דברי המפקח על הבנקים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא עמלות הבנקים

04.02.04

דברי המפקח על הבנקים בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא עמלות הבנקים (4.2.04)

המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, אמר בישיבת וועדת הכלכלה של הכנסת, כי אין ספק שייקור עמלות הבנקים בעת הזו הוא בעייתי, ובמקרים מסוימים ייתכן שהדבר מצביע על כך שהתחרות בתחום זה אינה מספקת. המפקח הדגיש, כי בנק ישראל מנסה לקדם כל מהלך שעשוי לסייע להגברת התחרות בין הבנקים – לרבות עידוד בנקים זרים לפעול בישראל, ולהביא לשינויים מבניים שיגבירו את התחרות מצד גורמים לא בנקאיים בשוק הכספים וההון.  עד כה לא נחלו מאמצים אלה פרי משמעותי, וגם שני הבנקים הזרים הגדולים שפועלים בישראל, על אף גודלם בעולם, עדיין לא נגסו נתח מהותי מהפעילות אצלנו, וטרם בחרו להתחרות בבנקים הישראלים בתחום הבנקאות הצרכנית.

הפיקוח על הבנקים, באמצעות המפקחת על המחירים במשרד התמ"ס הכניס לפיקוח תעריפי עמלות מסוימות:

כדי להבטיח תפקוד שוטף ויעיל של מערך התשלומים – הוטל פיקוח על מחיר שיק, "עמלה" מקסימלית במחיר 0 על חיובים על פי הרשאה ומשיכת מזומן במכשירים האוטומטיים.

על מנת להקל את המעבר מבנק לבנק ולשפר את התחרות בבנקאות – הוטל פיקוח על עמלת העברת ני"ע מבנק לבנק, על עמלת ביטול הוראת קבע, על תעריף העמלה על שיתוף ביטחונות בין בנקים ("פארי פאסו") בהלוואות, ועל העברת מט"ח לחשבון בבנק אחר בישראל.

על מנת להבטיח גילוי נאות ללקוחות – נדרשים הבנקים לאפשר 5 משיכות מידע חינם בחודש במסופי הבנקים של דף חשבון עו"ש ועוד משיכת חינם אחת בחודש של השקעות ופיקדונות של הלקוח. כמו כן הוגבל התעריף של עמלה על כרטיס המשמש למשיכת מידע בלבד. זאת בנוסף להרחבת כללי הגילוי הנאות שהונהגה לאחרונה, לפיה על הבנקים לגלות מראש ללקוח את המחיר של כל פעולה בנקאית שהוא מבצע. יחד עם זאת אין הפיקוח סבור שיהיה זה נכון להתערב התערבות מנהלית, ולפקח על מחיר כל עמלה ועמלה.

מאז ההתייקרות ברמת העמלות בשנת 2000, נשמרה רמת מחיריהן יציבה, אך לאחרונה הסתמנה שוב מגמת התייקרות שביקשו הבנקים להנהיג בתעריפי העמלות. בחודשים האחרונים התערב המפקח וביקש לעכב בשלושה מקרים העלאת תעריפי עמלות, אשר לדעתו לא היה ראוי לעלות באותה עת, או משום שהבנקים לא הבהירו את הנימוקים והצידוק לשינויים שהציעו. בשני מקרים הם נענו. היום הודיע בנק הפועלים למפקח, כי אינו מוכן להיענות לפניה ולדחות את ייקור עמלת הפעולה ("שורה"). הפיקוח ישקול אם יש להמליץ להכניס גם עמלה זו לפיקוח.

לאחרונה פועלת בפיקוח על הבנקים ועדה פנימית אשר מטרתה לגבש קריטריונים בקשר לשינוי בעמלות קיימות ובהנהגת עמלות חדשות – קריטריונים אלה ינחו את הפיקוח בטיפולו בנושא, והם יובהרו מראש לבנקים ולציבור. הוועדה עומדת לסיים את דיוניה בקרוב.