תגובה לטענות חברות פורום מנהלי הכספים

09.02.04

תגובה לטענות חברות פורום מנהלי הכספים

מבנק ישראל נמסר בתגובה כי טענות יו"ר פורום מנהלי הכספים לוקות באי הבנת הוראות הפיקוח על הבנקים בישראל כמו גם בחו"ל.

כך למשל, הטענה שהמגבלות בחו"ל מתירות חשיפה בשיעור של 800% מהון הבנק בעוד שבישראל המגבלה היא 135% מטעה: המגבלה בישראל מתייחסת ל-6 קבוצות הלווים הגדולות ביותר ואילו בחו"ל מתייחסת המגבלה לכל הלווים הגדולים בבנק יחד.

בישראל עומדת המגבלה לקבוצת לווים אחת על 30% ואילו בחו"ל על 25%, כך שהמגבלה ל-6 הקבוצות הגדולות בחו"ל היא 150%, והמפקח על הבנקים כבר הודיע שישחרר ממגבלת 135% כל בנק שיקבל עליו את המגבלה המקובלת בחו"ל (25% לקבוצת לווים במקום 30% שבישראל). המפקח לא חייב את הבנקים לאמץ את המגבלה הנהוגה בחו"ל דווקא משום הזהירות הרבה שנקט בתחום זה על מנת להימנע ממחנק אשראי במשק, אך בד בבד קבע הוראות נאותות להבטחת יציבות הבנקים.

מבנק ישראל הוסיפו כי גם שאר הטענות שהועלו ע"י הגב' קינן מופרכות, או לא רלוונטיות ובפרט, השוואת הבנקאות הישראלית לבנקאות השוויצרית, אך קצרה היריעה כאן להתייחס לכל הטענות.