ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2004

29.03.04

ריבית בנק ישראל לחודש אפריל

מבנק ישראל נמסר, במסגרת תכניתו המוניטרית לחודש אפריל 2004, כי ריבית בנק ישראל תופחת ב-0.2 נקודות אחוז ותגיע לרמה של 4.1 אחוזים. בכך מסתכמת ההפחתה המצטברת בריבית בנק ישראל, שהחלה בדצמבר2002, ב-5 נקודות אחוז.

הפחתה זו עקבית עם הצורך לגרום לכך שהאינפלציה תתכנס ותתייצב בין גבולות תחום יעד יציבות המחירים – בין 1 ל-3 אחוזים. הציפיות להתפתחות האינפלציה לשנה קדימה, כפי שהן נגזרות מתשואות איגרות החוב בשוק ההון, נמצאות עדיין בסביבה של הגבול התחתון של יעד זה – בשיעור של כ-1.2 אחוזים. הערכות החזאים הפרטיים להתפתחות האינפלציה לשנה קדימה הן כ-1.8 אחוזים, בממוצע. ראוי לציין, כי התפתחויות אלה בתחום האינפלציה נתמכות גם בהחלשות האיטית של השקל מול הדולר – ומהירה יותר מול סל המטבעות – ברביע הראשון של השנה. זאת, כאשר נמשכת היציבות בשוק מטבע החוץ בפרט ובשווקים הפיננסיים בכלל.

מההערכות להתפתחות מדיניות התקציב על פני השנה עולה תמונה, לפיה יעד הגירעון בשיעור 4 אחוזי תוצר, שקבעה הממשלה, הינו בר השגה. הערכות אלה משתקפות גם בהתנהגות השווקים הפיננסיים, ובמיוחד בהתפתחות התשואות על איגרות החוב שהממשלה מנפיקה בכדי לממן את הגירעון.

לצד המשך היציבות הפיננסית, ניכר חוסנו הפיננסי של המשק בעיני שוקי ההון הבינלאומיים. כך, הסיכון הפיננסי של המשק הישראלי בעיני המשקיעים המקומיים והזרים, כפי שהוא משתקף מהפרסומים האחרונים של חברות פיננסיות בינלאומיות וכפי שהוא נמדד בשוק ה-CDS ((Credit Default Swap ל-5 שנים, המשיך להצטמצם והגיע לרמה נמוכה.

סימן נוסף ליציבותו של המשק, במיוחד בנסיבות של משק פתוח לתנועות הון, הוא תהליך ההתאמה ההדרגתי בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור – על רקע תהליך הפחתת הריבית, הרפורמה במס הכנסה על יחידים וסיום תהליך הליברליזציה במטבע חוץ - המבטא את רצון הציבור לפזר את השקעותיו בין נכסים מקומיים לנכסים זרים, וכן בין פיקדונות בבנקים לבין השקעות בשוק ההון, ובכך לצמצם את הסיכון על השקעותיו ואף לנסות ולשפר את התשואה עליהן.

בבנק ישראל ממשיכים לעקוב, תוך שימת לב מיוחדת, אחר הפער המתרחב מזה כשלושה חודשים, בין התשואות לטווח ארוך לבין התשואות לטווח קצר בשוק ההון המקומי. כך, למשל, הפער בין תשואת המק"מ לשלושה חודשים לתשואת ה"שחר" לעשר שנים, שעמד על 2.1 נקודות אחוז בדצמבר 2003, גדל ל- 3.1 נקודות אחוז במארס 2004. המשך גידולו של פער זה, על רקע ההתרחבות של אמצעי התשלום במשק, אינו עקבי לאורך זמן עם יציבות המחירים.

 בבנק ישראל מציינים, כי ההפחתה המתמשכת של הריבית מאז סוף 2002 ועד היום תורמת להיווצרות צמיחה בת-קיימא וזאת, תוך שמירה על יציבות המחירים והיציבות הפיננסית של המשק. בהקשר זה ראוי להדגיש, כי הפחתת הריבית של בנק ישראל, בשילוב עם עליית האינפלציה הצפויה לתוך תחום יעד יציבות המחירים, יוצרת תהליך של ירידה בריבית הריאלית הקצרה. ריבית זו ירדה מ-7.2 אחוזים בדצמבר 2002 ל-4.6 אחוזים בדצמבר 2003, והוסיפה וירדה ל-3.3 אחוזים במארס 2004. בכך תורמת מדיניות הריבית להשגת המטרה המרכזית של המדיניות הכלכלית.

