הפרטת בנק דיסקונט - עקרונות מבנה גרעין השליטה והמידע הנדרש מהמועמדים

22.03.04

הפרטת בנק דיסקונט – עקרונות מבנה גרעין השליטה והמידע הנדרש מהמועמדים

בנק ישראל העביר למ.י. נכסים מסמך המפרט את הקריטריונים והתנאים הכלליים שיחולו על הרוכשים הפוטנציאליים שיבקשו לרכוש שליטה על בנק דיסקונט במכרז להפרטתו. עוד העביר בנק ישראל את השאלון הראשוני לרוכשים הפוטנציאליים לצורך בדיקתם המקדמית, ואת דרישות המידע המלא, שיידרש לצורך הבדיקה הסופית של המועמד שיזכה במכרז.

בין העקרונות והמגבלות על מבנה גרעין השליטה ניתן למנות כאלה שנועדו להבטיח יציבות קיומו של גרעין שליטה בבנק לאורך זמן, איזונים בין הגורמים השונים השותפים בגרעין השליטה, ומגבלות על הרכב גרעין השליטה (הגבלת חלקן של חברות ריאליות וכדו') – במסגרת זו כלל בנק ישראל גם מגבלה המונעת מחברות ביטוח ישראליות או משקיעים מוסדיים ישראלים והשולטים בהם מלהיות חלק מגרעין השליטה בבנק דיסקונט. כידוע, מחזיקים היום בנקים ישראליים בבעלותם את מרבית נכסי קופות הגמל והנאמנות, מותר להם, והם מחזיקים עד 20% בחברות ביטוח, וחברות ביטוח נערכות לניהול קרנות פנסיה. שר האוצר הודיע לאחרונה, כי בימים אלה נבחנת שאלת המבנה הרצוי בשוק הכספים וההון בישראל, וכל עוד לא גובש מבנה זה, ראוי להימנע מלאפשר בעלות צולבת בין הבנקים לבין גופים אלה.

בין הקריטריונים והמבחנים לאישור המועמדים ניתן למנות כאלה המתייחסים ליושרה האישית והעסקית של המועמד (העדר עבר פלילי, פשיטות רגל וכדו');  לחוסנו הפיננסי; העדר ניגודי עניינים בינו לבין הבנק וניסיונו המקצועי.

בבנק ישראל מציינים, כי הגדרת מכלול הקריטריונים והדרישות, לרבות דרישות המידע, יאפשרו את התחלת ביצוע המכרז להפרטת בנק דיסקונט בהליך מהיר, יסודי וזהיר.