ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2004

26.01.04

ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2004

בנק ישראל הודיע על תכניתו המוניטרית לחודש פברואר 2004 לפיה תופחת ריבית בנק ישראל ב- 0.3 אחוזים לרמה של 4.5 אחוזים. ההפחתה המצטברת בריבית בנק ישראל מאז דצמבר 2002 מסתכמת, עם ההפחתה הנוכחית, ב- 4.6 נקודות אחוז.

מבנק ישראל נמסר כי המשך תהליך הפחתת הריבית מתאפשר בשל רמת הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה הנמצאת בתחום התחתון של יעד יציבות המחירים (1 עד 3 אחוזים), ועל רקע הירידה בפועל במדד המחירים ב- 12 החודשים האחרונים, המשך הפעילות הריאלית הממותנת של המשק והרגיעה היחסית בשוק מטבע-חוץ ובשוקי הכספים וההון. בבנק ישראל מציינים כי במקביל לתהליך הפחתת הריבית וצמצום פערי הריבית עם חו"ל, גדלו אמצעי התשלום בקרוב ל-9 אחוזים בשנה האחרונה, וכן נרשם פיחות בשער השקל ביחס לסל בשעור של כ- 8%, מאז סוף יוני ועד היום. המשך הפחתת הריבית ההדרגתי, על רקע רמת הריבית כיום וההפחתה המצטברת שלמעלה מ-50% מסוף 2002, הורידה את הריבית הריאלית הקצרה מ-7.2 ל- 4.1 אחוזים בתקופה זו והיא תומכת, לכן, בעידוד הצמיחה ובהגברת התעסוקה, וזאת תוך שמירה על יציבות המחירים והיציבות הפיננסית.

הציפיות לאינפלציה לשנה, הנגזרות משוק ההון, עלו במקצת בחודש ינואר, והן נמצאות כיום בגבול התחתון של היעד והציפיות לאינפלציה לשנה השניה עומדות בתחום היעד. הערכות החזאים הפרטיים לאינפלציה לשנה קדימה עלו במקצת והן מתחת לאמצע תחום היעד וחלק מהמודלים של בנק ישראל עדיין מצביעים על האפשרות להשיג את יעד האינפלציה לעוד 12 חודשים ולשנה שלאחר מכן, תוך המשך איטי של הפחתת הריבית.

במהלך שנת 2003 נרשמו שנויים בהרכב תיק הנכסים של הציבור הנובעים, בין השאר, מתהליך הפחתת הריבית ע"י בנק ישראל. בולטת השנה העלייה במשקל המניות בתיק עקב העלייה בשעריהן אשר תרמה כמעט שני שליש מהגידול בתיק. הירידה בשערי הריבית לטווח קצר וארוך הביאו לגידול בערך תיק הנכסים הסחירים, תוך מעבר מפקדונות בבנקים להשקעות סחירות, בין היתר, גם בשל השנויים במיסוי נכסים פיננסיים. בנוסף לכך, למרות הצמצום בפערי הריביות בין ישראל לחו"ל, נרשמה השנה התאמה הדרגתית מתונה במשקל הנכסים השקליים ובנכסים הצמודים למטבע-חוץ בתיק, תוך המשך התפקוד הסדיר של השווקים, ורק בחודשיים האחרונים מסתמן גידול מסויים בהשקעות תושבי ישראל בחו"ל.

בחודשים האחרונים נמשכת, אם כי בקצב איטי יותר, הירידה של התשואות על איגרות החוב הממשלתיות: מתחילת השנה ירדו התשואות הנומינליות (אג"ח שחר ל-10 שנים) בשיעור מצטבר של למעלה מ- 4.5 אחוזים, לרמה של כ- 6.9 אחוזים, והתשואות הריאליות לטווח ארוך ירדו בקרוב ל-2.0 אחוזים באותה תקופה לרמה של כ- 4.0 אחוזים. נראה כי הירידה בריביות לטווח ארוך על איגרות החוב הממשלתיות מצביעה על כך שהציבור מעריך את הגרעון התקציבי בשנת 2003 (שהיה גדול יחסית וגבוה מזה של 2002) כנובע בעיקר מרמת הפעילות הנמוכה במשק, המשפיעה זמנית על היקף הכנסות הממשלה ממיסים, ובמידה פחותה כבעיה של גרעון מבני שהוא בעייתי בטווח הארוך.

