שילוב נתוני האופציות במידע על שוק שקל\מטח

24/03/2004

24.03.04

שילוב נתוני האופציות במידע על שוק שקל\מט"ח

מהמחלקה לפעילות המשק במט"ח נמסר, כי במהלך שנת 2003 תושבי החוץ עשו שימוש רחב באופציות שקל\מט"ח; אמנם המדידה השנתית של הנתונים מצביעה על מכירות נטו של כ- 40 מיליוני דולרים בלבד, אך ניתוח לפי רבעונים מצביע על פעילות בהיקפים גדולים בהרבה ובדפוסי פעילות שונים. בשני הרבעונים הראשונים של השנה תושבי החוץ מכרו באמצעות אופציות כ- 550 מיליוני דולרים, בהמשך למכירות מט"ח קצרות הטווח של מגזר זה בסך כ-2.4 מיליארד דולר. זאת, על רקע גורמים מקומיים וגלובליים אשר הביאו להסטת זרמי הון למשק מהמדינות המפותחות (פרוט ראה בסקירה השנתית), ועל רקע הערכות תושבי החוץ לירידת התשואות בשוקי הכספים וההון ולהתחזקות שער החליפין. עיקר הפעילות התבצע באמצעות רכישת אופציות מכר (Put) – 650 מיליוני דולרים. ברביע השלישי תושבי החוץ הפכו את כיוון הפעילות, בעיקר באמצעות מכירת אופציות מכר בהיקף של  כ- 700 מיליוני דולרים.

במהלך שנת 2003,תושבי ישראל רכשו מט"ח באמצעות אופציות שקל-מט"ח בהיקף של 550 מיליוני דולרים. פעילותם הייתה במרבית התקופות הפוכה לזו של תושבי החוץ, ומדפוסי הפעילות עולה שבעוד תושבי החוץ ביצעו כמעט את כל הפעילות באמצעות אופציות מכר, תושבי ישראל פעלו בהיקפים משמעותיים גם באמצעות אופציות רכש (Call). את הגורמים הפעילים בשוק האופציות הלא סחירות ניתן לפלג בין גופים פיננסיים (55%), יבואנים (23%), יצואנים (4%), ואחרים (18%). התפתחות הפעילות לא הייתה אחידה על פני השנה, כאשר הרביע השני בולט בהיקף רכישות המט"ח – כ-820 מיליוני דולרים, כמעט כולם באמצעות מכירת אופציות מכר.

התפלגות העסקאות לפי  מועדים לפירעון מצביע על דפוס פעילות דומה אצל תושבי ישראל ותושבי החוץ – כאשר מרבית החוזים הם לתקופות של עד 30 יום (כ- 43%), פחות משליש לתקופות שבין חודש ל-3 חודשים, וכ-12% לתקופות שבין 3 חודשים לחצי שנה, היתר לתקופות ארוכות יותר. ראוי לציין שקיימים גם חוזים הארוכים משנה (כ- 4% אצל תושבי ישראל ו- 3% אצל תושבי החוץ).

 

 

המחלקה לפעילות המשק במט"ח תחל לפרסם באופן שוטף את נתוני הפעילות בשוק האופציות שקל/דולר במשק. הנתונים יוצגו במסגרת הניתוח המתפרסם באופן שוטף באתר האינטרנט של בנק ישראל והמתייחסת לפעילות בשוק שקל/מט"ח. הנתונים שיתפרסמו יתייחסו לפעילות בשוק מעבר לדלפק – פעילות בין הבנקים לתושבי ישראל ולתושבי חוץ – המהווה כ- 80 אחוזים מסך הפעילות בשוק האופציות.

בשונה מנכסים והתחייבויות אחרות במט"ח, השפעת האופציות על הביקוש וההיצע למט"ח ועל שער החליפין אינה ניתנת למדידה ישירה שכן, היא משתנה במהלך תקופת חוזה האופציה בהתאם לשינויים בפרמטרים נוספים כגון: מרחק שע"ח של החוזה מהשער בשוק, מועד פקיעת החוזה, התנודתיות בשוק וכדומה.

בנתונים המוצגים חישוב ההשפעה מבוסס על השינוי בשווי היתרות הפתוחות (על פי מודל Black&Scholes), של כל אחד מהחוזים על פי תנאיו. המידע על חוזים אלה מתבסס על מערכת מידע חדשנית שפותחה במחלקה הכוללת נתונים ברמת העסקה הבודדת, על עסקאות שנקשרו בין הבנקים ללקוחותיהם, והכוללת בין היתר את: תאריך הקשירה, תאריך הפקיעה, שער מימוש, סכום (Notional Value)  ומטבע העסקה.

 

 

​​