העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש ינואר 2004

09.03.04

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (01/04)
והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (12/03) השוק האפור

הריביות והמרווחים (באחוזים)

ינואר

 2004

דצמבר

 2003

נובמבר

 2003

אוקטובר

 2003

הריבית הממוצעת

על סך האשראי לציבור:

8.13

8.49

8.92

9.43

סך הכל

7.09

7.50

7.91

8.41

אשראי זמן קצוב

11.04

11.25

11.66

12.17

עו"ש ביתרת חובה וחח"ד

 

 

 

 

הריבית הממוצעת על
פיקדונות הציבור:

3.86

4.22

4.55

5.00

סך הכל

4.18

4.51

4.87

5.35

פיקדונות לזמן קצוב

1.13

1.36

1.42

1.63

עו"ש ביתרת זכות

4.26

4.27

4.37

4.43

פער הריבית – ההפרש בין הריבית
על האשראי לריבית על הפיקדונות

3.09

3.10

3.08

2.98

המרווח הפיננסי –
בין תשואת הנכסים
לעלות ההתחייבויות

 

9.08

9.50

10.02

עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*

יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ש"ח)

ינואר

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

 

157.4

153.7

152.2

152.3

יתרת האשראי לציבור

128.7

126.2

124.9

124.6

   מזה: ללקוחות עסקיים

240.2

236.9

236.3

238.1

יתרת פיקדונות הציבור

 

* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד.