פעילות ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, לעניין איסור הלבנת הון

20.01.04

פעילות ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, לעניין איסור הלבנת הון

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים פירסמה היום, כי עד כה היא קבלה החלטה בעניינם של שלושה בנקים וחברה לנאמנות בנקאית אחת (בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק אינווסטק והחברה לנאמנות של בנק אינווסטק), ומצאה כי הם הפרו הוראות מסוימות לעניין איסור הלבנת הון. למרות זאת, הסתפקה הוועדה במשלוח התראה בכתב, ולא הטילה עיצום כספי - משום סמיכות ההפרות לכניסתם לתוקף של הוראות החוק הצווים והתקנות, ובפרט, בתוך תקופת המעבר שנקבעה בחוק (בה אין להטיל עיצום כספי אלא להתרות בלבד). כמו כן, מצאה הועדה כי תאגידים אלה פעלו לתיקון מהיר של הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת. הפיקוח על הבנקים ביצע ביקורות בארבעת התאגידים הנ"ל עוד במהלך שנת 2002. ההפרות והליקויים העיקריים  נגעו להפרות בגין הליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון, לרבות, קבלת הצהרה על נהנה ובעל שליטה, ושמירה על מסמכי הזיהוי. כמו כן, נמצאו ליקויים בהליכי העברת הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, בדיווח על פי גודל הפעולה ובדיווח על פעולות בלתי רגילות.

ועדת עיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, (להלן – החוק) ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים, בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, יואב להמן, ובהשתתפות עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי של הרשות לאיסור הלבנת הון, ודודו זקן, הממונה על איסור הלבנת הון בפיקוח על הבנקים. תפקיד הועדה הוא לדון בהפרות לכאורה של הוראות החקיקה לעניין איסור הלבנת הון, ולהחליט, לאחר ששמעה את טענות התאגיד הבנקאי, אם אכן הפר הוראות אלו; ואם כן, רשאית הועדה לשלוח לתאגיד הבנקאי התראה בכתב או להטיל עליו עיצום כספי עד לגובה של כ-2 מיליוני ש"ח.

בחודשים האחרונים ביצעו צוותי ביקורת של הפיקוח על הבנקים ביקורות מקיפות בכל המערכת הבנקאית בישראל, שבחנו את יישום הוראות החקיקה לעניין איסור הלבנת הון. ממצאים ראשוניים  של  הביקורת, עולה כי המערכת הבנקאית, ככלל, פעלה ליישום אימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו בחקיקה. בין השאר, בוצעה היערכות רחבת היקף בכל הרבדים בבנקים, שכללה תיאום ושיתוף פעולה בין מחלקות שונות, שינוי תפישה ומודעות בקרב אלפי עובדים, שנדרשים מעתה בנוסף למתן שירות ללקוח, גם לסייע למלחמה בהלבנת הון.

יחד עם זאת, ולמרות מאמצי הבנקים והאמצעים שהם השקיעו ליישום הוראות החקיקה בעניין איסור הלבנת הון, התגלו בביקורות שערך הפיקוח על הבנקים ליקויים והפרות – בחלק מהבנקים אף הפרות מהותיות - המטופלות כעת במסגרת ועדת העיצומים.