בבנק ישראל מציינים עוד, כי בהשוואה בינלאומית, ריבית בנק ישראל ממשיכה להיות נמוכה מהריביות של הבנקים המרכזיים של מספר משקים מפותחים - אוסטרליה וניו-זילנד - ודומה לזו של הבנק המרכזי של אנגליה. כמו כן, דומה ריבית בנק ישראל לריבית הממוצעת של הבנקים המרכזיים של המשקים המתפתחים והמתעוררים האחרים. השוואה זו עם מגוון רחב של ריביות בינלאומיות חשובה, שכן תנועות ההון לטווח קצר אל המשק וממנו (של משקיעים מקומיים וזרים) מושפעות, בין היתר, משינויים בשערי הריבית במדינות השונות – מפותחות ומתפתחות.

 בבנק ישראל מדגישים לבסוף, כי מדיניות הריבית הנוכחית תמשך כל עוד תואי האינפלציה עקבי עם יעד יציבות המחירים של הממשלה ושוקי ההון ממשיכים להפגין יציבות וחוסן פיננסיים.


לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל- 10 שנים

בין ארה"ב לישראל***

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים

סופי שנה

פער ריביות

של בנקים מרכזיים**

ארה"ב

ישראל

 

שינוי

שעור

הריבית

 

שינוי

שעור

הריבית*

-

8.75

-

4.75

-

13.5

1998

-

5.70

-

5.50

-

11.2

1999

-

1.70

-

6.50

-

8.2

2000

1.6

4.05

-

1.75

-

5.8

2001

6.8

7.85

-

1.25

-

9.1

2002

3.0

4.2

-

1.00

-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

-

1.25

0.0

9.1

דצמבר 2002

7.5

7.65

-

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

-

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

-

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

-

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

-

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

-

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.50

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6.00

-

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.50

-

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.10

-

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

-

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

-

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

-

1.00

0.4-

4.8

ינואר 2004

3.5

3.5

-

1.00

0.3-

4.5

פברואר

3.5

3.3

-

1.00

0.2-

4.3

מרץ

 

3.1

-

1.00****

0.2-

4.1

אפריל

 

ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית המוניטרית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDS ל- 5 שנים, נשארה החודש ברמה של כ-60 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.

(**)

הפער בין תשואות השחר ל- 10 שנים לבין תשואת איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לאותו טווח.

(***)

ב-4 במאי צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.

 

(****)

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, תשואת המק"מ וה"שחר"  והתשואה הריאלית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד

(ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה על איגרות חוב "שחר"

 ל-9-10 שנים4

התשואה הריאלית ברוטו של אג"ח צמודה ל-10 שנים

תשואת המק"ם ל-12 חודשים

ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת1

החודש והשנה

 

 

 

ריאלית3

אפקטיבית2

 

 

6.6

3.8

4.3

1.7

4.0

3.8

1/02

6.7

4.0

4.7

0.9

4.0

3.8

2/02

6.9

4.5

5.3

2.5

4.6

4.4

3/02

7.6

5.0

6.0

2.1

4.6

4.4

4/02

9.2

5.3

6.7

1.5

4.9

4.6

5/02

11.8

5.4

8.7

2.7*

7.3*

7.1

6/02

9.3

5.4

9.0

7.0

9.7

9.1

7/02

9.3

5.5

8.8

7.8

9.6

9.1

8/02

10.4

5.7

8.9

7.1

9.6

9.1

9/02

11.7

5.8

9.3

6.4

9.7

9.1

10/02

11.5

5.8

8.9

6.6

9.6

9.1

11/02

10.9

5.7

7.9

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.7

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.6

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.2

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.4

8.8

8.4

5/03

8.0

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

5.8

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.4

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

4.9

4.6

5.4

5.2

12/03

7.0

4.0

4.7

3.8

5.0

4.8

1/04

7.4

4.1

4.8

3.2

4.7

4.5

2/04

7.3

4.2

4.8

3.3

4.5

4.3

3/04

 

 

 

 

 

4.1

4/04

 

כולל שתי העלאות ריבית במהלך החודש. שיעורי הריבית האפקטיבית והריאלית של בנק ישראל מחושבים על בסיס ממוצע חודשי.

*

הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

[1]

הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

2

הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

3

עד יוני 2002 - תשואת המכרזים ל-10 שנים; מיולי ואילך - התשואה הממוצעת היומית בשוק.

4