בבנק ישראל מציינים כי, לאחר אישור תקציב 2004 ע"י הכנסת, שמירת המסגרת שלו חיונית לביסוס היציבות שהושגה. התמדה ונחישות לחזור לתוואי יורד של גרעון ממשלתי וחוב, תוך ביצוע רפורמות בשוק העבודה וביצוע תכניות ההשקעה בתשתיות, תורמים להעלאת המשק על מסלול של צמיחה. סטייה ממסלול זה, על רקע רמת החוב הממשלתי הגבוהה, כ- 105 אחוזי תוצר, עלולה להביא לעלייה בתשואות הנומינליות והריאליות ולהקשות על תהליך ההתאוששות של המשק, שהחל להסתמן לאחרונה.

בשוק מטבע-חוץ נמשכה בחודשיים האחרונים הרגיעה תוך התחזקות השקל ביחס לדולר ובפיחות ניכר ביחס לאירו, המשקפים שנויים בשוקי המטבע הבינלאומיים. פרמיית הסיכון של ישראל כפי שהיא נמדדת בשוק  ה- CDS(Credit Default Swap) ל- 5 שנים, נשארה  החודש ברמה של כ- 60 נקודות בסיס, לאחר מגמת ירידה רצופה מאז הרבעון הראשון של 2003. הרגיעה בשוק הושפעה גם מהערבויות שהתקבלו מממשלת ארה"ב והאמינות בה מתקבלת המדיניות המקרו-כלכלית בעיני הציבור.

בבנק ישראל מזכירים כי תנועות ההון קצרות הטווח של משקיעים זרים לישראל מושפעות, בין היתר, גם מהשנויים בשערי הריבית במדינות מפותחות נוספות ובשווקים המתעוררים (ולא רק בארה"ב ובאירופה) אליהם מופנים זרמי ההון של ההשקעות הבינלאומיות. בהקשר זה ניתן להשוות את רמת הריבית בישראל ביחס לזו שבמדינות אחרות (לוח 3): ריבית בנק ישראל נמוכה במקצת משעורי הריבית בבנקים מרכזיים בחלק מהמדינות המפותחות (אוסטרליה – 5.25 וניו-זילנד - 5%), גבוהה בכ- 0.75 נקודת אחוז בלבד מזו שבאנגליה, והיא במרכז תחום הריבית של בנקים מרכזיים במדינות המתעוררות ובמדינות מתפתחות אחרות. נוסף לכך הפער בין הריביות על איגרות חוב ממשלתיות סחירות כמו, למשל, בארה"ב ובישראל, הצטמק בקצב מהיר יותר מזה הנגזר מריביות הבנקים המרכזיים.

בנק ישראל עוקב אחר ההתפתחויות בשווקים וימשיך לפעול כדי להביא את קצב האינפלציה לתחום המוגדר כיציבות מחירים תוך חיזוק היציבות הפיננסית. בכפיפות לכך ימשיך הבנק לפעול כדי לתמוך במדיניות לעידוד התעסוקה ולהאצה בפעילות הכלכלית.

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

 

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים

 

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל- 10 שנים

פער ריביות

ארה"ב

ישראל

 

בין ארה"ב לישראל***

של בנקים מרכזיים**

 

שינוי

שעור

הריבית

 

שינוי

שעור

הריבית*

 

 

 

 

 

 

 

סופי שנה

-

8.75

-

4.75

-

13.5

1998

-

5.70

-

5.50

-

11.2

1999

-

1.70

-

6.50

-

8.2

2000

1.6

4.05

-

1.75

-

5.8

2001

6.8

7.85

-

1.25

-

9.1

2002

3.0

4.2

-

1.00

0.4-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

-

1.25

0.0

9.1

דצמבר

7.5

7.65

-

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

-

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

-

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

-

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

-

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

-

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.50

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6.00

-

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.50

-

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.10

-

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

-

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

-

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

-

1.00****

0.4-

4.8

ינואר 2004

 

 

 

 

0.3-

4.5

פברואר

ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית המוניטרית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)         

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDS ל- 5 שנים, נשארה החודש ברמה של כ-60 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.

