

1.9-

0.7

דצמבר

לוח 3

פערי ריביות בין ישראל לארה"ב

שחר ל-10 שנים מול T-bills

מק"מ לשנה מול T-billsלשנה

ריבית ב"י מול ריבית ה-Fed

 

 

 

 

2002

6.80

6.53

7.85

דצמבר

 

 

 

2003

7.50

6.86

7.65

ינואר

7.90

7.54

7.65

פברואר

7.00

7.43

7.65

מרץ

5.60

6.95

7.45

אפריל

5.00

6.46

7.15

מאי

4.70

6.11

6.75

יוני

4.10

5.64

6.50

יולי

4.30

5.29

6.00

אוגוסט

4.00

5.04

5.50

ספטמבר

3.60

4.57

5.10

אוקטובר

3.30

4.04

4.60

נובמבר

3.00

3.60

4.20

דצמבר