רוטציה וחופשה רציפה

27.01.04

רוטציה וחופשה רציפה

המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, פירסם היום הוראה בדבר רוטציה וחופשה רציפה.

מדיניות המחייבת רוטציה בתפקידים של מנהלים ועובדים, וכן מדיניות המחייבת עובדים לנצל ברציפות חלק מחופשת המנוחה השנתית, הם מרכיבים חשובים בבקרה הפנימית בתאגיד בנקאי, ועשויים, בין היתר, להקשות על טכניקות מסוימות לביצוע מעילות והונאות או לסייע בגילוין המוקדם.  

עיקרי ההוראה הם:

התאגיד הבנקאי נדרש לקבוע מדיניות רוטציה בתפקידים של מנהלים ועובדים, שתתייחס, בין היתר, לזיהוי התפקידים הרגישים שראוי לבצע בהם רוטציה, משך הזמן המרבי  שבו ימלא מנהל או עובד כל אחד מהתפקידים שזוהו, זיהוי תפקידים רגישים שלא ניתן לבצע בהם רוטציה וקביעת בקרות פנימיות מיוחדות למקרים אלה.

בנוסף נדרש התאגיד הבנקאי לקבוע מכסה מינימאלית של ימי חופשה, אותם יחויב לנצל ברציפות כל אחד ממנהלי התאגיד הבנקאי או עובדיו, ובלבד שלגבי בעלי תפקידים רגישים המכסה לא תפחת מ-10 ימי עסקים, ולגבי שאר בעלי התפקידים לא תפחת מ-6 ימי עסקים. בתקופת החופשה הרציפה ייאסר על העובד להימצא בין כותלי הבנק. על התאגיד הבנקאי לקבוע אמצעים שיחסמו, לתקופת החופשה הרציפה, את הרשאות העובד ואת האפשרות שלו לבצע פעולות, ולחילופין לקבוע מנגנוני בקרה שיבטיחו איתור פעולות שבוצעו על ידי עובד בחופשה רציפה.

עוד נקבע, כי ממלאי מקום של בעלי תפקידים רגישים שיצאו לחופשה יהיו, ככל שניתן, עובדים שאינם נמנים על עובדי הסניף או היחידה של בעל התפקיד.

תחילת ההוראה בעניין חופשה רציפה היא מיידית.

תחילת ההוראה בעניין רוטציה היא 1.7.04.