טיוטת הוראה בנושא מדידה וגילוי חובות בעייתיים והפרשה לחובות מסופקים

11.02.04

טיוטת הוראה בנושא מדידה וגילוי חובות בעייתיים והפרשה לחובות מסופקים

המפקח על הבנקים שלח היום לעיון התאגידים הבנקאיים טיוטה ראשונית של הוראה בנושא "המדידה והגילוי של חובות בעייתים והפרשה לחובות מסופקים בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים".

ההוראה נועדה להחליף את ההוראה הקיימת בנושא זה, כשעיקרה הוא התאמת מערך המונחים וההגדרות הנהוג בארץ למקובל במערכות הבנקאיות המובילות בעולם, ובמיוחד למערכת בארה"ב. בין היתר, ההוראה תואמת את המלצות הוועדה הבינלאומית בבאזל לפיקוח על בנקים.

הדבר יקל על אנליסטים, חברות דרוג, בנקים זרים, רשויות פיקוח מחו"ל וגופים בינלאומיים אחרים לנתח את הדוחות של הבנקים הישראליים ולהשוותם לבנקים בעולם. אימוץ הטיוטה עשוי לתרום הן להערכה מושכלת יותר של סיכוני והפסדי האשראי בידי הבנקים עצמם, והן לשיפור איכות הגילוי לציבור, הניתן בדוחות הכספיים של התאגידים הבנקאיים.

בין הנושאים המטופלים בטיוטת ההוראה נכללות הנחיות כמו:

ההפרשה לחובות מסופקים בגין חובות גדולים תחושב על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים מהחוב או במצבים מסוימים, על בסיס השווי בשוק של הביטחונות.

ההוראה כיום אינה מחייבת במפורש מדידת הפסדי אשראי על בסיס הערך הנוכחי וכן אינה מגדירה במפורש את השלב בו נדרש לרשום הפסד בגין ירידת ערך חוב עד לגובה שווי הביטחון.

¦

בגין כל חוב פגום (כמוגדר בטיוטת ההוראה), יהיה התאגיד הבנקאי רשאי לזקוף הכנסות ריבית רק מול גביית כספים במזומן. במסגרת זו נקבע גם שריביות על חריגות מתמשכות ממסגרות העו"ש והחח"ד לא תרשמנה אלא לאחר פירעון החריגה, כך שתקבולי מזומן יזקפו תחילה להחזר החריגה ורק אחרי חיסולה יהיו רשאים להיזקף כהכנסות ריבית. הדבר עשוי לסייע גם לצמצום ממדי החריגות המתמשכות בחשבונות עו"ש וחח"ד.

¦

ההפרשה לחובות מסופקים בגין חובות צרכניים תחושב על בסיס מקדמי סיכון קבוצתיים – על פי מאפייני הלווים. כיום נקבעה דרישה כזו רק בהתייחס להלוואות משכנתא, שההפרשה בגינן נקבעת לפי היקף ועומק פיגורים בהחזרים. ההוראה החדשה מחייבת בניית מודל מתאים למדידת הפסדי אשראי גם ביחס לחובות צרכניים אחרים.

¦

נקבעו הנחיות שונות באשר למתכונת הגילוי על החובות הבעייתיים וההפרשות לחובות מסופקים בדוחות הכספיים לציבור. כך למשל, תחת ההוראה הקיימת, חובות מסופקים וההפרשה לחובות מסופקים שמולם, מופיעים במאזני הבנקים בערכם הנומינלי ביום יצירת ההפרשה. לעומת זאת, לפי ההוראה החדשה, הם יופיעו בסכום אשר יכלול ריבית, הפרשי שער והצמדה אשר נצברו בגינם, גם אחרי יום יצירת ההפרשה. ההוראה החדשה מחייבת גם מתן גילוי לסך הריבית שלא נרשמה כהכנסה, מכיוון שטרם נגבתה במזומן.

¦

בפיקוח על הבנקים מדגישים, כי מדובר בשלב מקדמי של הטיפול. הטיוטא כבר הועברה למספר בנקים על מנת שינסו להעריך את השפעתה הצפויה, אך עד כה טרם התקבלו הערכות כמותיות מלאות. בטיוטא שפורסמה היום והופצה לכל הבנקים ולרואי החשבון שלהם, ביקש הפיקוח לקבל את הערותיהם בתוך כחודשיים ולציין אומדנים ראשוניים לגבי השלכות כמותיות, אם קיימות, של אימוץ הטיוטה. לאחר קבלת ההערות של הבנקים ורואי החשבון וליבון הנושאים השונים עימם, תגובש ההוראה סופית. לוח הזמנים עד ליישום ההוראה הלכה למעשה צפוי להיות כשנתיים.