הפסקת פעילות בנק עולמי להשקעות

28.03.04

הפסקת פעילות בנק עולמי להשקעות

מבנק ישראל נמסר, כי על פי בקשת בנק עולמי להשקעות (ב.ה) בע"מ, שחדל מלפעול כבנק, ביטל נגיד בנק ישראל, ד"ר דוד קליין, את רשיונו. בכך נשלם תהליך שהחל בבנק לפני כשנה, בתאום הדוק עם הפיקוח על הבנקים.

במסגרת המהלך להפסקת הפעילות הבנקאית, אשר ננקט במתכונת הדרגתית ומבוקרת, פרע הבנק במהלך החודשים האחרונים את פיקדונות הציבור בו, וכן פעל לצמצום הדרגתי של יתרות האשראי ופעילויות בנקאיות אחרות ולסגירה מבוקרת של חשבונות לקוחותיו.

המהלך הוכתר בהצלחה והמפקח על הבנקים ביטא את הערכתו לבעלים, לדירקטוריון, להנהלת הבנק ולעובדיו על קבלת ההחלטה האסטרטגית ועל ההצלחה בהוצאתה מהכוח אל הפועל. המפקח הדגיש, כי בעל השליטה בבנק, מר צור אדלר, עמד בכל התחייבויותיו כלפי הבנק לצורך שמירת זכויות המפקידים.

עוד נמסר מבנק ישראל, כי הנגיד ביטל גם את רשיונו של בנק פולסקא קאסא אופיקי תל אביב (בנק פא.ק.או.) בע"מ, שביקש לבטל את רשיונו לאחר שנרכש על ידי בנק הפועלים.