מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלים ועל שיקים ללא כיסוי

15.02.04

מידע על חשבונות ולקוחות מוגבלים ועל שיקים ללא כיסוי

מהפיקוח על הבנקים נמסר כי גם בשנת 2003, בהמשך לשנת 2002, נמשכה העלייה במספר החזרות השיקים, ובפרט במספר החזרות שיקים מסיבת אכ"מ (אין כיסוי מספיק), זאת לאחר שבארבע השנים הקודמות (1997-2001) חל שיפור הדרגתי במספר החזרות השיקים. מגמה דומה נרשמה גם במספר החשבונות המוגבלים ובמספר הלקוחות המוגבלים.

הנתונים המוצגים להלן מצביעים על הרעה במוסר התשלומים ועל הרעה במצבם של בעלי חשבונות שיקים, הנובעת מההאטה בפעילות הכלכלית במשק.

בשנת 2003 הוחזרו כ-4.3 מיליון שיקים בסכום כולל של כ-22 מיליארד ש"ח. עלייה של 5% במספר החזרות השיקים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כ-2.2 מיליון שיקים בסכום כולל של כ-7.2 מיליארד ש"ח, הוחזרו מסיבת אין כיסוי מספיק (אכ"מ) - עליה של 2% במספר החזרות השיקים מסיבה זו (ראה תרשים מספר 1).

×

שני ממצאים עיקריים בלוח 1, מצביעים על החרפת מוסר התשלומים במשק:

×

משקל החזרות השיקים, מסך השיקים שנמשכו גדל באופן ניכר, מרמה של כ- 2.2%-2.3% בשנים 1997-2002 לרמת שיא של כ-2.54%, בשנת 2003. המשמעות היא שאחד מכ-40 שיקים שנמשכים חוזר מסיבה כלשהי ואחד מכ-80 שיקים חוזר מסיבת אכ"מ (ראה תרשים מספר 2).

 1.

מספר החזרות השיקים מסיבת אכ"מ גדל בעוד שסכום ההחזרות מסיבה זו נשאר ברמה דומה – כלומר הוחזרו שיקים בסכומים נמוכים יותר, לעומת שנים קודמות.

 2.

בשנת 2003 גדל מספר חשבונות השיקים המוגבלים בכ- 13%, והגיע ל- 169 אלף זאת בהמשך לעליה בשיעור של 12% במספר החשבונות המוגבלים שנרשמה במהלך שנת 2002 (ראה תרשים מספר 3). חשבון שיקים מוגבל הינו חשבון שהוחזרו בו במשך שנה עשרה שיקים מסיבת \'אין כיסוי מספיק\'. ההגבלה היא למשך שנה.

×

מספר הלקוחות המוגבלים (מוגבלים רגילים, מוגבלים בנסיבות חמורות ומוגבלים מיוחדים) הגיע בסוף שנת 2003 ל-97,500, גידול של כ-14% לעומת סוף שנת 2002, המוסבר בעיקר בשל ההאטה בפעילות הכלכלית במשק. לקוח בהגבלה רגילה הינו לקוח שבבעלותו לפחות חשבון שיקים אחד מוגבל. לקוח זה אינו יכול לפתוח חשבונות שיקים חדשים בכלל מערכת הבנקאות בישראל אולם יכול לפעול בחשבונות שיקים אחרים שבבעלותו. לקוח יוגדר כמוגבל בנסיבות מחמירות, במידה והוגבל חשבון נוסף של הלקוח במהלך תקופת ההגבלה שלו בחשבון אחר, או בתוך שלוש שנים בתום ההגבלה. לקוח בהגבלה בנסיבות מחמירות לא יכול לפעול בשיקים באף אחד מחשבונותיו, גם אם לא הוחזרו שיקים באותו חשבון.

×

מספר הלקוחות המוגבלים בנסיבות מיוחדות- שהוגבלו מטעם ראש ההוצאה לפועל וסרבני גט- גדל בשיעור של כ-25% בשנת 2003 והסתכם ב-24,435. רוב הגידול הוא תוצאה של עליית מספר בעלי התיקים בהוצאה לפועל, בשל ההאטה הכלכלית במשק.  (ראה לוח מספר 2).

×