(**)

הפער בין תשואות השחר ל- 10 שנים לבין תשואת איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לאותו טווח.

(***)

ב- 28 לינואר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. ריבית הבנק המרכזי בארה"ב עומדת היום, לפני דיון זה, על 1.00%.

(****)

 

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, תשואת המק"מ וה"שחר"  והתשואה הריאלית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד

(ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה על איגרות חוב "שחר"

ל-9-10 שנים4

התשואה הריאלית ברוטו של אג"ח צמודה ל-10 שנים

תשואת המק"ם ל-12 חודשים

ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת1

החודש והשנה

 

 

 

ריאלית3

אפקטיבית2

 

 

6.6

3.8

4.3

1.7

4.0

3.8

1/02

6.7

4.0

4.7

0.9

4.0

3.8

2/02

6.9

4.5

5.3

2.5

4.6

4.4

3/02

7.6

5.0

6.0

2.1

4.6

4.4

4/02

9.2

5.3

6.7

1.5

4.9

4.6

5/02

11.8

5.4

8.7

2.7*

7.3*

7.1

6/02

9.3

5.4

9.0

7.0

9.7

9.1

7/02

9.3

5.5

8.8

7.8

9.6

9.1

8/02

10.4

5.7

8.9

7.1

9.6

9.1

9/02

11.7

5.8

9.3

6.4

9.7

9.1

10/02

11.5

5.8

8.9

6.6

9.6

9.1

11/02

10.9

5.7

7.9

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.7

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.6

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.2

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.4

8.8

8.4

5/03

8.0

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

5.8

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.4

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

4.9

4.6

5.4

5.2

12/03

6.9

4.0

4.7

4.1

5.0

4.8

1/04

 

 

 

 

 

4.5

2/04

 

* כולל שתי העלאות ריבית במהלך החודש. שיעורי הריבית האפקטיבית והריאלית של בנק ישראל מחושבים על בסיס ממוצע חודשי.

1 הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

2 הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

3 הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

4 עד יוני 2002 - תשואת המכרזים ל-10 שנים; מיולי ואילך - התשואה הממוצעת היומית בשוק.

 

לוח 3 - ריביות רשמיות של בנקים מרכזיים – ינואר 2004

לוח 4: התפלגות השנויים בתיק הנכסים של הציבור לפי סוג ההצמדה (ללא אג"ח מיועדות)

דצמבר2002-דצמבר,2003

יוני 2003-דצמבר,2003

דצמבר,2002-יוני,2003

 

באחוזים מסך השינוי הנומינלי

 

100%

100%

100%

סך הכל

61.0%

46.6%

74.0%

מניות בארץ

3.0%

18.0%

-10.6%

צמוד למט"ח, נקוב במט"ח (כולל מניות בחו"ל)

29.7%

37.6%

22.5%

לא-צמוד

-8.4%

-19.1%

1.2%

מזה: בבנקים

38.1%

56.7%

21.3%

        בשוק ההון

6.3%

-2.3%

14.1%

צמוד למדד (ללא אג"ח מיועדות)

-3.4%

-5.7%

-1.2%

מזה: בבנקים

9.7%

3.5%

15.3%

        בשוק ההון

סך השנוי בשוויו של תיק הנכסים הכספיים של הציבור, ללא אג"ח מיועדות, הסתכם בשנת 2003 בכ- 150 מיליארד שקל (כ- 14% משווי התיק בסוף שנת 2002).

הלוח מציג את תרומותיהן של קבוצות נכסים עיקריות לסך השנוי בערך תיק הנכסים של הציבור בשנה האחרונה.