העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש פברואר 2004

31.03.04

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (02/04)
והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (01/04) השוק האפור

הריביות והמרווחים (באחוזים)

1.

פברואר
 2004

ינואר
 2004

דצמבר
 2003

נובמבר
 2003

הריבית הממוצעת
על סך האשראי לציבור:

7.91

8.11

8.46

8.92

סך הכל

6.94

7.08

7.49

7.91

אשראי זמן קצוב

10.64

11.00

11.16

11.66

עו"ש ביתרת חובה וחח"ד

 

 

 

 

הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:

3.57

3.86

4.22

4.55

סך הכל

3.85

4.18

4.52

4.87

פיקדונות לזמן קצוב

1.16

1.13

1.36

1.42

עו"ש ביתרת זכות

4.34

4.25

4.24

4.37

פער הריבית – ההפרש בין הריבית
על האשראי לריבית על הפיקדונות

3.19

3.08

3.09

3.08

המרווח הפיננסי – בין תשואת הנכסים
לעלות ההתחייבויות

 

8.66

9.08

9.50

עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*

 

יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ש"ח)

2.

 

פברואר

ינואר

דצמבר

נובמבר

 

154.3

157.3

153.6

152.2

יתרת האשראי לציבור

126.4

128.6

126.1

124.9

   מזה: ללקוחות עסקיים

237.0

240.2

236.9

236.3

יתרת פיקדונות הציבור

 

על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד.

*