הציפיות לאינפלציה ל- 12 חודשים על פי נתוני סקר החברות בשנים 2002 ו- 2003

29.02.04

הציפיות לאינפלציה ל- 12 חודשים עפ"י נתוני סקר החברות בשנים 2002 ו- 2003

הצפיות לאינפלציה לשנת 2004, על פי סקר החברות של בנק ישראל בסוף 2003, הפוקד כ-570 חברות, ירדו ל-2 אחוזים, בממוצע, לעומת כ-4.5 אחוזים לשנת 2003 בסקר לפני שנה.

¦

 

82 אחוזים מהחברות המשתתפות בסקר צפו שהאינפלציה בשנת 2004 תהיה בתוך התחום המוגדר כיציבות מחירים, 1 עד 3 אחוזים, וזאת לעומת 27 אחוזים בלבד בסקר שנערך לפני כשנה.

¦

התפלגות הציפיות האינפלציונית, שנמדדה בסקר החברות של הרביע האחרון של שנת 2003 הינה סימטרית סביב אמצע תחום יעד יציבות המחירים (2 אחוזים), כלומר שיעור דומה של חברות צופות שהאינפלציה תהיה נמוכה או גבוהה מ-2 אחוזים.

¦

העובדה כי ממוצע הציפיות בסקר עומד על 2 אחוזים, וכי שיעור גבוה של חברות צופות שהאינפלציה תהיה בתחום 1-3 אחוזים, וזאת למרות הסטיה ממנה במהלך שנת 2003, מצביעה על התגברות  האמינות של בנק ישראל שיפעל לשמירה על יציבות המחירים.

¦

 החל מהרבעון הראשון של 1997 מדווחות החברות בסקטור העסקי המשתתפות בסקר החברות של בנק ישראל (כ-570 חברות בממוצע) בתום כל רבעון בשנה, על צפיותיהן לאינפלציה. בחינה של תשובות החברות בכל רבעון מאפשרת לבנות את התפלגות הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים. מידע זה מצטרף  לציפיות לאינפלציה הנגזרות מאגרות חוב שנסחרות בשוק ההון,ולתחזיות האינפלציה של "החזאים הפרטיים" (נתונים המתקבלים בתדירות גבוהה יותר). יתרונו של המידע מסקר החברות הוא בכך שהוא מספק את תמונת התפלגות התחזיות כולה.

ניתוח נתוני הציפיות האינפלציוניות (לשנת 2004) של סקר החברות ברבעון האחרון של שנת 2003 לעומת התקופה המקבילה אשתקד מלמד כי, התפלגות הצפיות האינפלציונית זזה כלפי מטה בצורה משמעותית (שמאלה בדיאגרמה 1) בין התקופות ועמה חלה גם ירידה חדה בשונות של התפלגות סביב המרכז. ירידה זאת בשונות מצביעה, כי לאורך תקופת המדגם קטנה ההסתברות שהציבור מקנה לאירועים "חריגים" בתחום האינפלציה. מעבר לכך התפלגות הציפיות האינפלציונית שנמדדה בסקר החברות של הרביע האחרון של שנת 2003 הינה סימטרית סביב אמצע תחום יעד יציבות המחירים (2 אחוזים). מיקומה של התפלגות הציפיות לשנת 2004 סביב אמצע יעד יציבות המחירים בולטת בהשוואה להתפלגות הציפיות האינפלציונית (לשנת 2003) שנמדדה בסקר המקביל בסוף שנת 2002 שהיתה מוטה ימינה, קרי הממוצע של הציפיות האינפלציוניות עמד על כ-4.5 אחוזים, שיעור הגבוה מ-4 אחוזים ששיקף את התחזית לאינפלציה הרווחת ביותר בקרב החברות באותה עת.

בחינת נתוני ההתפלגות של צפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הבאים של סקר החברות מאפשרת גם לבנות מדד להסתברות לעמידה ביעד של יציבות מחירים (1 עד 3 אחוזים לשנה), כפי שעולה מתחזיות האינפלציה של החברות המשתפות בסקר. מדד הסתברות זה בוחן, איזה אחוז מכלל הנשאלים בסקר צופה שאינפלציה ל-12 החודשים הבאים תהייה בתוך תחום יעד יציבות המחירים? התבוננות על מדד זה (דיאגרמה 2) מצביעה על מגמת עליה של ההסתברות לעמוד בתחום יעד האינפלציה (התחום האמצעי בדיאגרמה 2). כך, שיעור החברות המשתתפות בסקר שצפו שהאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים  (ינואר עד דצמבר 2004) תהיה בתוך התחום המוגדר כיציבות מחירים, 1 עד 3 אחוזים, עלה ל-82 אחוזים בסקר של רביע זה לעומת  74 אחוזים ברביע הקודם, ורק 27 אחוזים בסקר שנערך לפני כשנה. מדיאגרמה 2 עולה גם, כי העליה המשמעותית בשיעור החברות שצפו שהאינפלציה ל-12 החודשים הבאים תהיה בתוך תחום יעד יציבות המחירים נרשמה בסקר החברות של הרבעון השני של שנת  2003 : עליה מ-27 אחוזים מהחברות (בסקר של הרבעון הראשון של 2003) שסברו שהאינפלציה תהיה בתוך תחום יעד יציבות המחירים ל-74 אחוזים שסברו כך בסקר החברות של הרבעון השני של 2003 . השיעור הגבוה של חברות הצופות עתה שהאינפלציה ב-12 החודשים הבאים תהיה בתוך תחום יציבות המחירים בולטת במיוחד לאור העובדה שהאינפלציה בפועל ב-12 החודשים האחרונים היתה שלילית בשיעור של 1.9 אחוזים. עובדה זו מצביעה כככל הנראה על כך שהחברות מאמינות, כי המדיניות של בנק ישראל תפעל להחזרת תוואי האינפלציה ליעד יציבות המחירים.