טיוטת צו איסור הלבנת הון לחברות כרטיסי האשראי

18.02.04

טיוטת צו איסור הלבנת הון לחברות כרטיסי האשראי

מהפיקוח על הבנקים נמסר כי כחלק מהשלמת חקיקת המשנה למאבק בהלבנת הון, גובשה טיוטת צו איסור הלבנת הון לחברות כרטיסי האשראי, הכוללת הגדרת חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים. טיוטת הצו מבוססת על צו הנגיד לתאגידים בנקאיים ולתאגידי עזר בנקאיים, שנחתם כבר בינואר 2001, בשינויים המתחייבים ממאפייני פעילות חברות כרטיסי האשראי.

חברות כרטיסי האשראי ידרשו, בין היתר, לבצע הליכים מלאים לזיהוי, אימות, דיווח ושמירת מסמכים, בהתייחס לבתי עסק שפותחים אצלם חשבונות. הדרישות ביחס למחזיקי כרטיסי האשראי, שהם בעלים או מורשי חתימה בחשבון בבנק בישראל, הן חלקיות בלבד, מכיוון שהליך הזיהוי והאימות בוצע כבר על ידי הבנק.

בין הדרישות ניתן למנות:

חובות זיהוי ואימות בתי עסק במטרה למנוע פעילות בחשבון בלא שידועים פרטי זהותו של מי שמכוון את הפעילות בחשבון. חובה זו כוללת דרישה למסמכי זיהוי ושמירתם שבע שנים לאחר שנסגר החשבון.

×

חובת רישום נהנים ובעלי שליטה בחשבון תאגיד, על פי הצהרה.

×

חובת קיום מאגר מידע ממוחשב על מספרי החשבונות ופרטי הזיהוי של הגורמים המעורבים בחשבון.

×

חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים על עסקאות הנחזות בעיני חברת כרטיסי האשראי כבלתי רגילות, כגון:

×

- פעילות שנראה כי נועדה לעקוף את חובות הדיווח לפי גודל הפעולה שבצו הבנקאי.

 

- ניהול החשבון עבור צד שלישי בלי שניתנה הצהרה על כך.

 

- היקף פעילות יוצא דופן בחשבון, או סוג פעילות יוצא דופן שלא מתיישב עם אופי החשבון ובעליו.

 

- פעילות הנראית כחסרת הגיון עסקי או כלכלי, בהתייחס לסוג החשבון או לדרכי התנהגותו של הלקוח.

 

עוד נמסר מבנק ישראל כי מדובר בטיוטה ראשונה, שהופצה לחברות כרטיסי האשראי, ולאחר דיונים עימן והתייעצויות עם משרד המשפטים והמשרד לבטחון פנים, כנדרש בחוק, יוגש הצו לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.