השלמת פרטי זיהוי לקוחות לעניין איסור הלבנת הון חשבונות חסומים וחשבונות ללא הצהרת נהנה

23.03.04

השלמת פרטי זיהוי לקוחות לעניין איסור הלבנת הון
חשבונות חסומים וחשבונות ללא הצהרת נהנה

מהפיקוח על הבנקים נמסר כי נמשכת השלמת פרטי זיהוי הלקוחות וקבלת ההצהרות לגבי נהנה בחשבון, תוך ירידה מתמדת במספרם של החשבונות שנחסמו:

מאז ה- 17.8.03, המספר הכולל של חשבונות שנחסמו ירד ב- 23% ועומד כיום על כ- 208,000 חשבונות (כ- 106,000 חשבונות של תושבי ישראל, כ- 70,000 חשבונות של תושבי חוץ וכ- 32,000 חשבונות של תאגידים). מספר זה מהווה כ- 3.4% מסך החשבונות במערכת הבנקאות בישראל. כזכור, מאז ה- 17.8.03 נדרשו הבנקים לחסום את כל החשבונות בהם חסרים פרטי זיהוי, ולדרוש את השלמת הפרטים כתנאי להסרת החסימה מהחשבון.

¦

המספר הכולל של חשבונות ללא הצהרת נהנה עומד על כ- 18% מסך החשבונות במערכת הבנקאות בישראל, לעומת 33% ביום 17.8.03.

¦

המפקח על הבנקים קורא לציבור בעלי החשבונות בבנקים להשלים את הצהרותיהם ביחס לנהנים בחשבון, כחלק מהמאבק הלאומי בפשע ובהלבנת הון.

¦

חוק איסור הלבנת הון והצו שהוצא מכוחו, הטילו על בנקים, בין היתר, חובות זיהוי ואימות של בעלי החשבון ומורשי החתימה, ורישום נהנים בחשבון שמנוהל עבור אדם שאינו בעל החשבון, ובעלי שליטה בחשבון של תאגיד, על פי הצהרה של הלקוחות. בפיקוח על הבנקים מדגישים, כי קיימת חשיבות להשלמת מידע זה בכל חשבונות הלקוחות, למרות שאינם קשורים כלל להלבנת הון – זאת בכדי להקשות על אותם בודדים שעוסקים בכך, להיטמע ולהסתיר פרטי מידע וזיהוי, וכן משום שהשלמת המידע, כנדרש בחקיקה, חיונית לתדמיתה הכלכלית של מדינת ישראל.

השלמת פרטי הזיהוי ואימותם, וקבלת הצהרה על נהנים ובעלי שליטה בחשבון נדרשת גם מלקוחות שפתחו חשבון לפני מועד כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון (17.2.02). במסגרת זו, הובהר לתאגידים הבנקאיים ולציבור הרחב כי בהיעדר פרטי זיהוי מלאים של לקוח עד ליום 17.8.03, כנדרש בצו, יהיה הבנק מנוע מלבצע פעולות יזומות על ידי הלקוח בחשבון. הבנקים גם נדרשו להתנות כל פעולה של לקוח המצריכה מפגש עם פקיד הבנק – בין היתר, משיכה והפקדה בדלפק, קבלת פנקסי שיקים וכרטיסי אשראי וכדו' –  בחתימתו על טופס הצהרת נהנה.

הפיקוח על הבנקים רואה בחיוב את הירידה במספר החשבונות החסומים ובמספר החשבונות ללא הצהרת נהנה, וכי נתוני ירידה אלו משקפים את המאמץ והעבודה הרבה שמושקעת על ידי מערכת הבנקאות בישראל מחד גיסא, ואת היענות הציבור מאידך גיסא, על מנת לעמוד בדרישות החקיקה לעניין מניעת הלבנת הון.

הפיקוח על הבנקים בשיתוף עם מערכת הבנקאות ימשיכו לפעול להשלמת התהליך, וקוראים לכל בעלי החשבונות בבנקים שעדיין לא הצהירו על נהנים לתת הצהרה כנדרש, כדי שהבנקים יוכלו להמשיך ולספק להם שירות בנקאי מלא. לקוחות שלא יענו לפניות החוזרות ונשנות של הבנקים בנושא זה, עלולים בהמשך להיות מחויבים בעמלה בגין התזכורות הנוספות.