יום עסקים בתאגידים בנקאיים

09.03.04

יום עסקים בתאגידים בנקאיים

המפקח על הבנקים מר יואב להמן הפיץ היום לתאגידים הבנקאיים מכתב המודיע על כוונת בנק ישראל לבחון שינוי בקביעת השעות לביצוע פעולות ביום עסקים בתאגידים בנקאיים.

מהפיקוח על הבנקים נמסר כי כיום, בהוראת ניהול בנקאי תקין בדבר יום עסקים בתאגידים בנקאיים (הוראה מס' 402), נקבע שהשעה המאוחרת ביותר שניתן לקבוע לעניין ביצוע פעולות היא 15:00, פעולות לאחר שעה זו מקבלות "ערך" של יום המחרת. הוראה זו נקבעה בשנת 1991, ובעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו מאז בשוק ההון והבנקאות התעוררו בעיות שונות הקשורות עם סיום יום העסקים.

בעקבות בחינת הרפורמה במערכות התשלומים בישראל ועל מנת להתאימן לסטנדרטים הבינלאומים המקובלים כיום, הוקם בבנק ישראל צוות לטיפול במערך התשלומים ולהקמת -RTGS(Real Time Gross Settlement) מערכת לסליקה מיידית וסופית של תשלומים גדולים. מטרת הקמת מערכת ה- RTGS היא שיפור המעבר של תשלומים בין לקוחות וזאת באמצעות הגברת הביטחון של הלקוחות לביצוע העברות כספיות וביצוע מיידי של תשלומים. מערכת זו מתוכננת לפעול גם בשעות מאוחרות, כך שסיום יום העסקים בשעה 15:00 אינו מאפשר סליקה סופית מיידית לפעולות המבוצעות לאחר שעה זו, ולפיכך שעות הפעילות של מערכת ה-RTGS לא תהיינה אופטימליות בלא שינוי שעת הסיום.

ככלל, פעולה המבוצעת כיום עד השעה 15:00, מקבלת ערך של אותו יום עסקים. פעולה המבוצעת לאחר השעה 15:00 מקבלת ערך של יום העסקים שלאחריו. תיקון שעת הסיום, יאפשר קבלת ערך אותו יום, גם לפעולה המבוצעת לאחר השעה 15:00. השעה הנבחנת לסיום יום העסקים היא בין השעות 18:00 – 19:00.

ביום ה'  18.03.04 תתקיים ישיבה של הועדה לנהלים תקינים בה משתתפים נציגי הבנקים ונציגי בנק ישראל לדיון ראשון בהצעה זו.